simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm . ܘܗ̣ܝ ܒܥܬ ܠܡܘܫܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܢܗܘܐ . ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܠܐ ܨܒܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ Xܕܡܘܝܐ ܡܡܠܟܐ X ܗܘܬ ܥܠ ܛܝܝ ܒܙܒܢܗ ܕܘܠܢܣ X
Chron1234 ܂ ܘܐܡܠܟ ܣܘܠܝܡܢ ܆ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܦܠܓܗ̇ ܂ ܂ ܘܒܫܢܬ ܡܠܟܐ ܘܩܡܨܐ ܕܠܐ ܣܟ ܂ ܂ ܝ ܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܫܬ ܂ ܡܝܬ ܘܠܝܕ
P:Acts [AB] ܐܓܪܦܐ ܆ ܕܡܐ ܕܐܫܬܐܠ ܕܝܢܗ ܆ ܐܫܟܚ ܡܢܐ ܐܟܬܘܒ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܨܒܝܬ ܠܡܝܬܝܘܬܗ ܩܕܡܝܟܘܢ ܆ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܩܕܡܝܟ
ActsMarMaʿIn . ܘܙܟܝܗܝ ܘܫܥܒܕܗ ܒܙܟܘܬܐ ܕܝܗܒ ܠܗ ܐܠܗܐ . ܘܒܫܢܬܐ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܩܪܒܐ ܕܝܠܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ . ܟܕ ܡܚܐ‏ ‏ܗܘܐ ܥܡ ܫܒܘܪ
P:1Macc [AB] ܒܡܐܬܝܬܗܘܢ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܝܬܒܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ̈ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܠܐܢܛܝܟܝܐ : ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܚܕܝ
EliaNis:Chron ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܘܐܬܩܒܪ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܘܒܗ̇ ܡܝܬ ܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܡܢܝܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܐ]ܬܬܝܬܝ ܦܓܪܗ ܕܬܐܕܣܝܣ
Babai:BookUnion ܃ ܕܗ̣ܘ ܢܪܥܝܘܗܝ ܠܥܡܝ ܣܪܝܠ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܛܘܒܢܐ ܕܝܐܝܠ ܃ ܡܠܟܐ ܃ ܠܐ ܗܘ ܬܝ ܒܨ ܂ ܪܐ ܒܡܠܟܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ
P:Dan [AB] : ܘܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܘܩܒܠ ܨܠܡܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬܐ̈ : ܘܐܬܘ ܠܥܐܕܐ ܕܨܠܡܐ ܚܕܬܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
BarṢal:ComLiturg ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܪܐܙܐ̈ 3ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܂ ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܒܝܕ ܨܥܪܐ̈ ܘܓܘܕܦܐ̈ ܂ ܘܐܚܪܬܐ2 ܡܛܠ ܕܪܓܝ̣ܙ ܥܠܝܗܘܢ
P:Ecclus [AB] ܒܡܒܘܥܝ̈ ܡܝܐ̈ . ܘܐܝܟ ܐܝܠܢܐ̈ ܕܠܒܢܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܩܛܦܐ . ܡܠܟܐ . ܘܐܝܟ ܩܫܬܐ ܒܥܢܢܐ̈ : ܘܐܝܟ ܫܒܠܐ̈ ܕܚܩܠܐ : ܘܐܝܟ ܫܘܫܢܬ
P:Dan [AB] ܕܩܡܘ ܠܗܘܢ ܥܠܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܆ ܘܐܬܐܠܨ ܠܗ . ܘܐܠܨܐܝܬ ܡܠܟܐ . ܐܘ ܐܫܠܡ ܠܢ ܠܕܢܝܐܝܠ ܆ ܘܐܠܐ ܩܛܠܝܢܢ ܠܟ ܘܠܒܝܬܟ . ܘܚܙܐ
JulRom ܒܫܡܝܐܼ . ܘܝܘܒܢܝܢܘܣ ܥܠܝܢ ܡܠܟܐ ܒܐܪܥܐ . ܘܢܦܠܬ ܕܚܠܬܗ ܡܠܟܐ ܕܐܣܬܥܪܬ . ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܡܢ ܗܫܐ ܡܫܝܚܐ ܥܠܝܢ
BarKoni:Schol ܕܒܒܠ ܠܒܒܠ ܠܗ ܘܠܐܡܗ ܂ ܝ ܂ ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܠܡܬܝܐ ܕܕܗ ܡܠܟܐ ܐܡܠܟ ܝܘܝܟܝܢ ܒܪܗ ܒܬܪܗ ܂ ܘܠܗܢܐ ܐܘܒܠܗ ܢܒܘܟܕܢܝXܪ
CaveTreas ܩܪܝܩܢX . 21ܝ ܗܘ̇ ⁴ܕܒܢܗ̇X ܠܐܦܝܪ ⁶ܒܟܐܦܐ̈ ܕܕܗܒܐ . ܡܠܟܐ ܒܪ ܕܘܝܕ ( 4 ) . X⁰ܘܒܢܝ̈ ܐܘܦܝܪ ܐܡܠܟ̣ܘX ܠܗܘܢX
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܟܬܒܐ ܕܫܘܫܢ ܛܘܒܢܝܬܐ ܨܚ ܓ ܐܝܬ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܥܡܪ ܒܒܒܠ : ܡܠܟܐ ܠܥܘܒܝܕ . ܘܥܘܒܝܕ ܐܘܠܕ ܠܐܝܫܝ : ܘܐܝܫܝ ܐܘܠܕ ܠܕܘܝܕ
BarEbr:Ethic . ܘܨܘܪܐ ܪܡܐ ܐܝܟ ܡܓܕܠܐ . ܘܣܥܪܐ ܐܝܟ ܓܙܪܐ X ܕܥܙܐ̈ . ܡܠܟܐ ³⁰⁸ܐܝܟ ܡܫܟܒܬܐ̈ ܕܒܣܡܐ̈ . ܘܓܕܘܠܐ̈ ܐܝܟ ܐܪܓܘܢܝ̈
Chron1234 ܘܥܡ ܂ ܪܘܪܒ̣ܢܐ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܝܗܒܘ ܝܡܝܢܐ̣ ܠܚܕܕܐ̈ ܡܠܟܐ ܚܝܠܘXܐ̣̈ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ X0ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ Xܬܟܢܫܘ ܥܡ
Chron1234 ܡܢ ܫܝܪܘܝ ܒܪܗ ܂ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ̈ ܂ ܐܫܬܒܝܬ̇ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܐܬܩܛܠ ܟܣܪܘܢ
P:Kings [AB] ܕܘܝܕ ܠܥܠܡ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܩܪܘ ܠܝ ܠܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܘܠܢܬܢ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܘܣܓܕܬ ܠܡܠܟܐ : ܘܐܡܪܬ ܢܐܚܐ ܡܪܝ
Eph:Adden ܕܫܪܐ ܬܓܗ ܕܒܝܫܐ ܬܐ ܒܫܠܡܐ ܢܘܗܪܐ ܕܐܬܐ ܢܢܗܪ ܥܠܡܐ̈ XXX ܡܠܟܐ ܠܐܬܪܢ ܬܐ ܒܫܠܡܐ ܠܘܝܐ ܕܥ̇ܢܐ ܠܕܩܪܝܢ ܠܗ XXX ܬܐ ܒܫܠܡܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܦܝܣܘܗܝ̣ ܕܢܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܓܒܪܐ ܕܢܛܪܘܢܘܗܝ ܂ ܘܫܩܠܘ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܆ ܡܦܪܣܐ ܗܘܐ̣ ܘܡܚܪܡ ܙܐܦܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܂ ܘܣܠܩܘ ܠܘܬ
P:2Chr [AB] ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܢܡܘܣܐ : ܣܕܩ ܢܚܬܘܗܝ̈ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܠܚܠܩܝܐ ܡܠܟܐ ܠܝ ܚܠܩܝܐ ܟܗܢܐ : ܘܩܪܐ ܒܗ ܫܦܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܡܥ
EliaNis:Chron ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܒܗ̇ ܫܕܪ ܡܗܕܝ ܒܪܗ ܕܡ̇ܠܟܐ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܕܝܘܣܝܘܝX ܦXܢܪܝܪܟX ܕܝܥܩܘܒܐ̈ ܂ ܒܗ̇ ܢܦ̣ܩ ܐܠܡܢܨܘܪ
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ : ܘܩܕܡ ܩܫܝܫܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܨܕܘܩ ܟܗܢܐ ܘܐܚܝܡܠܟ ܡܠܟܐ . ܘܟܬܒ ܐܢܘܢ ܫܡܥܝܐ ܒܪ ܡܬܢܝܠ ܣܦܪܐ ܡܢ ܠܘܝܐ̈ : ܩܕܡ
P:TweProph [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܢܥܘܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܘܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫܘܗܝ̈ ܥܡܗ . ܨܚ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܥܪܩܬܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܙܘܥܐ ܕܗܘܐ ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܥܘܙܝܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܪܘܡܝܐ̈ 2ܕܢܒܢܐ ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܡܕ ܂ ܝ ܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ̈ ܡܠܟܐ ܂ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫ̈ ܂ ܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ̣̈ ܂ ܫܪܝ ܗܪܩܠܐ
