simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܕܝܣܪܝܠ : ܒܥܐ ܡܢܗ ܐܚܒ Xܒܪ ܬܥܕܝܪܐ ⁹ܒܩܪܒܐ ܕܠܘܩܒܠ ܡܠܟܐ ܗ̣ܘܐ . ܘܟܕ ܢܚܬ ܝܘܫܦܛ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܠܡܚܙܝܗ ܠܐܚܒ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܡܬܕܟܐ ܐܢܬ ܘܡܬܚܠܡ ܂ ܘܟܕ ܐܬܟܢܫܘ ܫܒܪܐ̈ ܕܐܬܛܝܒܘ ܂ ܡܠܟܐ ܕܕܒܚܝܢ ܠܗܘܢ ܇ ܘܟܕ ܂ X ܙ X ܡܢ ܟܕܘ ܪܬܚ ܕܡܗܘܢ ܆ ܚܘܬ ܣܚܝ
IšoMerv:ComPs ܕܣܘܪܝܐ ܠܒܝܠܝܕܘܪܘܣ ²ܐܢܫ ܫܕܪ ܇ ܕܪܫܢܘܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܚܘܒܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܢܗܘܢ ܡܘܒܕܝܢ ܗܘܘ . Xܘܠܘ ܩܕܡ ܕܡܛܪܝܘܣ
BarḤadbš:Acts ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܐܬܦܣܣ ܠܗܘܢ . ܐܪܡܝ ܢܦܫܗ ܒܡܨܥܬ ܒ̣ܝܫܬܐ ܗܕܐ ܡܠܟܐ ܕܡܟܢܫܝܢ ܠܩܪܒܐ ܘܫܠܡܝܢ ܠܬܪܥܝܬܗܘܢ : ܘܟܕ ܛܒ ܡܝܢ
CaveTreas ܕܐܬܘܪ . ܘܫܒ̣ܐ ܠܟܪܟܐX ܕܐܝܣܪܐܝܠX ܘܫܕܪ ⁶ܐܢܘܢ X ܡܠܟܐ X ¹ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ X . ¹ 28ܝ XXX X ܘܣܠ̣ܩX ܫܠܡܢܥܣܪX
Eph:madVirg 9ܣܝܦܗ̇ ܕܐܝܙܒܠ ܚ̣ܨܕ ܠܢܒܝܐ̈ ܘܣܝܦܗ ܕܝܗܘ ܚ̣ܨܕ ܗܘܐ ܡܠܟܐ XX ܕܢܝܐܝܠ ܗܐ ܡܦܝܣ ܕܡܬܩܛܠ ܘܠܐ ܠܡ ܬܘܒ ܐܝܬ ܠܗ ܐܚܪܝܢ
P:Kings [AB] : ܘܦܠܛܝ ܢܦܫܟܝ ܘܢܦܫܐ ܕܒܪܟܝ ܫܠܝܡܘܢ . ܙܠܝ ܥܘܠܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܐܡܠܟ ܐܕܘܢܝܐ : ܘܡܪܢ ܡܠܟܐ ܠܐ ܝܕܥ . ܗܫܐ ܬܝ ܐܡܠܟܟܝ
Eph:madFast ܕܨܒܬ ܥܕܬ ⁵ ܩܘܕܫܐ ⁷ܒܨܘܡܐ ܨܠܘܬܐ ܘܫܗܪܐ⁸[ ] 1ܗ̇ܢܘ ܡܠܟܐ ¹[⁴ I ]ܥܠ ܩܠܐ ܕܗ̇ܢܘ ܢܝܣܢ ܒܪܝܒܐ⁵[ ]ܥܘܢܝܐ : ܒܪܝܟ ܗܘ
P:Sam [AB] . ܐܝܟ ܡܠܐܟܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ : ܥܒܕ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܕܚܓܝܪ ܗܘ ܥܒܕܟ . ܘܕܓܠ ܒܝ ܥܒܕܝ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܐܢܬ ܡܪܝ
Chron1234 ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܒܫܢܬ ܂ ܝܝܝ ܂ ܂ ܝ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܘܬܗ ܕܡܘܪܝܩܝ ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܪܛܝܒܪܝܘܣ ܩܐܣܪ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܫܢܬ X ܢܬܝXܐX ܘܚܝXܫܝܢ ܘܬܠܬ ܂ [ܝXܢܘܢܐ ܡܠܟܐ ܙܒܢXܐ̈ ܕܝXܠܟܐ ܕܦXܢܠXܝXXܣ ܂ ܒ1ܗ̇ ܐܡܠܟ [ܩXܠܘܕܝܘܣ
