simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex [2036] ܬܗܐܘܕܘܣܝܘܣ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܒܪ
P:Ps [AB]     ܡܠܟܐ ܠܐ ܡܬܦܪܩ ܒܣܘܓܐܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܘܟܠܗܘܢ .
Ps-Zach:EccHist ܆ ܕܠܘܬ - ܡܠܟܐ ܕܩܝܣ ܡܩܪܒܝܢ ܠܗ
Eph:madVirg -- -- -- ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܏ܘܠ܏ܐ ܣ܏ܦ̣ܩ܏ܘ
PhiloxMab:TenMem ܕܥܢ̣ܪ . . ܡܠܟܐ ܕܨܥܪ ܕܢܝܩܪ ܟܠ
Tim1:DisputCalMahdi 142b| 23ܐܡܪܝܢܢ . ܡܠܟܐ ܓܝܪ ܕܟܠ ܡܠܟܝܢ̈
Tim1:DisputCalMahdi ܥܒ̣ܕܐ 27ܡ̇ܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ .
ActsGregPirang ܟܠܗܘܢ ¹⁵⁵ܟܪܣܛܝܢܐ̈ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܨ
BarBahl:SyrLex الملك . ܡܠܟܐ ܐܪܫܟܝܐ ܐܝܟ ܒܪ
BarBahl:SyrLex ܠܗ وَعدَه . ܡܠܟܐ ܒܨ راى مشورة
Tim1:Epist ܠܐ ܐܝܙܓܕܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܘܡܪܐ ܝܕܥܐ
P:Cor [AB] ܐܚܝܕ ܐܢܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܝܗܒ ܐܢܐ
HistChurchEast ܫܝܢܐ ܒXܝܕܬܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܐܬܝ̇ܣܩ ܥܠ
HistChurchEast ܕܢܚܘܪܘܢ ܒܗ . ܡܠܟܐ ܐܣܝܪ ܗܘܐ ܒܚܘܒܗ
IšoMerv:ComOT ܨܝܪܝܢܢ ܒܟܬܒܐ̈ . ܡܠܟܐ ܕܢܪܝܗܝ ܝܘܝܩܝܡ ܗܘܐ
IsaacAnt:memHom ܐܝܩܪܟ ܒܢܝܚܟ . ܡܠܟܐ ܒܫܠܝܐ ܡܬܝܩܪ :
CaveTreas ܡ̣ܢ ܕܚܝܝܐ . ܡܠܟܐ ܘܟܗܢܐ ܘܢܒܝܐ .
P:Esd [AB] ܐܚܐ ܕܝܠܗ . ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ ܘܕܐܘܪܫܠܡ .
P:4Macc [AB] ܡܕܒܪܢܗ̇ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܥܠ ܚܫܐ̈