simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܒܙܒܢܗ ܕܘܠܢܣ X ܡܠܟܐ . ܘܗ̣ܝ ܒܥܬ
Chron1234 ܂ ܡܝܬ ܘܠܝܕ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܡܠܟ ܣܘܠܝܡܢ
P:Acts [AB] ܆ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܩܕܡܝܟ ܡܠܟܐ ܐܓܪܦܐ ܆ ܕܡܐ
ActsMarMaʿIn ‏ܗܘܐ ܥܡ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ . ܘܙܟܝܗܝ ܘܫܥܒܕܗ
P:1Macc [AB] ܡܠܟܐ . ܘܚܕܝ ܡܠܟܐ ܒܡܐܬܝܬܗܘܢ .
EliaNis:Chron ܐ]ܬܬܝܬܝ ܦܓܪܗ ܕܬܐܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܘܐܬܩܒܪ ܂
Babai:BookUnion ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ ܡܠܟܐ ܃ ܕܗ̣ܘ ܢܪܥܝܘܗܝ
P:Dan [AB] ܚܕܬܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܘܩܝܡܝܢ ܗܘܘ
BarṢal:ComLiturg ܡܛܠ ܕܪܓܝ̣ܙ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܬܝܗܒ
P:Ecclus [AB] : ܘܐܝܟ ܫܘܫܢܬ ܡܠܟܐ ܒܡܒܘܥܝ̈ ܡܝܐ̈ .
P:Dan [AB] . ܘܚܙܐ ܡܠܟܐ ܕܩܡܘ ܠܗܘܢ ܥܠܘܗܝ
JulRom ܗܫܐ ܡܫܝܚܐ ܥܠܝܢ ܡܠܟܐ ܒܫܡܝܐܼ . ܘܝܘܒܢܝܢܘܣ
BarKoni:Schol ܘܠܗܢܐ ܐܘܒܠܗ ܢܒܘܟܕܢܝXܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܒܒܠ ܠܗ
CaveTreas ܐܘܦܝܪ ܐܡܠܟ̣ܘX ܠܗܘܢX ܡܠܟܐ ܩܪܝܩܢX . 21ܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܝܫܝ ܐܘܠܕ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ . ܟܬܒܐ ܕܫܘܫܢ
BarEbr:Ethic ܘܓܕܘܠܐ̈ ܐܝܟ ܐܪܓܘܢܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܨܘܪܐ ܪܡܐ
Chron1234 X0ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ Xܬܟܢܫܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܘܥܡ ܂ ܪܘܪܒ̣ܢܐ̈
Chron1234 ܂ ܘܐܬܩܛܠ ܟܣܪܘܢ ܡܠܟܐ ܡܢ ܫܝܪܘܝ ܒܪܗ
P:Kings [AB] ܘܐܡܪܬ ܢܐܚܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܠܥܠܡ .
Eph:Adden XXX ܬܐ ܒܫܠܡܐ ܡܠܟܐ ܕܫܪܐ ܬܓܗ ܕܒܝܫܐ