simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܒܒܠ ܒܢܘܪܐ ܀ ܘܡܛܠܬܗ̇ ܗܟܝܠ ܕܗܕܐ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܐܡܪ ܀ ܡܠܟܐ ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܕܥ̣ܒܕ ܠܙܕܩܝܐ ܘܠܐܚܒ : ܗ̇ܢܘܢ ܕܛܓ̇ܢ ܐܢܘܢ
ChronMin ܝ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܂ ܕܝܗ ܂ ܒܐܒ ܂ 3 X X ܂ ܩܝ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܥ̇ܡܘ ܂ ܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬ ܐ ܂ 2 X ܂ ܝXܠ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܥ̇ܠܗ ܂ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܐܢܘܪܝܣ
P:2Macc [AB] . ܠܗܘ ܕܟܕ ܣܠܩ ܗܘܝܬ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܥܠܝܐ̈ : ܙܒܢܬܐ̈ ܡܠܟܐ : ܘܡܣܟܝܢ ܕܡܢܐ ܢܓܕܫ . ܐܘܕܥܬ ܘܐܩܝܡܬ ܠܒܪܝ ܐܢܛܝܟܘܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܐܬܩܛܠ ܒܐܦܡܝܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ·ܒ· ܐܠܦܝܢ̈ ܘܡܬܝܢ ܝ ܃ · ܡܠܟܐ ܚܕܬ ܐ̣ ܡܢ ܣܛܘܪܘܢܝܣ ܐܣܛܪܛܝܓܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܒܚܪܬ ܐ ܐܦ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܒܝX Xܐܬܬܫܝܛܬ ܒXܬ̣ܗ ܂ Xܝ ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܩܪܒܐ ܐܬܩ̣ܛܠX ܡܠܟܐ ܓܒܪܗ̇ ܟ ܗ̣ܘ ܚ̣ܝ ܂ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܩXܪܒܐ Xܝܡ ܐܪܐܛܐ
P:Dan [AB] . ܘܩܪܐ ܠܟܘܡܪܘܗܝ̈ ܕܒܝܠ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܐܢ ܠܐ ܬܐܡܪܘܢ ܠܝ ܡܠܟܐ . ܘܡܕܡ ܡܢ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܠܐ ܐܟܠ ܘܠܐ ܐܫܬܝ . ܗܝܕܝܢ ܐܬܚܡܬ
Chron1234 ܕܝܘܢܝܐ̈ ܕܢܥܒܪ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܂ ܘܫܠܚ ܠܘܬ ܐܚܝܕܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐܐ ܀ ܘܟܕ ܥܒ̣ܪ ܣܬܘܐ ܘܡ̣ܛܐ ܬܐܕܐ ܆ ܐܬܛܝܒ
Chron1234 ܕܐ̇ܘܪܫܠܡ ܘܣܘܓܐܐ ܕܚ̇ܝܠܘܬܐ̈ ܂ ܘܩܘܡܝܘܣ ܕܛܪܝܦܘܠܝܣ ܡܠܟܐ ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܬܬܒܪ ܪܘܓܝܠ ܘܐܒܕ ܂ ܐܬܡܛܝ ܒܓܕܘܝܢ
Chron1234 ܂ X ܘܟX ܫܡ̣ܢ Xܝܐ Xܠܐܒܐ ܆ ܒܗ ܒܥܕܢܐ ܐܫܩܠ ܘܐܬ̣ܐ X ܂ ܡܠܟܐ ܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ̣ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܐܝXܘܗܝ ܗܘܐ ܒܓܕܘܝܢ
Nars:memCreat . ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܡܫܚܠܦ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܘܝܐ ܡܠܟܐ ܚܕܬܐ ܘܐܦ ܚܘܫܒܐ ܡܠܟܐ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܢ ܐܦ ܒܕܡܘܬܢ ܘܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ
JacSer:memJephDaught ܒܥܡܐ ܕܢܐܪܘܥ ܐܢܘܢ 310 75 ܐܬܠܒܛܘ ܗܘܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܠ ܡܠܟܐ ܒܙܘܙܐ̈ ܕܢܥܠܘܢ ܠܐܪܥܐ ܕܒܢܝ̈ ܝܥܩܘܒ ܘܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ
Chron1234 ܕܝ̇ܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܕܡܦܩܬܗ ܕܡܠܟܐ ܕܝܘܝܐ̈ ܂ ܟܢܫ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܠܐܒܘܢ ܒܬܚܘܡܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܣܓܝ̣ ܟ-ܫܝܠ ܗܘܐ ܒܗ
P:Kings [AB] ܐܣܐ ܠܓܒܥ ܕܒܢܝܡܝܢ ܘܠܡܨܦܝܐ . ܘܫܪܟܐ ܕܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܐܣܐ ܡܠܟܐ . ܘܫܩܠܘ ܟܐܦܐ̈ ܕܪܡܬܐ : ܘܩܝܣܐ̈ ܕܒܢܐ ܒܥܫܐ : ܘܒܢܐ ܒܗܘܢ
P:Esd [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܪܒܐ ܘܚܝܠܬܢܐ ܘܐܫܬܡܠܝ . ܘܡܛܠ ܕܐܒܗܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܠܐܪܥܐ . ܘܒܢܐ ܗܘܐ ܒܝܬܐ : ܡܢ ܩܕܡ ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܒܝܕ
P:2Chr [AB] : ܘܬܘܠܬܐ ܒܬܪܥܐ ܕܛܒܚܐ̈ . ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܢܛܪܝܢ ܒܕܪܬܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ ܫܒܬܐ ܕܟܗܢܐ̈ ܘܕܠܘܝܐ̈ : ܘܕܢܛܪܝ̈ ܬܪܥܐ̈ . ܘܬܘܠܬܐ ܒܝܬ
IsaacAnt:memHom ܀ ܠܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܦܐܝܘܬܐ : ܐܢ ܢܥܘܠ ܐܢܫ ܡܢ ܫܠܝܐ . ܐܢܗܘ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܐܣܐ̈ . ܕܐܢܫܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ : ܡܕܝܩܝܢ ܥܠܘܗܝ ܒܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܚܢܦܐ ܘܐܬܟܣܣ ܗܘܐ ܂ ܕܡܛܠ ܕܒܡ̈ ܢܝ ܬܫXܫܢXܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܘܥܒܕܘ ܐܢܘܢ ܂ ܘܠܐ ܥܗܕܘ ܐܦ ܐܢ ܠܡܣܡ ܒܪܫܐ ܝ ܕܩܒܠ ܒܠܛܫܨܪ
SynWestSyr X ܕܝܢ ܐܘ̇ ܕܝ̇ܢܐ ܆ ܠܐ ܫܪܝܪܝܢ̈ ܟܬܒܐ̈ ܥܠ ܗܕܐ ܨܒܘܬܐ ܀ ܨܚ ܡܠܟܐ . ܘܗܘ̇ܝܢ ܫܪܝܪܝܢ̈ ܟܬܒܐ̈ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ . ܡܢ ܒܠܥܕ
P:Sam [AB] . ܘܐܪܝܡܘ ܩܠܗܘܢ ܘܒܟܘ : ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܘܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܒܟܘ ܡܠܟܐ ܕܐܡܪ ܥܒܕܟ : ܗܟܢܐ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܫܠܡ ܠܡܡܠܠܘ : ܐܬܘ ܒܢܝ̈
SynWestSyr ܕܡܠܟܐ . ܐܦܠܐ ܒܢܝ̈ ܡܘܬܒܐ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܠܐ ܗܘܝܢ̈ ܕܝܢ . . . ܡܠܟܐ ܐܦܠܐ ܣܘܢܩܠܛܝܩܘ²³̈ ܠܐ ܗܘܝܢ̈ ܟܗܢܐ̈ . ܘܠܐ ܒܢܝ̈