simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܕܟܘܫ : ܕܢܦܩ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗ . ܘܗܦܟ : ܘܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܡܬܟܬܫ ܥܠ ܠܒܢܐ : ܡܛܠ ܕܫܡܥ ܕܫܩܠ ܡܢ ܠܟܝܫ . ܘܫܡܥ ܥܠ ܬܪܗܩ
IšoMerv:ComOT ܕܟܘܫ ܕܠܓܘ ܡܢ ܡܨܪܝܢ· ܘܠܘ ܗܪܟܐ ܒܐܪܥܗ ܐܝܟ ܕܐܣܒܪܘ ܡܠܟܐ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܠܡܣܩ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܫܡ̣ܥ ܥܠ ܬܪܗܩ
IšoMerv:ComOT ܇ ܘܟܕ ܒܝܬܗ ܩܪܝܒ ܗܘܐ ܣܓܝ . [13]ܝܘܢܝܐ ܆ ܘܐܟ̣ܠ ܐܘܪܝܐ ܡܠܟܐ ܗܘܬ ܕܠܐ ܢܐܙܠ ܠܒܝܬܗ ܇ ܘܢܣܝܒܪ X ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܥܠ ܬܪܥ
Eph:madCrucifix ܡܫܝܚܐ X ܕܒܕܡܟ ܐܬܦܪܩܬ ܥܕܬ ܩܘܕܫܟ X ܫܠܝܚܐ̈ ܡܨܥܘ ܩܡܘ ܡܠܟܐ ܐܟܠܘ ܐܡܪ ܦܨܚܐ ܘܐܡܪ ܩܘܫܬܐ ܥܘܢܝܬܐ : ܠܟ ܡܪܝ ܬܫܒܘܚܬܐ
Eph:madUnleavBread ܡܫܝܚܐ ܕܒܕܡܟ ܐܬܦܪܩܬ ܥܕܬ ܩܘܕܫܟ 2 ܫܠܝܚܐ̈ ܡܨܥܘ ܩܡܘ ܡܠܟܐ ܐܟܠܘ ܐܡܪ ܦܨܚܐ ܘܐܡܪ ܩܘܫܬܐ ܥܘܢܝܬܐ ܠܟ ܡܪܝ ܬܫܒܘܚܬܐ
IsaacAnt:memHom ܕܒܝܫܐ : ܕܠܐ ܢܫܘܪ ܘܢܓܚܟ ܒܟ . ‏ ‏ܠܐ ܬܚܛܘܦ ܐܘܟܠܗ ܕܕܐܒܐ ܡܠܟܐ . ‏ ‏ܠܐ ܬܣܒ ܓܙܪܗ ܕܐܪܝܐ : ܕܠܐ ܢܗܦܘܟ ܘܢܫܪܐ ܒܟ ܀ ܠܐ ܬܫܡܥ
ActsMarBenh&Sar ܪܫܝܥܐ ܐܬܡܠܝ ܚܡܬܐ ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܫܡܥ . ܘܡܣܪܗܒܐܝܬ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܘܢܘܒܕ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܘܚܕܢܐ ܗܢܐ . ܀ ‏ ‏ 10 ‏ ‏ܗܝܕܝܢ
IsaacAnt:memHom ܒܐܪܥܐ ܠܝܬܝܟ : ܪܫܝܬܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܒܦܘܡܟ ܀ ܠܒܪ ܡܢ ܚܝܠܟ ܡܠܟܐ ܀ ܐܡܝܪ ܕܬܨܘܡ ܡܢ ܠܚܡܐ : ܘܗܐ ܐܟܠ ܐܢܬ ܕܢܫܝܦܐ . ‏ ‏ܘܟܕ
ActsMarMaʿIn ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܝܢ ܢܘܪܐ ܕܠܐ ܕܥ̇ܟܐ ܐܢܐ ܐܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܡܚܕܐ . ܡܠܟܐ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܬܟܝܠ ܐܢܐ ܕܡܠܬܗ ܠܐ ܡܬܕܓܠܐ ܀ 44 . ‏ ‏ܥܢܐ
IsaacAnt:memHom ܘܡܣܟܢܐ : ܒܫܥܐ ܒܝܘܡܐ ܠܒܫ ܐܢܐ ܀ ܚܕ ܥܕܢ ܡܪܗ ܢܦܫܗ : ܡܠܟܐ ܀ ܪܥܝܢ ܥܒܕܐ ܘܕܡܪܗ : ܒܟܠܥܕܢܝܢ̈ ܣܠܩ ܠܝ . ‏ ‏ܦܪܨܘܦ