IšoMerv:ComPs ܕܢܥܨܐ ܐܢܘܢ ܕܢܕܒܚܘܢ . ܘܟܢܫܘ ܠܘܬܗ ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܡܠܟܐ ܛܢܢܐ ܕܢܡܘܣܐ ܘܩܛܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܕܒܚ ܘܐܦ ܠܗ̇ܘ ܕܦܩܝܕ ܗܘܐ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܗܘܐ ܝܝ ܒܬܪܗ ܒܕܪܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܂ ܘܐܬܟܢܫ ܚܝܠܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܦܪܣܝܐ̈ ܒܬܢܘܪܝܢ̈ ܘܒܦܪܬ ܂ ܐܫܬܕܝ ܗܘܐ ܠܗ ܂ ܘܣܠܩ ܠܘܬ
sugMary&Magi ܘܟܢ ܬܣܓܕܘܢ . ܕܠܡܐ ܐܘܪܚܐ ܐܫܬܚܠܦܬ ܘܡܠܟܐ ܗܘ ܐܚܪܢܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܡܢܗܪ ܕܢܣܒܪܘܢ ܡܪܝܡ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܢܫܐ̈ ܕܬܥܩܒܘܢ ܡܢܘ
JacSer:memElishAppSaints ܕܐܕܘܡ ܘܡܚܕܐ ܒܓܠܝܐ ܡܬܡܠܠܝܢ ܗܘܘ ܒܝܬ ܥܒܪܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܬܦܪܣܝ ܠܗ ܡܢ ܐܠܝܫܥ ܓܠܐ ܐܪܙܐ̈ ܚܫܠ ܐܪܙܐ̈ ܒܓܘ ܩܝܛܘܢܗ
Ps-MaruMayph:Canons ܙܟܝܐ . X Xܪܫܗ ܗܝ ܕܐܓܪܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐX . ܐܓܘܣܛܝܘܣ X ܡܠܟܐ ܕܐܫܬܕܪܬX ܡ̣ܢX ܗܠܢܐX ܡܠܟܬܐ ܠܘܬX ܒܪܗ̇ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
P:Kings [AB] ܐܣܐ ܠܓܒܥ ܕܒܢܝܡܝܢ ܘܠܡܨܦܝܐ . ܘܫܪܟܐ ܕܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܐܣܐ ܡܠܟܐ . ܘܫܩܠܘ ܟܐܦܐ̈ ܕܪܡܬܐ : ܘܩܝܣܐ̈ ܕܒܢܐ ܒܥܫܐ : ܘܒܢܐ ܒܗܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܐܣܬܝܪ : ܐܦ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܕܡܫܬܝܐ ܕܚܡܪܐ : ܡܢܐ ܗܝ ܡܠܟܐ ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܘܗܡܢ ܠܡܫܬܝܐ ܕܥܒܕܬ ܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇
PhiloxMab:TenMem ܆ ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܐܬܡܫܚ ܒܗܢܐ ܡܘܠܕܐ ܀ XX 1ܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܪܟܐ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܘܬܟ . ܗܪܟܐ ܓܝܪ ܠܘ ܡܛܠ XXXXX X⁹ ܬܡܫܚ ܐܝܬܘܗܝ
IšoMerv:ComPs ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܆ ܝܘܢܝܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܒܪܐ ܐ̇ܡܪ ܇ 5ܐܢܐ ܐܬܬܩܝܡ̇ܬ ܡܠܟܐ [6--XX]ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܐܒܐ ܇ ܕܐܢܐ ܐܩܝܡܬܗ
BarBahl:SyrLex وجدتهُ في موضع الملك الصغير ربّ بلدٍ ܐܘ صعلوك . ܡܠܟܐ ܢܣܬܬܬܘܢ . ܢܫܪܐ ܒܟܘܪܣܬܐ ܕܫܘܘܕܥܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܠܕܙܥܘܪ ܡܢ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ : ܘܒܐܝܕܐ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ : ܘܒܬܪܟܢ ܬܫܪܐ ܐܝܟ ܝܘܡܬܐ̈ ܡܠܟܐ : ܘܒܐܝܕܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܢܦܫܗܘܢ : ܘܒܐܝܕܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܘܐܢ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ : ܢܟܬܘܒ ܘܢܗܦܟ ܐܓܪܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪܬ . ܐܢ ܥܠ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪ . ܘܫܦܪ ܦܬܓܡܐ ܩܕܡ
