simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] : ܐܚܝ̈ ܐܢܬܘܢ : ܘܒܣܪܝ : ܘܓܪܡܝ̈ . ܠܡܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܐܚܪܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ
P:Sam [AB] . ܘܡܦܝܒܫܬ ܒܪ ܝܘܢܬܢ ܒܪ ܫܐܘܠ : ܢܚܬ ܠܐܘܪܥܗ ܕܡܠܟܐ . ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܫܡܥܝ ܠܐ ܡܐܬ ܐܢܬ . ܘܝܡܐ ܠܗ
P:Sam [AB] . ܘܚܫܒܬܝܗܝ ܠܥܒܕܟ ܡܢ ܐܟܠܝ̈ ܦܬܘܪܟ . ܡܟܝܠ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܝ ܚܝܒܝܢ ܗܘܘ ܡܘܬܐ : ܠܟ ܡܪܝ
P:Sam [AB] ܠܒܪܙܠܝ : ܐܦ ܐܢܬ ܥܒܪ ܥܡܝ : ܘܐܬܪܣܝܟ ܥܡܝ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܐ ܟܕ ܝܬܒ ܗܘܐ ܒܡܚܢܝܡ : ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܪܒܐ . ܐܡܪ ܠܗ
P:Sam [AB] : ܥܡܝ ܢܥܒܪ ܒܡܗܡ : ܘܐܢܐ ܐܥܒܕ ܠܗ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝ̈ . ܡܠܟܐ : ܢܥܒܪ ܥܡ ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܘܥܒܕ ܠܗ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܐܡܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܐܝܕܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘܪܓܙ ܡܠܟܐ ܛܒ . ܘܚܡܬܗ ܡܬܓܘܙܠܐ ܗܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܠܐ ܨܒܬ ܘܫܬܝ ܡܠܟܬܐ ܠܡܥܠ : ܒܦܬܓܡܐ ܕܫܕܪ ܥܠܝܗ̇
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܐ ܠܟܝ ܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ : ܘܡܢܐ ܗܝ ܒܥܘܬܟܝ . ܥܕܡܐ ܠܦܠܓܗ̇ ܡܠܟܐ : ܘܩܪܒܬ ܐܣܬܝܪ ܘܐܚܕܬ ܒܪܝܫܗ ܕܫܒܛܐ ܕܕܗܒܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܐܠܐ ܐܢ ܠܝ . ܘܐܦ ܡܚܪ ܡܙܡܢ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܥܡ ܡܠܟܐ . ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܡܠܟܐ ܟܠ ܥܒܕܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܗܡܢ : ܘܐܦܠܐ ܠܐܢܫ ܐܥܠܬ ܐܣܬܝܪ ܥܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܗܐ ܐܦ ܩܝܣܐ ܬܩܢ ܗܘܐ ܗܡܢ ܠܡܬܠܐ ܠܡܘܪܕܟܝ ܥܠܘܗܝ : ܥܠ ܡܠܟܐ . ܘܥܢܐ ܪܚܒܘܢܐ ܚܕ ܡܢ ܡܗܝܡܢܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ ܠܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ : ܒܝܬܗ ܕܗܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ ܡܠܟܐ ܠܗ ܠܡܘܪܕܟܝ . ܘܚܡܬܗ ܕܡܠܟܐ ܐܬܬܢܝܚܬ . ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܝܗܒ