simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܝ ܃ X ܦܪܢܓܝܐ̈ ܟX ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܥ̣ܕܡܐ ܂ XXܝ ·ܝ ܠܡܥܠ̇ܢܐ ܕܩ̇ܠܝܩ-ܝܐ ܂ ܘܫܕܪ
P:Kings [AB] ܕܘܝܕ ܠܩܝܛܘܢܐ . ܘܡܠܟܐ ܣܐܒ ܛܒ : ܘܐܒܝܫܓ ܫܝܠܘܡܝܬܐ ܡܠܟܐ : ܐܢܐ ܐܬܐ ܒܬܪܟܝ : ܘܐܫܡܠܐ ܡܠܝܟܝ̈ . ܘܥܠܬ ܒܪܬܫܒܥ ܠܘܬ
ActsMari . ܫܡܥܬ ܥܠܝܟ : ܕܬܡܝܗܬܐ̈ ܥܒܕ ܐܢܬ ܘܚܝܠܐ̈ . ܘܝܕܥܬ ܡܠܟܐ ܕܐܬܐ ܠܘܬܗ . ܥܢܐ ܐܕܝ ܘܐܡܪ ܠܡܠܟܐ ܠܡܢܐ ܩܪܝܬܢܝ . ܐܡܪ
Chron1234 ܕܐܠܢܝܐ̈ ܐܬܟܫܠ ܘܐܫܩܠ ܟܘܠܢܐܝܬ ܘܐ̣ܙܠ ܠܥܟܘ ܂ ܘܥ̣ܠ ܡܠܟܐ ܆ ܘܠܐ ܡܝܐ̈ ܂ ܘܛܪܦ ܐܢܘܢ̈ ܘܥܟܪ ܐܢ̇ܘܢ ܡܢ ܩܪܒܐ ܂ ܗܝܕܝܢ
P:2Chr [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܒܝܪܚܐ ܕܐܒܐ ܕܥܐܕܐ ܕܡܛܠܠܐ̈ : ܗܘ ܡܠܟܐ : ܡܢ ܩܪܝܬܗ ܕܕܘܝܕ : ܕܗܝ ܗܝ ܨܗܝܘܢ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܘܐܬܘ ܠܘܬ
Chron1234 ܒܪ ܒܪܗ ܕܐܪܩܠܝܣ ܢܒ̣ܥܬ̣̇ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܪܣܝܣ ܡܠܟܐ ܝܚܝܕܝܐ ܘܥܢܘܝܐ ܂ ܒܙܒܢܗ ܕܗܢܐ ܦܛܪܝܪ ܒܝܘܡܝ̈ ܩܘܣܛܘܣ̣
Chron1234 ܕܝܢ ܝ̣ܕܥ ܚ̇ܪܥܘܬܗ X ܘܦܢ̣ܝ ܃ ܕܦܘܠܐ ܗܪܟܐ ܡܬܒܥܐ ܠܢ ܂ ܡܠܟܐ ܠܬܐܣܠܢܝܩܝ ܂ ܡܛܠ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܣܦܝܩܝܢ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܬ ܂ ܠܝܬ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܕܐܡ̇ܪ ܡܠܬܐ ܘܗ̇ܦܟ ܡܕܓܠ ܂ ܘܐܢ ܕ ܢ ܡܠܟܐ ܐܪܒܝܢܕܐ̣ ܂ ܘܫܠ̣ܚ ܠܗ ܠܩܘܕ ܃ ܕܗܫܐ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܕܠܘ
P:TweProph [AB] ܘܫܠܝܛܐ . ܘܝܗܒܬ ܠܟ ܡܠܟܐ ܒܪܘܓܙܝ : ܘܢܣܒܬܗ ܒܚܡܬܝ . ܡܠܟܐ : ܘܠܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܟ̈ : ܘܕܝܢܟ ܕܫܐܠܬܢܝ : ܘܐܡܪܬ ܗܒܠܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܝ ܒܬܪ ܫܬ̈ ܫܝܢ̣̈ ܘܝܬܝܪ ܩܠܝܠ̣ ܥ̇ܢܕ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܗ̇ܘܐ ܡܠܟܐ ܒܝܕ ܐܢܫ ܪܫܝܥܐ ܕܗ̇ܘܐ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܕܫܡܗ ܡܪܩܝܢܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܝܢ
Chron1234 ܕܝܢ ܦ̣̇ܢܝ ܃ ܕܐܢ ܫ̇ܠܡ ܠܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܡܛܠܬܟ ܡܠܟܐ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܗܘܝ̈ ܒܩܘܦܪܘܣ ܂ ܗܢܐ ܐܦܝ̣ܣ ܠܡܠܟܐ ܡܛܠ ܦܘܠܐ ܂
