simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܙܝܢܘܢ ܥܠ ܦܛܪܘܣ ܆ ܣ̇ܓܝ ܐܬܚ̇ܡܬ ܂ ܘܫܕܪ ܓܙܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܬܝܩܪ ܡܢ ܛܝܡܬ ܂ X X XX ܘܦܛܪܘܣ ܕܒܬܪܗ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܫ̣ܡܥ
MartStPhokSinop ܘܩܘܒܪܢܛܐ ܘܡܬܕܒܪ ܗܘܝܬ ܡܢ ܡܪܐ ܕܟܠ . ܘܕܒܚܬܐ ܐܝܕܐ ܡܠܟܐ ܠܘ ܠܦܣܝܕܘܢ ܡܝܩܪ ܗܘܝܬ . 62 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ . ܐܢܐ ܡܠܚܐ ܗܘܝܬ
P:Kings [AB] . ܘܝܗܒ ܒܐܝܕܐ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ . ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܐܣܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܡܠܟܐ ܟܠܗ ܟܣܦܐ ܘܕܗܒܐ ܕܐܫܬܚܪ ܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܒܓܙܐ ܕܒܝܬ
sugMary&Magi ܠܡܢ ܡܬܟܪܙ ܡܓܘܫܐ̈ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܒܪܟܝ ܠܥܠ ܪܟܝܒܝܢ ܪܘܡܐ ܡܠܟܐ ܠܓܝܘܢܐ̈ ܘܣܕܪܐ̈ ܠܒܪܝ . ܒܡܣܟܢܘܬܐ ܕܐܡܗ ܫܠܐ ܘܡܢܟܘܢ
BarEbr:CandSanc ܒܠܚܘܕ . ܘܐܠܐ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܠܗ ܠܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܩܢ̣ܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܡܠܟܐ ܕܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܕܢܐܬܐ ܐܠܗܐ ܗܘܐܘ ܒܪ ܐܠܗܐ . ܐܠܐ
P:Kings [AB] ܕܬܘ ܠܘܬܝ ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ . ܘܥܢܐ ܡܠܟܐ ܠܥܡܐ ܩܫܝܐܝܬ : ܡܠܟܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܘܬ ܪܚܒܥܡ ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ ܠܗܘܢ
BarBahl:SyrLex اكليل الملك وقال جبريل هو ميليطيون او ܡܠܟܐ ܟܡܠܐܐ̈ ܩܛܡܐ الرماد ܀ ܡܝܠܝܛܘܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܟܠܝܠ
IsaacAnt:memHom ܫܛܘܗܝ : ܠܗܘ ܨܠܡܐ ܕܫܬܝܢ ܐܡܝܢ̈ ܀ ܗܕܐ ܗܘ ܡܘܥܝܬܐ ܕܟܐܒܐ ܡܠܟܐ ܀ ܡܪܝܐ ܒܩܪܝܬܐ ܒܒܒܠ : ܨܠܡܗܘܢ ܬܫܘܛ ܒܛܠܝܐ̈ . ܕܒܡܕܝܢܬ
P:Kings [AB] . ܘܐܕܪܟܘܗܝ ܠܡܠܟܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܝܪܝܚܘ . ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܡܠܟܐ : ܘܐܙܠܘ ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܩܥܬܐ . ܘܪܕܦܘ ܚܝܠܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܒܬܪ
