simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܐܦ ܗܫܐ ܥܡܟܝ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܪܝܢ ܒܛܘܪܐ : ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܒܐܫܬ ܠܟܠ ܐܢܫ : ܕܨܒܐ ܕܢܦܠܘܚ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܚܝܐ ܗܝ ܡܠܟܘܬܗ ܕܫܕܪܟ ܠܡܩܝܡܘ ܠܟܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܢܦܠ ܡܪܝ ܡܢ ܨܢܥܬܗ̈ ܟܡܐ ܕܚܝ . ܡܛܠ ܕܚܝ ܗܘ ܢܒܘܟܕܢܨܪ