P:Sam [AB] ܠܫܡܥܝ ܠܐ ܡܐܬ ܐܢܬ . ܘܝܡܐ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܘܡܦܝܒܫܬ ܒܪ ܝܘܢܬܢ ܡܠܟܐ . ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܕܡܠܟܐ ܐܢܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܡܪ ܠܗ
SynWestSyr ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ . ܡܛܠ ܦܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܫܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܢ ܡܠܟܐ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܦܩܝܕܝܢ ܠܡܠܟܐ̈ ܙܟܝܐ̈ ܠܐܘܢ ܕܣܡ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܥܠ ܗܕܐ ܟܝ ܩܪܐ ܡܪܝܐ ܠܬܠܬܐ ܡܠܟܝܢ̈ ܗܠܝܢ : ܡܠܟܐ ܙܠ ܠܘܬ ܢܒܝܘܗܝ̈ ܕܐܒܘܟ : ܘܠܘܬ ܢܒܝܝܗ̇̈ ܕܐܡܟ . ܘܐܡܪ ܠܗ
P:4Macc [AB] ܕܝܢ ܕܥܠ ܚܫܐ̈ . ܘܡܬܚܙܐ ܠܘܩܕܡ ܒܝܕ ܥܒܕܐ̈ ܡܥܟܪܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܟܐܒܐ̈ . ܗܘܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܒܪܢܗ̇ ܕܡܝܬܪܘܬܐ .
P:Esd [AB] ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ . ܠܫܘܡܠܝܐ ܕܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܡܠܟܐ : ܠܫܘܡܠܝܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܫܒܥܝܢ̈ ܀ ܨܚ ܐ ܟܕ ܡܡܠܟ ܗܘܐ ܟܘܪܫ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ ܕܩܝܡܐ ܒܕܪܬܐ : ܘܫܩܠܬ ܚܣܕܐ ܩܕܡܘܗܝ . ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܒܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ : ܠܘܩܒܠ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬܐ . ܘܟܕ ܚܙܐ
JacSer:memLord'sPrayer ܬܗܘܐ ܢܦܫܟ ܢܐܬܐ ܘܢܫܪܐ ܐܝܟ ܕܩܪܝܬܝܗܝ ܢܐܬܐ ܨܐܕܝܟ ܡܠܟܐ ܘܡܣܪܚ ܠܟ ܒܛܪܘܢܘܬܗ 232 415 ܕܘܟܬܐ ܕܫܘܝܐ ܠܡܫܪܝܬ
Chron1234 ܕܝܘܕܝܐ̈ ܡܟܪܙ ܗܘܐ ܀ ܡܠܟܬܐ ܕܝܢ ܣܓܝ ܐܬܬܥܝܩX ܕܠܐ ܝܕܥܐ ܡܠܟܐ ܕܥܠܘܗܝ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܬܬܣܝܡܝ ܡܢ ܦܝܠܛܘܣ ܃ ܕܠܡܫܝܚܐ
P:Ezek [AB] ܕܡܨܪܝܢ ܬܒܪܬ : ܘܠܐ ܡܬܥܨܒ ܕܬܗܘܐ ܠܗ ܐܣܝܘܬܐ : ܘܠܐ ܡܠܟܐ : ܗܘܐ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܠܡܐܡܪ . ܒܪܢܫܐ : ܕܪܥܗ ܕܦܪܥܘܢ