Chron1234 ܠܡܪܘܢ ܒܪ ܡܚܡܕ ܒܪ ܕܕܗ ܆ ܥܠ ܐܪܡܢܝܐ ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܝX ܡܠܟܐ ܘܟܢ ܐܥܠܘܗ̇ ܠܦܠܛܝܢ ܀ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܆ ܐܫܠܛ ܗܐܫܡ
Chron1234 ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܐܒܘ ܒܟܪ ܆ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܝ ܘܬܠܬܐ ܡܠܟܐ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܡܝ̣ܬ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܦܐܛܪܝܐܪܟܐ ܂ ܘܡܚܡܛ
Chron1234 ܕܢܨܠܐ ܂ ܘܐܬܟܢܫܘ ܠܚܙܬܗ ܕܡܠܟܐ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܂ ܡܠܟܐ ܡܘܬܗ ܕܐܪܩܕܝܣ ܡܠܟܐ ܀ ܒܗܝܟܠܐ ܕܐܩܩ ܥ̣ܠ ܗܘܐ ܐܪܩܕܝܘܣ
JacSer:memSolit ܥܒܕ ܕܝܢܐ ܒܬܪܝܨܘܬܐ ܘܝܠܗ ܠܐܝܢܐ ܕܢܡܛܝܘܗܝ ܬܡܢ ܚܫܐ ܡܠܟܐ ܘܝܠܗ ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܨܪ ܩܘܕܡܘܗܝ ܠܗܘ ܥܕܢܐ 620 ܕܒܗ ܒܪ
BarKoni:Schol ܕܐܬܘܪ ܠܐܪܥܐ 10ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܘܣܓܝ 1ܡܢ ܥܡܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܫܢܝ ܡܠܟܐ ܂ ܕܒܗ̇ ܫܪܝܬ ܐܠܘܡܦܝܐ X ܕܬܗܘܐ̣ ܂ ܣܠ̣ܩ ܬܓܠܬܦܠܣܪ
Ps-Dion:ChronZuq ]ܘܥܠ ܪܘܪ̇ܒܢܐ̈ [ܢܦXܠ̣ܬ̇ ܂ ܘܬܪܥܐ̈ ܕܦܠܛܝܢ ܡXܟܝܠ ܡܠܟܐ ܂ ܂ Xܝܠܢ ܠܡ ܠܬܡܘܢ ܐܬܝ̇ܢܢ ܂ ܥܕܡܐ [ܕܐܦ ܙܘXܥܬܐ ܥܠ
ActsMari ܕܢܬܒ ܒܕܘܟܬܐ ܕܡܬܩܢܐ ܗܘܬ ܠܗ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܠܘܬܗ ܥܡܐ ܡܠܟܐ ܒܐܠܗܐ ܘܩܒܠܘ ܪܘܫܡܐ ܕܚܝܐ̈ . ܘܒܨܦܪܐ ܕܒܬܪ ܝܘܡܐ . ܢܦܩ
BarBahl:SyrLex ܕܬܡܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܡܕܝܐ̈ ܐܝܬܘ ܗܘܐ ܘܐܦ ܚܡܘܗܝ ܡܠܟܐ . ܘܐܦ ܟܘܪܫ ܠܐܣܬܝܓܘܣ ܐܡܪ ܕܩܛܠ ܐܚܪܢܐ̈ ܗܢܐ ܐܣܬܝܓܘܣ
P:1Macc [AB] . ܘܡܝܩ ܘܒܙܚ ܒܗܘܢ ܘܫܛ ܐܢܘܢ . ܘܡܠܠ ܒܫܒܗܪܢܘܬܐ . ܘܝܡܐ ܡܠܟܐ : ܘܕܢܚܘܘܢܝܗܝ ܝܩܕܐ̈ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܬܩܪܒܝܢ ܥܠ ܐܦܝ̈
P:Sam [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܒܥܐ ܠܦܘܪܬܥܢܐ ܚܕ : ܐܝܟ ܕܪܕܦ ܚܓܠܐ ܒܛܘܪܐ ܡܠܟܐ . ܗܫܐ ܠܐ ܢܦܠ ܕܡܝ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܕܢܦܩ
P:Kings [AB] ܕܡܨܪܝܢ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ . ܘܢܣܒ ܓܙܐ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܓܙܐ ܡܠܟܐ . ܘܗܘܐ ܒܫܢܬܐ ܚܡܝܫܝܬܐ ܕܡܠܟܐ ܪܚܒܥܡ : ܣܠܩ ܫܝܫܩ