simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܐܚܝ̈ ܐܢܬܘܢ
P:Sam [AB] . ܘܝܡܐ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܘܡܦܝܒܫܬ
P:Sam [AB] : ܠܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܚܫܒܬܝܗܝ ܠܥܒܕܟ
P:Sam [AB] ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܒܪܙܠܝ : ܐܦ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܥܡܝ ܢܥܒܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܦܬܓܡܐ ܕܫܕܪ ܥܠܝܗ̇ ܡܠܟܐ ܒܐܝܕܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܡܐ ܠܟܝ ܐܣܬܝܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܥܠܬ ܐܣܬܝܪ ܥܡ ܡܠܟܐ : ܐܠܐ ܐܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܘܐܡܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܗܐ ܐܦ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܝܗܒ ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ ܠܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