simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܕܝܗܘܕܐ ܠܡܚܙܝܗ ܠܐܚܒ ܡܠܟܐ ܕܝܣܪܝܠ : ܒܥܐ
Ps-Zach:EccHist ܆ ܚܘܬ ܣܚܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܬܕܟܐ ܐܢܬ
IšoMerv:ComPs Xܘܠܘ ܩܕܡ ܕܡܛܪܝܘܣ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܠܒܝܠܝܕܘܪܘܣ ²ܐܢܫ
BarḤadbš:Acts ܘܟܕ ܛܒ ܡܝܢ ܡܠܟܐ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܐܬܦܣܣ ܠܗܘܢ
CaveTreas X ܘܣܠ̣ܩX ܫܠܡܢܥܣܪX ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܘܫܒ̣ܐ
Eph:madVirg ܐܝܬ ܠܗ ܐܚܪܝܢ ܡܠܟܐ 9ܣܝܦܗ̇ ܕܐܝܙܒܠ ܚ̣ܨܕ
P:Kings [AB] ܗܫܐ ܬܝ ܐܡܠܟܟܝ ܡܠܟܐ : ܘܦܠܛܝ ܢܦܫܟܝ
Eph:madFast : ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܨܒܬ ܥܕܬ ⁵
P:Sam [AB] . ܘܐܢܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܡܠܐܟܗ
Chron1234 ܥܘܢܕܢܗ ܪܛܝܒܪܝܘܣ ܩܐܣܪ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܗ̇ܘ
EliaNis:Chron ܒ1ܗ̇ ܐܡܠܟ [ܩXܠܘܕܝܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܫܢܬ X
Babai:BookUnion ܒܗ̇ܝ ܕܒܫܪܪܐ ܗܘܝܘ ܡܠܟܐ ܘܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܘܠܥܠܡ
P:Esd [AB] ܘܡܐ ܕܐܬܬܥܝܪ ܡܠܟܐ . ܟܕ ܢܣܒܘܗܝ
CaveTreas . ܘܗ̣ܩ⁶ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܠܫܢܐ̈ .
P:Jer [AB] ܕܝܡܐ : ܕܥܒܕ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ
JacSer:memElij&NabJezr ܫܠܚܘ ܕܢܣܒܪܘܢ ܠܕܒܝܬ ܡܠܟܐ ܕܡܝܬ ܠܗ ܢܒܘܬ
P:3Macc [AB] ܗܘܘ ܥܡܗ ܥܡ ܡܠܟܐ ܆ ܡܬܦܪܣܝܢ ܗܘܘ
Chron1234 ܒܢܝ̈ ܟܐܒܗ ܕܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܂ ܘܣܚ̇ܝܢ ܗܘܘ
P:1Macc [AB] ܘܟܬܒ ܐܢܛܝܟܘܣ ܡܠܟܐ ܠܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܗ :
P:Kings [AB] ܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܡܢ