simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܒܪܘܓܙܝ ܘܕܫܪܟܐ . ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܬ ܒܙܒܢܗ ܕܫܐܘܠ ܐ̇ܡܪ ܀ ܡܠܟܐ Xܝ ܕܐ̇ܬܐ ܘܡܚܒܠ ܠܟܠܗ̇ ܟܗܝܢܘܬܗܘܢ . [XX]ܗ̇ܝ ܕܝܗܒ̇ܬ
Chron1234 ܕܝ̇ܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܕܡܦܩܬܗ ܕܡܠܟܐ ܕܝܘܝܐ̈ ܂ ܟܢܫ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܠܐܒܘܢ ܒܬܚܘܡܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܣܓܝ̣ ܟ-ܫܝܠ ܗܘܐ ܒܗ
EliaNis:Chron ܠܒܪܗ ܐܪܩܕܝܣ ܡܠܟܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܬܬܥܣܪ ܒܟܢܘ̣ܢ ܐܚܪܝ ܂ ܡܠܟܐ ܂ XܝXܠܝܝܣXܢܩܐ ܕܣܘܝXܪXܢܝܣ ܂ ܒܗ̇ ܥܒ̣ܕ ܬܐܕܣܝܘܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܟ ܕܠܗ ܢܫܬܥܒܕܘܢ ܆ ܘܠܐ ܨܒ̣ܐ ܢܩܒܠ ܐܢܘܢ̣ ܂ Xܠܐ ܢܣܬܒܪ ܡܠܟܐ ܘܐܩܪܒ ܥܡܗ ܘܚܪܒܘܗܝ ܠܗ ܘܠܚܝܠܗ ܂ ܘܫܕܪܘܢ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ
P:Kings [AB] : ܘܢܬܢ ܢܒܝܐ ܐܬܐ . ܘܚܘܝܘ ܠܡܠܟܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܕܗܐ ܢܬܢ ܡܠܟܐ ܐܗܘܐ ܐܢܐ ܘܒܪܝ ܫܠܝܡܘܢ ܚܛܝܝܢ̈ . ܘܥܕ ܗܝ ܡܡܠܠܐ ܬܡܢ ܩܕܡ
P:Acts [AB] ܇ ܘܡܢ ܡܕܡ ܕܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܟܕ ܐܣܬܟܠ ܆ ܡܠܟܐ ܒܩܘܫܬܐ ܁ ܕܡܪܝܐ ܫܕܪ ܡܠܐܟܗ ܘܦܠܛܢܝ ܡܢ ܐܝܕܗ ܕܗܪܘܕܣ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܛܟܣܘ ܐܒܗܬ̈ ܐ ܠܗܕܐ ܥܘܢܬܐ ܕܒܣܠܝܩܐ̈ ܘܠܦܣܘܩܐ ܕܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܐܢܫܝܢ ܐܡ̣ܪXܘ ]ܕܒܝܘܡܝ̈ ܒܣܝܠܝܣ
IšoMerv:ComOT ܚܡܝܫܝܐ ܩܛܠܗ ܒܡܣܪܐ ܕܩܝܣܐ . X ܘܐܬܩܒܪ ܥܠ ܓܝܒ ܫܝܠܘܚܐ . ܡܠܟܐ ܫܢܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܡܐܐ ܘܬܠܬܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ . ܡܢܫܐ ܕܝܢ
P:Gen [AB] ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܡܠܟ ܒܐܕܘܡ ܒܠܥ ܒܪ ܒܥܘܪ : ܘܫܡܐ ܡܠܟܐ . ܨܚ ܣ ܘܗܠܝܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܡܠܟܘ ܒܐܪܥܐ ܕܐܕܘܡ : ܩܕܡ ܕܢܡܠܟ
P:2Chr [AB] ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ . ܘܕܒܪܬ ܝܗܘܫܒܥ ܒܪܬܗ ܕܡܠܟܐ : ܠܝܘܐܫ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܐܚܙܝܐ : ܚܙܬ ܕܡܝܬ ܒܪܗ̇ . ܘܩܡܬ ܘܐܘܒܕܬ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈
Eph:memHom ܘܕܚ̣ܠ ܡܢܗ ܡܢ ܙܝܘܐ ܕܡܥܛܦ ܗܘܐ ܐܝܢܘ ܓܒܪܐ ܕܠܐ ܕܚ̇ܠ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܦܘܩܕܢܐ ܗܘܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܐ ܕܡܨܐ ܡܒ̇ܛܠ ܠܗ¹⁵ XXX ܚܙܝܗܝ
Chron1234 ܀ ܥܝܠܝ ܟܗܢܐ ܕܢ ܠܥܡܐ ܫܝܐ̈ ·ܡ · ܀ 2ܩܕܡ ܥܝܠܝ ܕ ܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܐܘܠܕ ܠܥܘܒܝܕ ܂ ܥܘܒܝܕ X ܐܘܠܕ ܠܐܝܫܝ ܂ ܐܝܫܝ ܐܘܠܕ ܠܕܘܝܕ
SevAnt:LuqJul ܕܒܒܠ ܒܢܘܪܐ ܀ ܘܡܛܠܬܗ̇ ܗܟܝܠ ܕܗܕܐ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܐܡܪ ܀ ܡܠܟܐ ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܕܥ̣ܒܕ ܠܙܕܩܝܐ ܘܠܐܚܒ : ܗ̇ܢܘܢ ܕܛܓ̇ܢ ܐܢܘܢ
ChronMin ܝ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܂ ܕܝܗ ܂ ܒܐܒ ܂ 3 X X ܂ ܩܝ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܥ̇ܡܘ ܂ ܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬ ܐ ܂ 2 X ܂ ܝXܠ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܥ̇ܠܗ ܂ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܐܢܘܪܝܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܨܪܝܢ ܘܐܡ̣ܠܟ ܟܢܟܪܝܣ ܫܢܝܐ̈ ·ܝܘ· ܂ ܂ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟܐ ܐ ܟ ܕܡܟܬܒ ܦܠܛܘܢ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܬܫܥܝܢ̣ ܂ ܡܝܬ
Chron1234 ܕܐ̇ܘܪܫܠܡ ܘܣܘܓܐܐ ܕܚ̇ܝܠܘܬܐ̈ ܂ ܘܩܘܡܝܘܣ ܕܛܪܝܦܘܠܝܣ ܡܠܟܐ ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܬܬܒܪ ܪܘܓܝܠ ܘܐܒܕ ܂ ܐܬܡܛܝ ܒܓܕܘܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܦܩܘܕ ܕܢܐܬܐ ܠܟܐ ܬܘܪܐ ܝ ܥܫܝܢܐ ܒܩܪܝܐ ܂ ܕܐܚܘܐ ܒܗ ܡܠܟܐ ܕܒܫܠܡܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ ܢ ܐܬܠܒܟ ܘܐܬܬܕܝܢ ܂ 1 ܐܠܐ ܫܡܥܝܢܝ ܡܪܝ
MartStPhokSinop ܙܟܐ . ܘܡܠܟܐ ܠܘ ܐܡܬܝ ܕܨܒܐ ܡܡܠܟ ܐܠܐ ܐܡܬܝ ܕܡܪܝܐ ܝܗܒ ܠܗ ܡܠܟܐ ܡܐ ܕܐܬܝܗܒܬ ܒܐܝܕܝܟ̈ . ܒܩܪܒܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܠܘ ܐܡܬܝ ܕܨܒܐ
P:Esd [AB] ܕܦܪܣܝܐ̈ ܀ ܥܡܡܐ̈ ܕܝܢ ܕܐܪܥܐ ܕܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܗܢܘܢ ܡܠܟܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܢܩܦܐܝܬ ܠܗܠܝܢ ܕܦܩܕ ܠܢ ܟܘܪܫ
SergStyl:epLuqJew ܙܕܝܩܐ . ܟܬܝܒ ܆ ܕܟܕ ܚܙܝܗܝ ܝܘܫܝܐ ܠܢܝܫܐ ܕܥܠ ܩܒܪܗ ܡܠܟܐ ܘܕܥܡܐ ܇ ܝܩܕܢܐ ܕܓܪܡܝܗܘܢ̈ ܕܥܘܠܐ̈ ܒܝܕ ܝܘܫܝܐ