simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܗܕܐ ܬܓܕܫܢܝ‏ ‏ 38 ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܫܡܥܘܢ ܡܢ ܟܠ ܡܠܟܐ ܘܐܣܒ ܬܟܣܝܬܗܘܢ ܘܐܫܠܚ ܟܘܬܝܢܝܬܗܘܢ̈ ܚܣ ܠܝ ܡܪܝ
ActsGregPirang . 2ܒܫܢܬ ܕܝܢ ܥܣܪ ܕܟܘܣܪܘ ܡܠܟܐ . ܐܬܬܥܝܪ ܪܕܘܦܝܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܆ ¹⁶ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܕܦܝܪܘܙ ܡܠܟܐ . ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܥܣܪ ܕܟܘܣܪܘ
BarṢal:ComGosp ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܒܡܘܠܕܗ ܕܢ̇ܚ ܟܘܟܒܐ ܂ ܙܠܘ ܩܪܒܘ ܠܗ ܡܠܟܐ ܐܬܢܒܝ ܠܒܒܠܝܐ̈ ܂ ܕܡ̣ܟܐ -· ܠܫܒܘܥܐ̈ ܙܦܠܢ ܂ ܡܬܝܠܕ
P:Kings [AB] ܒܫܝܠܘܚܐ . ܘܣܠܩܘ ܡܢ ܬܡܢ ܟܕ ܚܕܝܢ : ܘܚܕܝܬ ܟܠܗ̇ ܩܪܝܬܐ . ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܡܫܚܘܗܝ ܬܡܢ ܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܘܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܕܢܗܘܐ
Chron1234 ܐ ܂ ܚܘܗܝ ܕܥܒܣ ܠܐ ܝ ܡܝܬ ܗܘܐ ܇ ܘܒܗ̇ ܒܚܪܢ ܩܘܝ ܂ ܘܡܛܝܗܝ ܡܠܟܐ ܠܗ ܛܢܢܐ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܘܡ̣ܛܐ ܠܚܪܢ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܙܝܕ
P:2Chr [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܥܠܝܟ ܐܬܐ ܐܢܐ ܠܡܬܟܬܫܘ . ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܐܝܬ ܠܝ ܥܡܟ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܠܐ ܗܘܐ ܥܠܝܟ ܐܬܐ ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ :
P:Matt [AB] ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܕܟܡܐ ܕܥܒܕܬܘܢ ܠܚܕ ܡܠܟܐ ܚܙܝܢܟ ܟܪܝܗܐ ܂ ܐܘ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܂ ܘܐܬܝܢ ܠܘܬܟ . ܘܥܢܐ
P:Sam [AB] ܠܐܒܝܫܠܘܡ . ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܥܒܕ ܠܗ ܐܒܝܫܠܘܡ ܡܪܟܒܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܣܓܕ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܢܫܩܗ
Chron1234 ܂ ܘܛܪܕܗ ܐܦ ܠܒܢܝܡܢ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܡܢ ܥܕܬܗ̈ ܂ ܘܐܫܬܠܛ ܗܘ ܡܠܟܐ ܘܣܓܝ ܡܒܐܫ ܗܘܐ ܠܐܪܬܘܕܟܣܘ̈ ܒܚܝܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܒܗܠܝܢ ܕܓܕܫ ܒܐܘܚܕܢܗ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ̈ ܂ ܘܒܚܝܠܐ ܕܒܙܒܢ ܙܒܢ ܡܠܟܐ ܪܘܦܝܢܘܣ ܘܗܪܡܓܢܝܣ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܀ ܟܕ ܡܬܒܝܢ ܝܘܣܛܝܢܝܢܣ
Chron1234 ܪܘܡܠܐܘܣ ܐܡܠܟ ܩܕܡܝܐ ܒܗܕܐ ܂ ܡܕܝܢܬܐ ܡܫܒܚܬܐ ܀ ܡܬܐܡXܐ ܡܠܟܐ ܕܠܫܢܐ̈ ܕܡܢ ܝܡܐ ܗܢܐ ܥܕܡܐ ܠܐܘܩܝܐܢܘܣ ܪܒܐ ܀ ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ
P:2Chr [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܘ ܪܫܝܥܐ : ܕܐܣܓܝ ܠܡܥܒܕ ܒܝܫܬܐ̈ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܟܓ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܬܩܪܒ ܝܗܘܫܦܛ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܠܘܬ ܐܚܙܝܐ
P:Sam [AB] . ܘܐܪܝܡܘ ܩܠܗܘܢ ܘܒܟܘ : ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܘܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܒܟܘ ܡܠܟܐ ܕܐܡܪ ܥܒܕܟ : ܗܟܢܐ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܫܠܡ ܠܡܡܠܠܘ : ܐܬܘ ܒܢܝ̈
P:5Macc [AB] ܕܝܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܝܘܟܢܝܐ ܟܕ ܚܕܪܗ̇ ܒܒܠܝܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܠܟܐ ܬܚܘܝܬܐ ܠܐܝܢܐ ܕܨܒܐ ܕܒܝܬ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܡܢ ܚܘܪܒܐ ܢܦܨܐ .
P:Josh [AB] ܕܫܡܪܝܢ ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܕܐܟܫܦ . ܘܥܠ ܡܠܟܐ̈ ܕܠܓܪܒܝܐ ܡܢܗ : ܡܠܟܐ ܫܡܥ ܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܕܚܨܘܪ : ܫܕܪ ܥܠ ܝܘܒܒ ܡܠܟܐ ܕܡܪܘܢ : ܘܥܠ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ 19ܕܐܬܓܠܝ ܒܒܣܪܐ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܥܠܡܐ̈ ܀ 2 , 4 ܡܠܟܐ ܀ ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܠܡܠܟܘܬܗ . 18ܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ
SevAnt:Epist ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܘܠܥܘܓ ܡܠܟܐ ܕܒܝܫܢ : ܕܓܢܒܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܥܡܗ ܝܘܝ . ܘܠܡܠܟܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܫܒܒܘܬܗܘܢ : ܠܣܝܚܘܢ
Chron1234 ܥܡ ܕܠܝܠܐ̈ ܥܪܩܘ ܠܩܪܝܒܘܬܐ ܕܐܬܪܗ ܂ ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܛܐܛܐܪ ܆ ܡܠܟܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܝܬܘ ܡܢ ܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܓܠܠ ܐܠܕܝܢ ܕܝܢ
CaveTreas ܕܫܒܐ ܢܕ ¹ܗܘܐ ܛܠܝܐ ²ܐܥܠܗ ܐܒܘܗܝ X Xܠܒܝܬ ܪܒX ܘܝܠܦ̣ ܡܠܟܐ ܢܢܝܝXܘܢ ܗܠܝܢ ܕXܒܐ ܩXܘX ܩܠܒܘܢܢܐ XX XX ( X6 ) ܡܛܠ ܕܒܪ
Chron1234 ܕܐܝܒܪܝܐ̈ ܀ ܪܦܘ ܀ ]ܡܛܠ ܐܣܝܪܘܬܐ ܕܓܘܣܠܝܢ ܩܘܡܝܣ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܕܫܡܗ ܐܠܟܣ ܇ ܡܝܬܬ̇ ܐܢܬܬܗ ܂ ܕܐܝܬܝܗ̇ Xܘܬ̇ ܒܪܬ