Babai:BookUnion ܘܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܂ ܒܐܠܗܘܬܗ ܡܬܘܡܐܝܬ ܡܠܟܐ ܘܕܫܪܟܐ ܀ ܝ ܘܐܫܬܡܗ ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܒܫܪܪܐ ܗܘܝܘ
P:Esd [AB] . ܟܕ ܢܣܒܘܗܝ ܠܟܬܒܐ : ܝܗܒܘܗܝ ܠܗ ܘܩܪܐ . ܘܫܕܪ ܩܪܐ ܡܠܟܐ ܢܫܐ̈ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܙܟܐ ܫܪܪܐ ܀ ܘܡܐ ܕܐܬܬܥܝܪ
CaveTreas ܕܟܠܗܘܢ ܠܫܢܐ̈ . XXXX X ܘܡܟܬܒܢܐ̈ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܛܥ̣ܘ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢX ܟܠܗܘܢ ܠܫܢܐẌ ܘܡܬܩܪܐX ܐܪܡܝܐ . ܘܗ̣ܩ⁶ ܐܝܬܘܗܝ
P:Jer [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܡܬܩܠܐ ܠܢܚܫܗܘܢ ܡܠܟܐ ܚܕ : ܘܬܘܪܐ̈ ܬܪܥܣܪ ܕܢܚܫܐ ܕܬܚܝܬ ܓܣܘܗܝ̈ ܕܝܡܐ : ܕܥܒܕ
JacSer:memElij&NabJezr ܕܡܝܬ ܠܗ ܢܒܘܬ ܣܒܪܬܐ ܕܡܠܝܐ ܛܒܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܫܩܠܘ ܫܕܪܘ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܐܫܬܡܠܝ ܥܒܕܐ ܕܩܛܠܐ ܡܢ ܪܫܝܥܐ̈ ܫܠܚܘ ܕܢܣܒܪܘܢ ܠܕܒܝܬ
P:3Macc [AB] ܆ ܡܬܦܪܣܝܢ ܗܘܘ ܘܒܥܝܢ ܘܡܦܝܣܝܢ ܠܗ . ܕܢܗܦܘܟ ܘܢܫܠܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܗܢܘܢ . ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܝܢ ܘܡܝܩܪܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡܗ ܥܡ
Chron1234 ܂ ܘܣܚ̇ܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܡܝܐ̈ Xܒܐܪܐ ܘܡܐܬܐܣܝܢ ܂ ܡܠܟܐ ܘܒܪܨܐ̈ ܝܝ ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܟܐܒܗ ܕܐܒܓܪ
P:1Macc [AB] ܠܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܗ : ܕܢܗܘܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܐ ܚܕ . ܘܕܢܫܒܘܩ ܟܠ ܡܠܟܐ ܣܓܝ ܨܥܪܗ̇ . ܘܪܘܡܗ̇ ܐܬܗܦܟ ܠܡܘܟܟܐ . ܘܟܬܒ ܐܢܛܝܟܘܣ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܝܗܘܐܫ ܒܪ ܝܗܘܐܚܙ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܠܟ ܝܘܪܒܥܡ ܒܪܗ ܒܬܪܗ . ܘܚܝܐ ܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܝܘܐܫ