simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܪܘܝܐ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܠܡܬܘܥܕܘ ܠܘܬ ܡܩܕܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܫܦܪܬ ܡܠܬܐ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܥܒܕ ܗܟܢܐ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܥ̣ܪܩ ܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܠܡܪܘ ܂
P:Jer [AB] : ܐܫܠܡܝܘܗܝ ܠܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܘܠܥܒܕܘܗܝ̈ :
ZachSch:ActsSev ܩܠܝܠ ܐܦ ܗܘ ܡܠܟܐ ܢܗܘܐ ܕܗܢܐ ܨܒܝܢܐ
CaveTreas ܡܨܪܝܐ̈ Xܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܓܘܦܛܝܐẌ ܡܠܟܐ Xܘܫܡܗ ܦܦܝܢܘܣX .
EliaNis:Chron ܘܒܗ̇ 1ܡܝܬ ܐܠܥܙܝܙ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ
P:Kings [AB] ܘܬܡܢܐ ܫܢܝܢ̈ ܠܐܣܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܐܡܠܟ
P:2Chr [AB] ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܒܐܝܕܝܟ̈ : ܡܠܟܐ . ܘܐܝܙܓܕܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܡܢܐ ܘܠܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܠܟܘܬܟ ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܟܒܫܬ
ActsMarMaʿIn . ܕܢܣܩ ܠܡܪܗ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ . ‏
Ps-Dion:ChronZuq 1ܠ]ܗܘܢ 2ܩܪܒܐ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܟܕ
Babai:BookUnion ܀ ܡܬܩܪܐ ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܂
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܢܕܝܢ ܒܝܕ ܪܚܡܘܬܗ ܡܠܟܐ ܨܒܐ ܕܢܪܚܩܢܝ ܡܢ
Chron1234 ܂ ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܡܠܟܐ ܠܩܛܝܠܐ̈ ܕܒܓܘ ܡܕܝܢܬܐ
Eph:madLuqHeres ܚܙܘܐ ܕܣܝܒܘܬܐ ܕܐܙܕܠܠ ܡܠܟܐ ܐ ܫܒܪܐ ܡܠܟ
BarṢal:LuqArabs ⁶ܘܡܢܘ ܗܘܐ ܒܥܠ ܡܠܟܐ ܠܐܠܗܐ . ܐܘ̇
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܕܡ̇ܝܐ ܠܗܕܐܐܦ ܢܝܩܘܠܐ ܡܠܟܐ ܕܐܪX ܟܕ ܚܙܐ
P:1Macc [AB] . ܘܠܐܢܛܝܟܘܣ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܕܐܣܝܐ :