simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] : ܘܢܬܢ ܢܒܝܐ ܐܬܐ . ܘܚܘܝܘ ܠܡܠܟܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܕܗܐ ܢܬܢ ܡܠܟܐ ܐܗܘܐ ܐܢܐ ܘܒܪܝ ܫܠܝܡܘܢ ܚܛܝܝܢ̈ . ܘܥܕ ܗܝ ܡܡܠܠܐ ܬܡܢ ܩܕܡ
P:Matt [AB] ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܕܟܡܐ ܕܥܒܕܬܘܢ ܠܚܕ ܡܠܟܐ ܚܙܝܢܟ ܟܪܝܗܐ ܂ ܐܘ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܂ ܘܐܬܝܢ ܠܘܬܟ . ܘܥܢܐ
SynOr ܕܗܕܡܐ̈ . ܘܐܦ ܪܕܘܦܝܐ̈ ܕܩܡܘ ܥܠ ܐܒܗܝܢ̈ ܘܥܠܝܢ ܒܝܕ ܡܠܟܐ ܒܗ̇ ܐܣܝܪܝܢܢ ܘܚ̇ܙܩܝܢܢ ܆ ܐܝܟ ܗܕܡܐ̈ ܕܟܠܗ ܓܘܫܡܐ ܒܪܫܐ
P:Num [AB] ܕܐܕܘܡ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܐܚܘܟ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܟܠܗ̇ ܡܠܟܐ : ܘܐܬܩܕܫ ܒܗܘܢ .   ܨܚ ܟܐ ܘܫܕܪ ܡܘܫܐ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܡܢ ܪܩܡ ܠܘܬ
P:ProvQohSong [AB] ܛܒܐ ܠܪܚܡܗ . ܘܐܘܪܚܗܘܢ ܕܥܘܠܐ̈ ܬܛܥܐ ܐܢܘܢ . ܠܐ ܢܣܬܩܒܠ ܡܠܟܐ : ܠܒܗ ܕܓܒܪܐ ܕܠܚܐ . ܘܡܠܬܐ ܛܒܬܐ ܡܚܕܝܐ ܠܗ . ܙܕܝܩܐ ܡܠܟ
P:PsSol [AB] ܙܕܝܩܐ ܡܠܦ ܡܢ ܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܠܝܬ ܥܘܠܐ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܡܠܟܐ ܡܢܗ̇ . ܘܠܡܚܙܐ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܗܝ ܕܫܒܚܗ̇ ܐܠܗܐ . ܘܗܘ
P:Ps [AB] ܕܐܝܩܪܐ̈ : ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܗܘܝܘ ܡܠܟܐ ܡܝܩܪܐ ܠܥܠܡ .     ܡܠܟܐ ܬܪܥܐ̈ ܕܡܢ ܥܠܡ : ܕܢܥܘܠ ܡܠܟܐ ܕܐܝܩܪܐ̈ . ܡܢܘ ܗܢܐ
PhiloxMab:Disc ܕܐܬܩܪܒ ܠܗ ܆ ܕܝܢܐ ܕܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܗ . ܘܡܛܠ ܕܐܘܒܕ ܡܠܟܐ . ܘܡܬܦܪܬܟ ܕܢܥܒܕ ܐܘ ܠܐ . ܘܠܗܘ ܫܒܪܐ ܘܦܫܝܛܐ ܆ ܥܒܕܗ
P:Sam [AB] ܕܓܒܝܬܘܢ ܘܫܐܠܬܘܢ : ܗܐ ܝܗܒ ܠܟܘܢ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܢܡܠܟ ܥܠܝܢ : ܘܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ ܡܠܟܟܘܢ . ܘܗܫܐ ܗܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܐܝܕܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘܪܓܙ ܡܠܟܐ ܛܒ . ܘܚܡܬܗ ܡܬܓܘܙܠܐ ܗܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܠܐ ܨܒܬ ܘܫܬܝ ܡܠܟܬܐ ܠܡܥܠ : ܒܦܬܓܡܐ ܕܫܕܪ ܥܠܝܗ̇