IsaacAnt:memHom ܫܡ ܫܘܠܛܢܐ ܗܘ : ܠܘ ܡܠܟܐ ܫܡ ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܀ ܕܪܓܐ ܝܗܒ ܠܗ ܡܠܟܐ ܀ ܘܥܡ ܫܘܠܡܗ ܕܟܠܝܠܐ : ܙܥ ܠܗ ܕܢܬܩܪܒ ܨܐܕܘܗܝ . ‏ ‏ܫܡ
IšoMerv:ComOT ܥܠ ܐܕܘܡ . [11]ܫܛܝܐ ܩܪܘ ܠܢܒܝܐ ܆ ܒܡܪܚܘܬܗܘܢ· XXX X ܡܠܟܐ ܡܢ ܡܠܟܐ̈ ܐܬܡܫܚ ܒܡܫܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܚܘܝܢܝ ܠܡ ܡܪܝܐ ܕܐܢܬ ⁴
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܩܥܘ ܫܘܝܐܝܬ : ܕܠܣܐܘܝܪܐ Xܒܝܗܝ ܗܘܐ ⁴X¹ܡܫܝܚܐ Xܐܝܟ ܡܠܟܐ ܟܠ ܥܕܬܐ̈ ܘܟܠ ܕܝܪܬܐ̈ ܘܟܠ ܪܝܫܢܐ̈ ܕܦܘܠܝܛܝܐ ܐܦ ⁴X⁰ܗܘ
CaveTreas ܕܐܘܪܗܝ . ( 27 ) ܕܒܥ̣ܐX ܕܢܣ̣ܩ ܘܢܚܪܘܒ ²ܠܐܘܪܫܠܡ . X ܡܠܟܐ ܗܘܐX ܠܗܘܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܒܩܛܠܗX . X ܘܣܓܝ ܐܦ ܣ̇ܗܕ ⁴ܐܒܓܪ
IšoMerv:ComOT . ܗܢܘ . ܗܐ ܡܠܟܐ ܙܕܝܩܐ ܡܡܠܟ . ܗܢܘ . ܚܙܩܝܐ . [X]ܢܫܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܛܝܐ ܡܚܘܬܐ ܘܡܬܟܠܝܐ . X]ܝ [XXX1|ܗܐ ⁴ܒܙܕܝܩܘܬܐ
CaveTreas ܙܘܪܒܒܠ . ⁵ܘܟܗܢܐ ܪܒܐ̈ ⁶ܝܫܘܥ ܒܪ ⁷ܝܘܙܕܩ ( 21 ) . ⁸ܐܝܟ ܡܠܟܐ ¹ܒܢܝ̈ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ²ܡ̣ܢ ܒܒܠ . X ܘܟܕ ³ܥܒ̣ܝܕ ⁴ܥܠܝܗܘܢ
Ps-MaruMayph:Canons ⁵ܥܙܩܬܗ ܘܣܝܦܗ ܘܫܒܛܗ⁶ ܘܝܗܒ ܐܢܘܢX ܠܐܦܣܩܘܦܐẌ ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܐܠܐ ܐܢX ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܒܠܚܘܪ . . ܗܝܕܝܢ X ⁴ܫܩܠ
BarEbr:CandSanc X -- ⁴³ܒܡܠܬܐ X X -- ⁴ . ²ܩX X -- ⁴¹ ܡܫ̣ܝܚܐ ܟܕܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܡܠܟܐ ܠܗܕܐ X -- ³⁷ܫܪܝܪ X -- ³⁸ . XX XX -- ⁴⁵ܘܒܗ̇ X -- ⁴⁴ܕܗ̇ܘ
CaveTreas ܕܢܚܬ̣ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܘܗܘܐ ܒܪܢܫܐ . ⁶ XX ( 22 ) ܘܥܢܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܒܕܚܠܬܐ ²ܪܒܬܐ . ³ܘܗܝܡܢܘ ܕܝܢ ⁴ܒܫܪܪܐ X . ⁵ܕܗ̇ܢܘ
Ps-MaruMayph:Canons ܪܫܐ̈ ⁶ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܗܢܘܢ ܕܟܬܒ ܛܘܒܢܐXܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܠܟܐ ܟܠܗܘܢ ⁴ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܗܝܕܝܢ ⁵ܩܪܐ