simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Chr [AB] : ܘܥܒܕ ܬܪܝܢ ܥܓܠܝܢ̈ ܕܕܗܒܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܣܓܝ ܠܟܘܢ ܡܠܟܐ ܠܝ : ܘܡܗܦܟܝܢ ܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܠܪܚܒܥܡ ܒܪ ܫܠܝܡܘܢ . ܘܐܬܪܥܝ
P:1Chr [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ : ܕܣܓܝܐܝܢ ܒܢܝܐ̈ ܕܝܗܒ ܡܠܟܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܓܒܐ ܠܗ ܒܝܬ ܐܒܝ . ܘܡܢ ܒܝܬ ܐܒܝ ܠܝ ܓܒܐ ܕܐܗܘܐ
Chron1234 ܕܝܢ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܫܕܪ ܚܕܬܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܢܕܪܫ ܘܠܫܘܪܗ̇ ܡܠܟܐ ܃ ܕܝܝX ܢܗܪܐ ܕܐ̇ܨ ܕܘܨܐ̈ ܒܝ̣ܫܐ̈ ܐ̇ܘ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܀
IšoMerv:ComOT ܚܡܝܫܝܐ ܩܛܠܗ ܒܡܣܪܐ ܕܩܝܣܐ . X ܘܐܬܩܒܪ ܥܠ ܓܝܒ ܫܝܠܘܚܐ . ܡܠܟܐ ܫܢܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܡܐܐ ܘܬܠܬܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ . ܡܢܫܐ ܕܝܢ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ : ܐܩܝܡܢܝ ܐܝܟ ܡܐܢܐ ܣܪܝܩܐ : ܒܠܥܢܝ ܐܝܟ ܬܢܝܢܐ : ܡܠܟܐ ܘܡܛܐ ܩܛܦܗ̇ . ܐܡܪܬ ܐܘܪܫܠܡ : ܐܟܠܢܝ ܘܒܙܢܝ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
JacSer:turgFestHom XXXXXXXX ܓܝܘܪܐ̈ ⁷ܪܚܘܡܝܟܝ̈ . ܗܐ ܗ̇ܘ ܕܡܟܪܟܝ ⁸ܡܢ ܡܠܟܐ ⁴ ܐܢܬܝ ܥܡ ܨܠܡܝܟܝẌ . ܠܡ̇ܢ ⁶ܚܒܝܒܝܢ̈ ܠܟܝ ܛܒ ܡܢ ܚܬܢܐ
EliaNis:Chron ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܫܡܫܐ ܕܡܥ ܠܣܝܡܝܘܢ ܕܫܘܝܘܬܐ ܣܬܘܝܬܐ ܒܝܘܡ ܡܠܟܐ ܂ ܂ ܘܐܬܥܒܕܬ̣ ܢܛܘܪܬܐ ܒܡܕܝܢܬ ܫܠܡܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܠܘܐܬܩ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܥܠ ܒܩܪܒܐ . ܘܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܦܩܕ ܠܪܘܪܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ : ܐܫܬܓܢܐ ܘܐܥܘܠ ܒܩܪܒܐ : ܘܐܢܬ ܠܒܫ ܠܒܘܫܝܟ̈ . ܘܐܫܬܓܢܝ
P:Sam [AB] : ܐܚܝ̈ ܐܢܬܘܢ : ܘܒܣܪܝ : ܘܓܪܡܝ̈ . ܠܡܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܐܚܪܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܡܥܕܪ ܠܚܝܝ̈ ܕܐܫܬܘܕܝܬ ܠܝ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܦܘܩܕܢܐ ܡܠܟܐ ܘܠܫܡܫܐ‏ ‏ 42 ܥܢܐ ܫܡܥܘܢ ܠܒܝܒܐ ܪܚܡ ܡܪܗ ܘܐܡܪ ܗܢܘ
P:Kings [AB] ܕܐܕܘܡ ܐܠܨ ܠܐܝܣܪܐܝܠ : ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܗܘܐܚܙ . ܘܚܢ ܡܠܟܐ ܕܐܠܝܫܥ : ܘܚܝܐ ܘܩܡ ܥܠ ܪܓܠܘܗܝ̈ . ܨܚ ܟܚ ܘܚܙܐܝܠ
SynWestSyr ܕܡܠܟܐ . ܐܦܠܐ ܒܢܝ̈ ܡܘܬܒܐ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܠܐ ܗܘܝܢ̈ ܕܝܢ . . . ܡܠܟܐ ܐܦܠܐ ܣܘܢܩܠܛܝܩܘ²³̈ ܠܐ ܗܘܝܢ̈ ܟܗܢܐ̈ . ܘܠܐ ܒܢܝ̈
IšoMerv:ComOT ܐܦܘܗܝ̈ ܠܡܨܠܝܘ ܝ XXXܝX ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܓ̣ܙܪ ܨܘܡܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܘܒܢܝ̈ ܥܡܘX ܠܡܩܪܒܘ ܥܡ ܝܘܫܦܛ ܘܫܪܘ ܒܐܝܪܝܚܘ . ܘܐܪܝܡ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܝܢ ܦܩܕ ܕܢܣܩܘܢ ܘܢܩܪܘܢ ܐܝܟ ܕܐܠܦ ܓܘܗܫܬܐܙܕ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܠܟܐ ܕܢܬܥܝܪܘܢ ܘܢܙܕܝܢܘܢ ܚܠܝܨܝܗ̈ ܕܟܐܢܘܬܐ ܠܩܪܒܐ‏ ‏ 33
CaveTreas . ²ܗܟܢܐ ³ܡܣܬܒܪ ܗܘܐ⁴ ܠܗܘܢ ܕܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܒܐܪܥܐ ܡܠܟܐ ܛܟܣܐ ܘܢܡܘܣܐ ⁰ܕܐܝܬ ܒܝܬ ܡܠܟܐ̈ ¹¹ ( 8 ) ܕܐܡܬܝ ܕܡܬܝܠܕ
IsaacAnt:memHom ܀ ܘܒܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܦܪܚ : ܩܘܛܥܐ ܡܢ ܬܪܥܝܬܐ . ‏ ‏ܘܡܬܬܢܝܚܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܒܬܐ̈ . ‏ ‏ ܘܡܫܬܦܝܐ ܥܝܢܐ ܘܚܙܝܐ : ܫܒܝܚܬܐ̈ ܕܒܝܪܬ
P:Acts [AB] ܇ ܘܡܢ ܡܕܡ ܕܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܟܕ ܐܣܬܟܠ ܆ ܡܠܟܐ ܒܩܘܫܬܐ ܁ ܕܡܪܝܐ ܫܕܪ ܡܠܐܟܗ ܘܦܠܛܢܝ ܡܢ ܐܝܕܗ ܕܗܪܘܕܣ
Eph:memHom ܕܒ̇ܟܐ ܗܘܐ XXX ܕܚܠܦ ܗܝܟܠ ܡܠܟܘܬܗ ܕܢܚܘܬ ܠܫܝܘܠ ܐܙܕܡܢ ܡܠܟܐ ܠܦܚܬܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܐܙܕܡܢ ܡܢܘ ܡܨܐ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢܒܟܐ ܠܘܩܒܠ
JacSer:memElijFledJez ܬܠܬ ܙܗܝܬܐ̈ 270 ܕܢܙܝܚܢܝܗܝ̈ ܟܕ ܐܬܐ ܗܘܐ ܨܝܕ ܐܠܝܐ ܡܠܟܐ ܐܫܬܕܪ ܗܘܐ ܕܢܣܕܘܪ ܢܥܒܪ ܬܩܝܦܐܝܬ ܢܦܩ ܠܓܝܘܢܐ̈ ܠܐܝܩܪ
Ps-Zach:EccHist ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܐܚܪܝܬ ܕܝܢ ܟܕ ܝ ܓܪܡܬ ܕܬܗܘܐ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗ ܂ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܥܠ ܡܥܕܪܢܘܬ ܐ ܕܦܠܚܐ̈ ܕܦܠܛܝܢ ܕܘܥܘܗܝ̈ ܂ ܘܝܠܦ