P:3Macc [AB] ܠܗܪܡܘܢ ܒܚܡܬܐ ܩܫܝܬܐ . ܘܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܗ ܕܒܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܡܠܟܐ ܪܡܫܐ ܣܓܝ ܡܓܪܝܢ ܗܘܘ ܒܡܫܬܝܐ ܘܒܡܡܠܠܐ ܣܓܝܐܐ . ܩܪܝܗܝ
Shub:BookGifts . ܗܕܐ ܕܐܬܦܪܫܬ ܒܟܐܢܐ̈ ܩܕܡܝܬ ܆ ܐܬܪܫܡܬ ܕܝܢ ܒܢܒܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܘܦܠܓܐ ܕܡܝܬܪܐ ܇ ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܥܕܬܐ ܟܠܬܐ ܘܒܪܬ
ChronMin ܕܪܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܐܡܬܝ · ܕܐܩ̣ܪܒ ܥܡ ܦܪܬܘܝܐ̈ ܘܙܟ̣ܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܡܢ ܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܝ X ܂ ܕXܙ ܂ ܕܠܘܩܝܘܣ
Tim1:Epist ܃ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܘܕܥܒܕܐ̈ ܃ ܐܪܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡ̣ܢ ܐܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܢܝܐ̈ ܃ ܘܟܕ ܬܪܝܢ ܛܟܣܐ̈ ܩܕܡ ܣ̣ܡ ܦܛܪܘܣ ܃ ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܒܢܝ̈
CaveTreas . ܘܢܬ̣ܒ ܥܠ X27ܝ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕX X ( 4 ) ܡܠܟܐ ܠܗܘܢ ܝܘܝܕܥ ܟܗܢܐ ܡܢܘ X ܐܡܪܝܢX ܐܢܬܘܢX ܕܘܠܐ ⁶ܕܢܗܘܐ
JacSer:memPalmSun ܙܩܝܦܐ ܕܠܐ ܬܫܒܘܚܬܐ 215 ܘܒ݂ܝܕ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܘܕܫܬܩܘ ܐܢܫܐ ܟܐܦܐ̈ ܙܥ ܗܘܝ̈ ܠܡܫܒܚܘ ܕܠܐ ܢܦܘܫ ܗܘܐ
P:Kings [AB] . ܨܚ ܟܕ ܘܩܡ ܡܠܟܐ ܒܠܠܝܐ ܘܐܡܪ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ . ܐܚܘܝܟܘܢ ܡܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܡܫܟܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܗܢܘܢ . ܘܩܪܘ ܬܪܥܐ̈ ܘܚܘܝܘ ܠܓܘ ܒܝܬ
IšoMerv:ComPs ܕܝܣܪܝܠ . ܘܟܕ ܫ̣ܒܐ ܐܬܘܪܝܐ ܠܥܣܪܐ ܫܒܛܝܢ̈ ܇ 5ܘܚ̣ܙܐ ܡܠܟܐ ܕܒܬܗܠܠܬܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܪܒܫܩܐ̈ ܒܪܗ ܗ̣ܘ ܕܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ
P:Kings [AB] ܕܛܠܝܐ̈ : ܐܒܝ ܐܥܫܢ ܢܝܪܟܘܢ : ܐܢܐ ܐܘܣܦ ܥܠ ܢܝܪܟܘܢ : ܐܒܝ ܡܠܟܐ ܩܫܝܐܝܬ : ܘܫܒܩ ܡܠܟܐ ܕܣܒܐ̈ ܕܡܠܟܘܗܝ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܝܟ
P:Kings [AB] ܟܘܪܣܝܐ ܕܫܢܐ ܪܒܐ : ܘܩܪܡܗ ܕܗܒܐ ܡܢ ܐܘܦܝܪ . ܘܥܒܕ ܡܠܟܐ ܐܣܩ ܥܠ ܡܓܢܐ ܚܕܐ . ܘܣܡ ܐܢܝܢ ܡܠܟܐ ܒܝܬ ܥܒܐ ܕܠܒܢܢ . ܘܥܒܕ
P:Deut [AB] : ܡܐ ܕܐܬܟܢܫܘ ܪܝܫܐ̈ ܕܥܡܐ ܐܟܚܕܐ ܘܫܒܛܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܠܟܐ : ܘܝܗܒܗ ܝܘܪܬܢܐ ܠܟܢܘܫܬܗ ܕܝܥܩܘܒ . ܘܢܗܘܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ
BarḤadbš:Acts : ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܒܕܗܒܐ ܡ̣ܙܕܒܢܝܢ . ܘܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܕܒܠܥܘ ܡܠܟܐ . ܡܢ ܕܝܢ ܕܚܙܐ ܟܫܝܪܐ ܢܣܛܘܪܝܣ ܕܠܟܠ ܪܘܚ ܕܢ̇ܫܒܐ ܡܨܛܠܐ
