simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugTwoThieves ܕܟܠ ܥܠܡܝܢ̈ ܡܬܝܚ ܫܘܠܛܢܗ ܘܠܐ ܡܫܬܪܐ . ܘܡܬܟܫܦ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܗܟܢ ܡܨܥܪ ܫܒܝܩ ܐܢܗܘ ܕܡܠܟܐ ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܒܪܝܡܝܢܐ ܗܢܐ
sugTwoThieves ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܟܢܫ ܠܓܝܘܢܘܗܝ̈ ܕܠܐ ܢܬܬܫܝܛ 57 ܒܪܝܡܝܢܐ ܡܠܟܐ ܗܘ ܕܐܟܘܬܝ ܒܩܝܣܐ ܙܩܝܦ ܘܝܬܝܪ ܡܢܢ ܚܫܐ̈ ܛܥܝܢ . ܐܠܘ
sugTwoThieves ܗܘ ܠܐ ܐܫܠܡܗ ܒܪܝܡܝܢܐ ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܟܬܝܒ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܗܘ ܡܠܟܐ ܒܠܥ ܘܒܓܙܪ ܕܝܢܐ ܥܡܢ ܙܩܝܦ . ܗܐ ܦܝܠܛܘܣ ܕܢ ܚܝܒܗ ܘܐܠܘ
sugTwoThieves ܘܐܢܬ ܡܬܚܪܝܬ ܒܪܣܡܠܐ ܦܓܪܗ ܡܦܪܣܝ ܘܓܘܫܡܗ ܫܠܝܚ ܡܠܟܐ ܦܝܠܛܘܣ ܡܠܟܐ ܩܪܝܗܝ . ܒܣܦܪܐ̈ ܕܩܥܘ ܐܝܟ ܣܗܕܐ̈ ܕܟܬܒܗ
sugTwoThieves ܟܣܝܐ ܗܘ ܘܥܠ ܗܝ ܒܥܝܬ . ܚܢܢܐ ܡܢܗ ܡܐ ܕܡܬܓܠܐ ܒܫܘܒܚܐ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܙܩܝܦܐ ܕܚܣܕܐ ܠܡܢܐ ܪܟܝܒ ܒܪܝܡܝܢܐ ܐܠܘܠܐ ܒܥܐ ܠܐ ܐܙܕܩܦ
sugTwoThieves ܩܪܝܗܝ . ܒܣܦܪܐ̈ ܕܩܥܘ ܐܝܟ ܣܗܕܐ̈ ܕܟܬܒܗ ܡܠܟܐ ܘܐܢܬ ܡܠܟܐ ܐܫܠܡܗ ܒܪܝܡܝܢܐ ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܟܬܝܒ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܗܘ ܦܝܠܛܘܣ
sugWorld ܕܗܕܡܐ̈ . ܘܗܐ ܙܝܥܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܢ ܟܐܒܐ ܦܐ ܦܚܬܐ ܘܣܘܪܕܐ ܡܠܟܐ . ܘܗܐ ܫܓܝܫܐ ܢܦܫܐ ܕܕܒܪ ܠܝ ܣܡܟܬ ܣܪܗܒ ܫܕܐ ܓܐܪܐ ܒܠܒܐ