simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnRufus:Pleroph ܪܫܝܥܐ ܕܫܡܗ ܡܪܩܝܢܐ . ܘܡ̇ܥܒܕ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ - X ܕܒܟܬܒܐ ܡܠܟܐ : ܐܪܐ ܚܢܦܘܬܐ ܥܬܝܕܐ ܕܠܒܘܟ ܆ · ܐܡܪ ܠܝ ܠܐ . ܐܠܐ ܩܐ̇ܡ
P:2Chr [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܗܢܘ : ܘܐܬܘ ܥܠܘܗܝ : ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗ . ܘܐܝܠܠ ܡܠܟܐ .     ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܚܙܘ ܫܠܝܛܢܐ̈ ܕܙܘܓܐ̈ ܠܝܗܘܫܦܛ : ܐܡܪܝܢ :
JacSer:memEstabCreat ܘܥܒܕܝ̈ ܡܠܟܐ ܒܪܡܙܐ ܟܣܝܐ ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܬܥܒܕܘ ܫܡܝܐ ܡܠܟܐ ܚܕܬܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܫܡܝܐ ܬܩܢܬ ܘܥܡܗ̇ ܟܠܗܘܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܒܝܪܬ
BarḤadbš:Acts ܐܫܬܕܪ ܗܘܐ . ܟܘ . ܕܠܘ ܠܘܩܒܠ ܢܣܛܘܪܝܣ ܒܠܚܘܕ ܐܩܪܒ ܡܠܟܐ ܐܦܣܝܐ . ܟX . ܕܐܝܠܝܢ ܣ̣ܥܪ ܒܡܐܬܝܬܗ ܗ̇ܘ ܕܠܫܝܢܐ ܡܢ
Chron1234 ܠܥܘܕܪܢܗ ܂ ܘܟX ܐܠܨܗ̇ ·ܥܚ· ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܐܫܬܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܢܨܝܒܝܢ ܂ ܘܐܩܝܡ ·ܝ ܥܠܝܗ̇ ܩܪܒܐ ܥܙܝܙܐ ܂ ܘܐܓܪ
Chron1234 ܂ ܕܢܐܬܐ ܘܢܩܝܡ ܠܗܘܢ ܝ· ܩܝ̇ܡܐ ܂ ܘܢܫܠܡܘܢ ܠܗ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܡܠܟܐ ܐܒܘ ܥܒܝܕܐ ܪܒܚܝܠܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܕܢܫܕܪ ܒܬܪ ܥܘܡܪ ܒܪ ܟܛܐܒ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܪܘܡܐ ܠܒܫ ܐܣܟܡܐ X ܐܪܥܢܝܐ : ܕܢܦܘܩ ܢ̣̇ܦܢܐ ܫܒܝܬܐ ܡܠܟܐ ܗ̣ܘܛܒܐ ܕܒܪܝܫܝܬܢܐܩܝܡ ܠܓܢܣܢ ܡ̣ܢ ܡܦܘܠܬܗX ܢ ܀ ܚܝ̈ :