Chron1234 ܕܡܨܪܝܢ ܒܓܘܢܚܐ̈ ܕܗܘ̣ܘ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܃ ܝ′ · ܕܡܕܚܐ ܡܠܟܐ ܀ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ·ܘܢܡܓ· ܕ·ܘܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܡܠܟ ܐܠܟܡܠ X
Chron1234 ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܐܣܕ ܐܠܕܝܢ ܗܦܟ ܥܡ ܙܥܘܪܐ̈ ܠܕܪܡܣܘX ܀ ܬܡܙ ܀ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ Xܢܐܙܠܘܢ ܡܣܪܩܐܝܬ ܂ ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܬ̇ ܂ ܘܐܙ̣ܠ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܡܠܠ ܬܡܢ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܘܐܡܪ . ܫܡܥ ܦܬܓܡܗ ܡܠܟܐ : ܘܬܐܟܘܠ ܟܠܗܘܢ ܚܕܪܝܗ̇̈ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܚܘܬ ܠܒܝܬ
P:Sam [AB] ܕܢܕܘܢܢ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ : ܘܨܠܝ ܫܡܘܐܝܠ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܡܠܟܐ . ܘܐܬܒܐܫ ܦܬܓܡܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܫܡܘܐܝܠ : ܟܕ ܐܡܪܘ ܠܗ ܗܒ ܠܢ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ : ܟܫܘ ܐܢܘܢ ܬܪܬܝܢ ܟܫܝܢ̈ : ܒܡܥܠܢܐ ܕܬܪܥܐ ܥܕܡܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܐ ܐܝܙܓܕܐ : ܘܚܘܝܗ ܘܐܡܪ : ܐܝܬܝܘ ܪܝܫܐ̈ ܕܒܢܝ̈
BarṢal:ComGosp ܩܕܡܝܐ ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ ܘܫܦ̣ܪ ܠܐܠܗܐ ܂ ܘܐܣܩ ܠܩܐܒܘܬܐ ܂ ܡܠܟܐ ܦܢ̣ܐ ܡܢ ܣܓܕܬ ܝ ܦܬܟܪܐ̈ ܂ ܠܘܬ ܕܘܝܕ ܕܝܢ ܂ ܡܛܠ ܕܗܘ̣ ܗܘ̣ܐ
Chron1234 ܕܐܘܪܫܠܡ ܘܓܘܣܠܝܢ ܐܚܝܕܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܕܚ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܦܪܢܓܝܐ̈ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܘ ܆ 0ܝ ܐܬܟܢܫܘ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܒܓܕܘܝܢ
Chron1234 ܂ ܟܕ ܡܠܟܘܬܐ ܐܬܬܫܠܡܘܗ̇ ܬܘܪܟܝܐ̈ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܂ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܂ ܡܠܟܐ ܝ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܡܬܘܟܠ ܒܐܠܗ ܒܫܡܐ ܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
IšoMerv:ComOT ܗܝ ܆ ܒܙܚܬ ܘܐܗܠܬ ܒܕܘܝܕ . ܣܪܝܩܐ̈ . ܗܢܘ . ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܡܠܟܐ . [20]ܡܠܟܝܠ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܚܬܝܪܬܐ ܗܘܬ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܪܬ
P:Acts [AB] ܆ ܕܐܙܠܓ ܥܠܝ ܘܥܠ ܟܠ ܕܥܡܝ ܗܘܘ ܇ ܢܘܗܪܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܕܫܡܫܐ . ܡܠܟܐ ܕܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܆ ܒܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܒܐܘܪܚܐ ܚܙܝܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܘ
PhiloxMab:Disc ܫܡܝܢܐ . ܕܐܒܘܗܘܢ ܡܠܟܐ ܇ ܘܐܚܘܗܘܢ ܡܠܟܐ ܇ ܘܐܡܗܘܢ ܡܠܟܐ ܆ ܒܛܟܣܐ ܕܡܖܒܝܢܐ̈ : ܕܐܫܬܠܡܘ ܠܗܘܢ ܕܢܪܒܘܢ ܒܢܝ̈
EliaNis:Chron ܕܓܘܪܙܢܝܐ̈ ܂ ܘܢܦܩ ܒܣܝܠܝܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܠܦܢܝܬܐ ܡܠܟܐ ·ܝܒ· ܟܢܘܢ ܩܕܝܝX ܝ ·ܫܢܬ Xܫܐ· ܕܝܘܝܝẌ ܂ ܒX ܡܝ̣ܬ ܕܘܝܕ
