simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܕܐܕܘܡ ܐܠܨ ܠܐܝܣܪܐܝܠ : ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܗܘܐܚܙ . ܘܚܢ ܡܠܟܐ ܕܐܠܝܫܥ : ܘܚܝܐ ܘܩܡ ܥܠ ܪܓܠܘܗܝ̈ . ܨܚ ܟܚ ܘܚܙܐܝܠ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܐܘܪܫܠܡ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗ̇ . ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܡܠܟܐ ܕܥܒܝܛ . ܗܝܕܝܢ ܣܠܩ ܪܨܢ ܡܠܟܐ ܕܐܪܡ : ܘܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ
P:Kings [AB] ܕܐܬܘܪ ܡܢ ܒܒܠ : ܘܡܢ ܟܘܬ : ܘܡܢ ܥܘܐ : ܘܡܢ ܚܡܬ : ܘܡܢ ܡܠܟܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܐܪܥܗܘܢ ܠܐܬܘܪ : ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ . ܘܐܝܬܝ
P:Kings [AB] : ܡܢܘ ܢܝܫܐ ܗܢܐ ܕܚܙܐ ܐܢܐ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܢܫܝܗ̇̈ ܕܩܪܝܬܐ : ܡܠܟܐ ܕܩܪܐ ܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ : ܕܩܪܐ ܗܘܐ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܐܡܪ
P:Kings [AB] ܕܐܫܬܟܚܘ ܒܩܪܝܬܐ : ܘܠܣܦܪܐ ܘܠܪܒ ܚܝܠܐ ܕܡܚܝܠܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܥܠ ܓܒܪܐ̈ ܩܪܒܬܢܐ̈ : ܘܚܡܫܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܕܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ
P:Matt [AB] ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܕܟܡܐ ܕܥܒܕܬܘܢ ܠܚܕ ܡܠܟܐ ܚܙܝܢܟ ܟܪܝܗܐ ܂ ܐܘ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܂ ܘܐܬܝܢ ܠܘܬܟ . ܘܥܢܐ
SynOr ܕܗܕܡܐ̈ . ܘܐܦ ܪܕܘܦܝܐ̈ ܕܩܡܘ ܥܠ ܐܒܗܝܢ̈ ܘܥܠܝܢ ܒܝܕ ܡܠܟܐ ܒܗ̇ ܐܣܝܪܝܢܢ ܘܚ̇ܙܩܝܢܢ ܆ ܐܝܟ ܗܕܡܐ̈ ܕܟܠܗ ܓܘܫܡܐ ܒܪܫܐ
P:Num [AB] ܕܐܕܘܡ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܐܚܘܟ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܟܠܗ̇ ܡܠܟܐ : ܘܐܬܩܕܫ ܒܗܘܢ .   ܨܚ ܟܐ ܘܫܕܪ ܡܘܫܐ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܡܢ ܪܩܡ ܠܘܬ
P:ProvQohSong [AB] ܛܒܐ ܠܪܚܡܗ . ܘܐܘܪܚܗܘܢ ܕܥܘܠܐ̈ ܬܛܥܐ ܐܢܘܢ . ܠܐ ܢܣܬܩܒܠ ܡܠܟܐ : ܠܒܗ ܕܓܒܪܐ ܕܠܚܐ . ܘܡܠܬܐ ܛܒܬܐ ܡܚܕܝܐ ܠܗ . ܙܕܝܩܐ ܡܠܟ
P:ProvQohSong [AB] ܣܒܐ ܕܣܟܠ : ܕܠܐ ܝܕܥ ܠܡܙܕܗܪܘ ܬܘܒ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܬܠܬܐ ܠܐ ܥܓܠ ܡܬܦܣܩ . ܛܒ ܛܠܝܐ ܕܡܣܟܝܢ ܘܚܟܝܡ : ܡܢ
P:PsSol [AB] ܙܕܝܩܐ ܡܠܦ ܡܢ ܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܠܝܬ ܥܘܠܐ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܡܠܟܐ ܡܢܗ̇ . ܘܠܡܚܙܐ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܗܝ ܕܫܒܚܗ̇ ܐܠܗܐ . ܘܗܘ
P:Ps [AB] ܕܐܝܩܪܐ̈ : ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܗܘܝܘ ܡܠܟܐ ܡܝܩܪܐ ܠܥܠܡ .     ܡܠܟܐ ܬܪܥܐ̈ ܕܡܢ ܥܠܡ : ܕܢܥܘܠ ܡܠܟܐ ܕܐܝܩܪܐ̈ . ܡܢܘ ܗܢܐ
PhiloxMab:Disc ܕܐܬܩܪܒ ܠܗ ܆ ܕܝܢܐ ܕܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܗ . ܘܡܛܠ ܕܐܘܒܕ ܡܠܟܐ . ܘܡܬܦܪܬܟ ܕܢܥܒܕ ܐܘ ܠܐ . ܘܠܗܘ ܫܒܪܐ ܘܦܫܝܛܐ ܆ ܥܒܕܗ
PhiloxMab:Disc ܠܟ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܇ ܕܒܪܓܬܐ ܬܗܘܐ ܡܐܟܘܠܬܟ . ܐܠܐ ܡܦܝܣܐ ܠܟ ܡܠܟܐ ܐܦ ܡܢ ܗܕܐ ܇ ܠܗܝ ܕܐܝܟܢܐ ܬܐܟܘܠ . ܘܡܢܐ ܬܐܟܘܠ . ܠܐ ܓܝܪ
P:Sam [AB] ܕܓܒܝܬܘܢ ܘܫܐܠܬܘܢ : ܗܐ ܝܗܒ ܠܟܘܢ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܢܡܠܟ ܥܠܝܢ : ܘܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ ܡܠܟܟܘܢ . ܘܗܫܐ ܗܐ
P:Sam [AB] . ܘܐܪܝܡܘ ܩܠܗܘܢ ܘܒܟܘ : ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܘܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܒܟܘ ܡܠܟܐ ܕܐܡܪ ܥܒܕܟ : ܗܟܢܐ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܫܠܡ ܠܡܡܠܠܘ : ܐܬܘ ܒܢܝ̈
P:Sam [AB] ܘܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܒܟܘ ܒܟܬܐ ܪܒܬܐ . ܘܐܒܝܫܠܘܡ ܥܪܩ : ܡܠܟܐ ܠܡܡܠܠܘ : ܐܬܘ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܐܪܝܡܘ ܩܠܗܘܢ ܘܒܟܘ : ܘܐܦ
P:Sam [AB] ܠܐܒܝܫܠܘܡ . ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܥܒܕ ܠܗ ܐܒܝܫܠܘܡ ܡܪܟܒܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܣܓܕ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܢܫܩܗ
P:Sam [AB] : ܩܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܢ ܐܝܕܐ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܓܢܒ ܬܪܥܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܟܠ ܓܒܪܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܢܐ ܠܡܕܢ ܩܕܡ
P:Sam [AB] ܕܡܠܟ ܐܚܝܬܘܦܝܠ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܚܘܫܝ : ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܠܐ ܘܠܐ : ܐܡܪ ܐܢܬ . ܐܡܪ ܠܗ ܚܘܫܝ ܠܐܒܝܫܠܘܡ : ܠܐ ܗܘܐ ܫܦܝܪ