simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܘܐܬܛܝܒ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ
ChronEdes ܕܢ ܂ ܦܩ̣ܕ ܡܠܟܐ ܘܦܣ̣ܩܘ ܟܠܗܘܢ ܗܕܡܘܗܝ̈
ChronEdes ܝ ܢܦܫܗ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܃ ܒܬܪ ܩܠܝܠ
ChronEdes ܃ ܠܚܙܬܗ ܕܢܥܡܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝ̇ܐ ܂ ܕܥܡܕ
ChronEdes ܂ ܘܫܠܚ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܕܐܝܬܘ ܠܣܒ̣ܪܝܫܘܥ
ChronEdes ܝܘܡܘܗܝ̈ ܂ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܘܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܢܫܘܗܝ̈
ChronEdes ܘܕܠܒܪ ܂ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܐܝܬܝܗ̣ ܂ ܘܦܩ̣ܕ
ChronEdes ܗܝܕܝܢ ܦܩ̣ܕ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܢܐܙܠ ܠܐܬܪܗ ܂
ChronEdes ܡܪܕ ܥܠ ܡܘܪܝܩܐ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܓܒܪܐ ܚܕ
ChronEdes ܪܒܐ ܐܬܩܒܠ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܠܩܬܘܠܝܩܐ
ChronEdes ܦܪܣܝܐ̈ ܀ ܘܐܬܟܬܫ ܡܠܟܐ ܥܡ ܕܪܐ ܂
ChronEdes ܡܛܠ ܕܕܚܠ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܂ ܕܝܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ
ChronEdes ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܥܡ ܕܪܐ ܡܬܟܬܫ
ChronEdes ܥܣܩܐ ܂ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܬܒܥ ܡܢܗ̣ ܂
ChronEdes ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܇ ܟܕ ܫܡ̣ܥ
ChronEdes ܥܕܬܐ ܟܠܗܘܢ ܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܠܓܪܝܓܘܪ ܟܫܟܪܝܐ
ChronEdes ܝX ܘܒܚܘܒܗ ܕܠܘܬ ܡܠܟܐ ܝ ܂ ܫܩ̣ܠ
ChronEdes ܂ ܘܟܕ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܫܬܡܠܝܬ̤ ܪܓܬܗ ܂
ChronEdes ܕܝܠܢ ܂ ܘܐܟܣܗ ܡܠܟܐ ܠܓܒܪܐܝܠ ܕܢܦܘܫ ܡܢ
ChronEdes ܕܐܝܙܠܐ ܩܛܪܓܗ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܂ ܕܫܒ̣ܩ ܠܕܝܢ