BarAphton:ActsSev ܬܪܝܨ ܫܘ- ܥܢܕ ܘܘܡ ܥܠܘ- ܢܟܠܐ ܡܢ ܐܪܛܝܩܘ̈ ܒܝܘܡܝ̈ ܡܠܟܐ : ܒܝܘܡܝ̈ ܐܢܣܛܣ ܡܠܟܐ . ܫܡܫ ܒܟܘܪܣܝܐ ²ܫܢܝܐ̈ ܘ- . ܘܟܕ
P:Dan [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܚܠܡܐ ܚܙܝܬ : ܘܐܫܬܢܝܬ ܪܘܚܝ ܠܡܕܥܗ ܡܠܟܐ : ܘܠܟܠܕܝܐ̈ : ܠܡܚܘܝܘ ܠܡܠܟܐ ܚܠܡܗ : ܘܐܬܘ ܘܩܡܘ ܩܕܡ
ActsMarBenh&Sar ܫܕܪ . ܘܒܥܐ ܡܢܗ ܆ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܡܥܕܪܢܐ ܒܬܘܩܢܗ̇ ܕܐܘܪܚܐ . ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܥܣܩܘܬܐ ܕܡܣܩܬܐ . ܀ ܬܢܝܢܘܬ ܠܘܬ
P:Kings [AB] ܕܠܐ ܚܘܝܗ̇ . ܘܚܙܬ ܡܠܟܬ ܫܒܐ ܟܠܗ̇ ܚܟܡܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ : ܡܠܟܐ . ܘܚܘܝܗ̇ ܫܠܝܡܘܢ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈ : ܘܡܕܡ ܠܐ ܐܬܟܣܝ ܡܢ
Chron1234 ܂ ܥܠ ܕܦܩܕ ܕܠܐ ܢܣܬܓܕܢ̈ ܝܘܩܢܐ̈ ܘܨܘܪܬܐ̈ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܆ ܡܠܟܐ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܇ ܣ̇ܢܝܢ ܠܗ ܪܘܡܝܐ̈ ܠܗܢܐ
ChronMin ܕ ܗܘܕܐ ܆ ܐܬܢܒܝ ܝܘܐ ܠ ܕܗ̣ܘ ܥܙܪܐ ܒܪ ܥܕܘ ܀ ܂ ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܀ ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܒܥܫܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐ ܠ ܃ ܘܒܫܢܬ ܫܬ ܕܐܣܐ
Ps-Zach:EccHist ܇ Xܝ ܘܟܪܟܐ ܟܠܗ ܆ ܕܚ-ܝܝܢ ܐܢܘܢ ܛܠܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܝ ܂ ܡܠܟܐ ܘܢܡܘܬܘܢ ܒܕܐܘܢܐ ܒܚܒܘܫܝܐ ܕܠܥܠܡ ܂ ܟܕ ܣ̇ܒܪ ܗܘܐ
P:Kings [AB] ܡܢ ܒܬܪܗ . ܘܥܢܐ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܘܐܡܪ : ܩܪܘ ܠܝ ܠܒܪܬܫܒܥ . ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܘܠܐ ܚܘܝܬ ܠܥܒܕܝܟ̈ ܡܢ ܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܡܪܝ
ChronEdes ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܚܝܠܘܬ̈ ܐ̣ ܂ ܘܩܛܠܘ̣ ܡܢܗܘܢ ܛܝܝܐ̣̈ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ ܝ ܕܣܘܪܝܐ ܂ ܘܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܗܪܩܠܐ
Chron1234 ܕܛܝܝܐ ܇ ܕܠܐ ܢܟܬܘܒ ܬܘܒ ܒܒܝܬ ܟܪܛܝܣܐ̈ ܕܝܠܗ ܂ ܐܝXܟܝܬ ܡܠܟܐ ܘܐܦܩܘܗ̇ ܒܫܒܝܐ ܘܗܦܟܘ ܠܣܘܪܝܐ ܇ ܇ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܦܩܕ ܘܠܝܕ
Babai:BookUnion ܫܪܟ ܃ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܒܬܘܠܚܐ ܕܐܪܓܘܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܩܪܒ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܨܥܪܐ ܠܘܬ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܂ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܫܒܝܐ ܦܢܝܢ ܗܘܘ ܠܡܘܗܒܬܐ̈ ܫܦܝܥܐܝܬ̣ ܡܠܟܐ ܂ ܘܒܡܪܚܡܢܘܬܐ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܥܡ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܝ ܕܡܕܝܢܬܐ
