simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܢܦܩ ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܒܠܒܘܫܐ ܕܡܠܟܘܬܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܪܒ ܡܘܪܕܟܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܫܡܗ ܐܙܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܫܘܫܢ ܒܝܪܬܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ . ܢܥܒܕܘܢ ܗܟܢܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܘܬ ܐܣܬܝܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܗܘܐ ܣܦܪܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܕܝܢܢ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܐܚܫܝܪܫ ܡܠܟܐ . ܡܠܐ̈ ܕܫܪܪܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܪܡܝ ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ ܡܕܐܬܐ ܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܘܪܕܟܝ : ܕܐܘܪܒܗ ܡܠܟܐ : ܗܐ ܟܬܝܒ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܕܐܡܠܟ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܐܪܦܟܫܪ ܡܠܟܐ ܕܡܕܝ : ܕܐܡܠܟ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܒܕ ܩܪܒܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܥܡ ܐܪܦܟܫܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܥܡ ܐܪܦܟܫܪ ܡܠܟܐ ܒܦܩܥܬܐ . ܗܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܪܝܘܟ ܡܠܟܐ ܕܥܝܠܡ . ܘܐܬܟܢܫܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܫܕܪ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܥܠ ܟܠܗܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܗܦܟܘ ܦܬܓܡܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܚܝܠܗ ܠܘܩܒܠ ܐܪܦܟܫܪ ܡܠܟܐ ܒܫܢܬ ܫܒܥܣܪܐ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܦܬܓܡܐ ܒܒܝܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܠܡܬܒܥ ܡܢ ܟܠܗ̇
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܩܪܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܠܐܠܦܪܢܐ ܪܒ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܡܪܗ̇ ܕܟܠܗ̇
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܚܝܠܗ ܠܡܪܕܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܢܟܣܐ ܐܦܝܗ̇̈