simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܪܒܐ . ܗܐ ܩܝܡܝܢ ܚܢܢ ܩܕܡܝܟ . ܥܒܕ ܠܢ ܐܝܟ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܡܠܟܐ ܕܫܠܡܐ ܘܐܡܪܘ . ܐܡܪܝܢܢ : ܚܢܢ ܥܒܕܐ̈ ܚܢܢ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܬܘܪ ܒܥܡܡܐ̈ . ܘܢܣܒ ܐܠܗܝܗܘܢ̈ . ܘܝܗܒ ܐܢܘܢ ܠܚܒܠܐ . ܡܠܟܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܝܗܘܕ : ܟܠ ܕܥܒܕ ܐܠܦܪܢܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܗܘ ܢܫܕܪ ܚܝܠܗ : ܘܢܘܒܕ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܦܝ̈ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܕܐܠܗܗܘܢ ܡܣܝܥ ܠܗܘܢ . ܘܡܢܘ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܠܡܐ̈ . ܘܫܚܘܩ ܣܓܝܐܘܬܗܘܢ . ܬܒܪ ܥܘܫܢܗܘܢ ܒܚܡܬܟ . ܡܠܟܐ ܗܘ ܡܪܝܐ ܡܫܚܩ ܩܪܒܐ̈ ܆ ܡܪܝܐ ܫܡܟ . ܐܢܬ ܬܒܪ ܚܝܠܗܘܢ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ : ܫܡܥ ܩܠܐ ܕܒܥܘܬܝ . ܘܗܒ ܢܟܠܝ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܪܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ : ܒܪܘܝܐ ܕܡܝܐ̈ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܐܦ ܗܫܐ ܥܡܟܝ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܪܝܢ ܒܛܘܪܐ : ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܒܐܫܬ ܠܟܠ ܐܢܫ : ܕܨܒܐ ܕܢܦܠܘܚ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܚܝܐ ܗܝ ܡܠܟܘܬܗ ܕܫܕܪܟ ܠܡܩܝܡܘ ܠܟܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܢܦܠ ܡܪܝ ܡܢ ܨܢܥܬܗ̈ ܟܡܐ ܕܚܝ . ܡܛܠ ܕܚܝ ܗܘ ܢܒܘܟܕܢܨܪ