P:Sam [AB] . ܘܐܤܛܝܗ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠ‍ܠܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܢ ܡܠܟܐ ܐܒܝܫܠܘܡ ܗܟܢܐ ܠܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܐܬܝܢ ܗܘܘ ܠܡܕܢ ܩܕܡ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘ̣̇ܡܝܐ̈ ܠܡܗܦܣܣܛܝܐ ܝ- ܂ ܘܥܒܕ ܥܡܗ ܥܒܕܐܠܡܠܟ ܒܪ ܡܠܟܐ ܒܝܪܚ ܪܡܕܢ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܥܒܕܠܡܠܟ ܒܪܗ ܂ ܘܒܗ̇ ܢܦ̣ܩ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘܫܬ ܕܦܝܪܘܙ ܡ̇ܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܢܣܛܘܪܝܣ ܂ ܒܒܘܝ ܂ ܗܢܐ ܐܬܬܣܝܡ ܒܝܘܡܝ̈ ܡܪܩܝ[ܢ]ܘܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܀ ܟܢܫ ܕܝܢ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܫܒܝܗ ܕܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̣̈ ܠܫܢܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܩܘܝܬ ܥܒܝܕܬܐ ܕܠܐ ܓܡܘܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܕܘܪܝܘܫ
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܥܕܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܠܒܢܐ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܪܠܡ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܡܠܟܐ ܕܓܙܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܕܒܝܪ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܓܕܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܪܡܐ :
P:Neh [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܗܘ ܕܒܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܐܟܘܬܗ . ܡܠܟܐ ܠܒܢܝܟܘܢ̈ : ܐܘ ܠܟܘܢ . ܘ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܘ ܚܛܐ ܫܠܝܡܘܢ
Chron1234 ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܕܒܚܐ ܩܕܡܝܐ ܘܐܘܟܠ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܂ </page><page> ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܐܡܠܟ ܡܘܢܢܡܛ
Chron1234 ܕܦܪܣܝܐ̈ ܕܢܚܙܐ ܟܒܪ ܩܢ̇ܛܝܢ ܛܐܛܐܪ ܘܠܐ ܝܝ ܗ̇ܡܣܝܢ ܡܠܟܐ ܘܡܢ ܟܠܛ ܥܕܡܐ ܠܐܡܝܕ ܂ ܘܒܐܡܝܕ ܡܕܝܢܬܐ ܝܬ̣ܒ ܓܠܠ ܐܠܕܝܢ
Chron1234 ܕ ܘܢܝܐ̈ ܂ ܐܟܡܢ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܩܘܐ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܡܠܟܐ ܘܩܠܘܕܝܐ ܘܩܠܝܣܘܪܐ ܂ ܦ̣ܩܕ ܠܗ ܠܝܘܚܢܢ ܦܐܛܪܝܪ ܢܝܩܦܘܪ
P:2Chr [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܕܐܣܓܝ ܒܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܘܟܕܒ ܟܕܒܘܬܐ ܒܡܪܝܐ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܕܬܒܪ ܡܪܝܐ ܠܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܡܛܠ ܚܛܗܘܗܝ̈ ܕܐܚܙ
Eph:memHom ܕܐܬܐ ܠܐܬܪܢ ܒܣܘܟܐ̈ ܕܙܝܬܐ ²ܦܘܩܘ ܠܐܘܪܥܗ ܘܣ̇ܓܘ ܠܗ ܡܠܟܐ ܩܢܛܐ ܕܠܐ ܡܕܝܪܝܢ ܒܗ ܟܝܡܘܢܐ̈ XX ܗܐ ܠܕܝܨܐ ܙܡ̇ܢܟܘܢ ܒܪ
ChronMin ܗܟܝܠ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܃ ܒܝܕ ܕܐܢܫX ܐܪ̈ ܢܘ ܡ̇ܛܥܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܆ ܝ· ܡܠܟܐ ܕܢܡܢܝܘܗܝ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܒܪ ܐܘܣܝܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܂
P:3Macc [AB] ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܢܣܐ ܐܢܬ ܠܢ ܇ ܕܗܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܦܩܕܬ ܡܠܟܐ ܚܙܘ ܪܥܝܢܗ ܫܓܝܫܐ ܘܬܪܥܝܬܗ ܕܠܐ ܩܝܡܐ ܆ ܥܢܘ ܘܐܡܪܘ ܠܗ .
Eph:Adden ܗܘܝܘ ܕܥܒܝܕ ܚܕܘܪܐ ܠܐ ܚܣܝܪܝܢ ܗܕܡܘܗܝ̈ ܕܡܣܟܢܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܥܒܝܕ ܡܪܐ ܗܘܝܘ ܗ̇ܘ ܕܥܒܝܕ ܥܒ̣ܕܐ XXX ܗܘ ܓܘܫܡܐ ܕܥܒܝܕ
JacSer:memPartakHolyMyst ܠܒܢܝ̈ ܐܪܙܗ̇ 647 10 ܘܥܡܗܘܢ ܒܥܝܐ ܕܬܚܕܐ ܝܘܡܢ ܣܓܝܐܝܬ ܡܠܟܐ ܐܝܢܐ ܕܟܦܢ ܠܐ ܬܡܐܢ ܠܗ ܕܢܐܬܐ ܥܡܗ̇ ܚܠܘܠܐ ܥܒܕܬ ܟܠܬ
P:2Chr [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܡܛܠ ܕܫܒܩܘܢܝ : ܘܕܚܠܘ ܠܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . ܡܠܟܐ ܥܡܘܪܘܗܝ̈ : ܟܠܗܝܢ ܠܘܛܬܐ̈ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܥܠ ܣܦܪܐ ܕܩܪܘ ܩܕܡ
PhiloxMab:TenMem ܘܫܢܘܫܒܐ ܐ̇ܡܪ ܥܠܘܗܝ . ܘܠܥܙܝܙܘܬܗ ܚܡܬܐ ܡܟܢܐ ܠܗ̇ . ܡܠܟܐ ܕܥܠ ܟܢܦܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܡܘܕܥ ܠܗ̇ . ܘܡܐ ܕܒܒܛܝܠܘܬܐ ܥ̇ܒܕ ܡܕܡ
P:Sam [AB] ܠܟܘܫܝ : ܫܪܝܪ ܗܘ ܛܠܝܐ ܐܒܝܫܠܘܡ . ܐܡܪ ܟܘܫܝ : ܢܗܘܘܢ ܡܠܟܐ ܡܪܝܐ ܝܘܡܢܐ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܟܠ ܡܢ ܕܩܝܡܝܢ ܥܠܘܗܝ . ܐܡܪ ܠܗ
P:2Chr [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܝܬܒܝܢ ܓܒܪ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ . ܘܠܒܝܫܝܢ ܠܒܘܫܐ ܒܪܕܐ ܡܠܟܐ ܐܝܬܐ ܠܝ ܠܡܝܟܐ ܒܪ ܝܡܠܐ . ܘܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܝܗܘܫܦܛ
IsaacAnt:memHom ܠܩܪܘܗܝ̈ ܠܐ ܚܙܐ ܀ ܬܐ ܥܘܠ ( ܕܒܐܝܕܟ ܗܘ ܢܥܘܠ : ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܘܡܠܐ ܒܝܬܐ : ܒܣܡܟܐ ܘܐܚܕ ܣܟܗ . ܥܕܡܐ ܕܐܢܬ ܠܐ ܡܣܬܡܟܬ :
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܠܡܩܪܝܣ̇ ܂ ܠܥܕܬܐ̈ ܕܡܢ ܐܡܗ ܡܠܟܐ ܠܣܘܣܝܗ ܂ ܘܒܙܒܢܐ ܕܩܪܒܐ̣ ܂ ܒܗܝܢ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܂ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ
EliaNis:Chron ܘܢܒܝܐ ܐܡܠܟ ·ܡ · ܫܢܝܢ̈ ·ܒܨ̇ܦܓ· ܫܠܝܡܘܢ ܥܕܡܐ ܕܫܪܝ ܡܠܟܐ ܐ ܐܡܪܝܢ </page><page> ܘܫܐܘܠ ܬܘܒ ܠܐ ܚܘܝ ܟܬܒܐ ܟܡܐ ܫܢܝܐ̈ ܐܡܠܟ ܂ ܕܘܝܕ
BarEbr:CandSanc ܒܠܚܘܕ . ܘܐܠܐ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܠܗ ܠܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܩܢ̣ܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܡܠܟܐ ܕܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܕܢܐܬܐ ܐܠܗܐ ܗܘܐܘ ܒܪ ܐܠܗܐ . ܐܠܐ
JacSer:turgFestHom ܩܡ ¹¹ ܒܥܡܗܘܢ ܡܢ ܗ̇ܘ ܟܠܝܠܐ ܘܠܟܐ . ܐܘ̇ ܐܝܕܐ ܟܗܢܘܬܐ ܡܠܟܐ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ⁰ܕܝܠܗ ܫ̇ܩܠ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ . ܐܝܢܐ ܓܝܪ
P:Kings [AB] : ܐܪܡܘ ܠܗܢܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ : ܘܐܘܟܠܘܗܝ ܠܚܡܐ ܡܛܪ ܢܦܫ : ܡܠܟܐ ܫܠܝܛܐ ܕܩܪܝܬܐ : ܘܠܝܘܐܫ ܒܪ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪܘ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ
Chron1234 ܕܝܠܗܘܢ ܆ ܬܬܠ ܐܝܕܐ ܘܬܥܕܪ ܐܢܘܢ ܂ ܘܟܕ ܙܒܢܬܐ ܘܬܪܬܝܢ ܡܠܟܐ ܕܐܬܢܣܒܘ ܡܢܗ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܠܐ ܫܦܝܪܐ ܕܠܥܡܡܐ̈ ܕܡܪܕܘ ܥܠ