simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܡܠܟ ܕܪܝXX ܐܚܪܢܐ ܫܢܝܐ̈ ·ܠܘ· ܂ ܘܒܫܢܬ ·ܒ· ܡܠܟܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܨܪܝܢ ܀ ܘܒܫܢܬ ·ܣܚ· ܕܫܒܝX ܝX ܡܝܬ ܩܡܒܘܣܝܣ
IšoMerv:ComPs ܕܝܣܪܝܠ . ܘܟܕ ܫ̣ܒܐ ܐܬܘܪܝܐ ܠܥܣܪܐ ܫܒܛܝܢ̈ ܇ 5ܘܚ̣ܙܐ ܡܠܟܐ ܕܒܬܗܠܠܬܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܪܒܫܩܐ̈ ܒܪܗ ܗ̣ܘ ܕܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܐܘܪܫܠܡ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗ̇ . ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܡܠܟܐ ܕܥܒܝܛ . ܗܝܕܝܢ ܣܠܩ ܪܨܢ ܡܠܟܐ ܕܐܪܡ : ܘܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܂ ܝ ܘܫܒ̣ܐ ܘܒ̣ܙ ܘܐܣܪ ܐܢܘܢ ܃ ܘܟܢ̇ܫ ܡܠܟܐ ܗܕܐ ܥܒܕܘ 3ܘܐܦ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܩܡܬ ܡܢ ܐܝܕܐ ܡܢܗܘܢ ܃ ܫܕܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܬܡܠܝ ܪܘܓܙܐ ܘܐܡܪ ܗܢܘ ܟܠܗ ܐܒܠܟ ܐܘ ܣܒܐ ܡܠܟܐ ܕܓܠܬ ܕܣܓܕܬ ܠܫܡܫܐ ܒܐܦܐ̈ ܘܠܐ ܒܠܒܐ‏ ‏ 54 ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܦܘܪܣܝܐ̈ ܥܠ ܣܘܪܝܐ̣ ܘܫܒܐ ܘܒܙܘ ܂ 2ܘܚܬ ܘܠܪܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܥܕܬܐ ܘܠܪܝܢܘܣ ܂ ܀ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܣܠܩ ܫܦܘܪ
P:Sam [AB] ܕܡܠܟ ܐܚܝܬܘܦܝܠ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܚܘܫܝ : ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܠܐ ܘܠܐ : ܐܡܪ ܐܢܬ . ܐܡܪ ܠܗ ܚܘܫܝ ܠܐܒܝܫܠܘܡ : ܠܐ ܗܘܐ ܫܦܝܪ
EliaNis:Chron ܠܒܪܗ ܐܪܩܕܝܣ ܡܠܟܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܬܬܥܣܪ ܒܟܢܘ̣ܢ ܐܚܪܝ ܂ ܡܠܟܐ ܂ XܝXܠܝܝܣXܢܩܐ ܕܣܘܝXܪXܢܝܣ ܂ ܒܗ̇ ܥܒ̣ܕ ܬܐܕܣܝܘܣ
Chron1234 ܥܡ ܕܠܝܠܐ̇̈ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܐܦܫܝܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܐ ܕܥܒ̣ܕ ܂ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܥܡܗܘܢ ܩܪܒܐ ܂ ܝ ܂ ܘܐܬܬܒܪܘ ܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܥܪܩ ܬܐܘܦܝܠܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܐ ܡܝܬ ܝܫܘܥ ܗܘ ܕܐܢܬܘܢ ܩܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܡܐܬ ܐܠܗܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܫܡܥܘܢ ܠܐ ܕܓܠܬ ܡܪܝ ‏‎‎‏