simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܬܝܕܣܝܣ ܠܘܬ ܝ ܐܝܙܕܓܪܕ 7ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܘܥܒܕ ܫܝܢܐ ܡܠܟܐ ܡܪܘܬ ܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܡܝܦܪܩܛܐ X ܡܬܝܕܥ̤ ܗܢܐ ܐܫܬܕܪ ܡܢ
Chron1234 ܬܠX ܝܬܠܓ ܐܫܬܘܕܥ ܡܠܟܐ ܠܢܟܝܠܘܬܐ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܂ ܘܕܡܛܠ ܡܠܟܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܂ ܘܐ̇ܬ̣ܘ ܥܕܡܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܇ ܘܬܒܥܘ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܠܐܘܗܝ ܥܠܘܗܝ . ܘܬܠܐܘܗܝ ܠܗܡܢ ܥܠ ܩܝܣܐ ܕܬܩܢ ܠܗ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܠܟܐ . ܘܩܐܡ ܒܒܝܬܗ ܕܗܡܢ . ܪܘܡܗ ܚܡܫܝܢ ܐܡܝܢ̈ . ܘܐܡܪ
JacSer:memElijFledJez ܬܠܬ ܙܗܝܬܐ̈ 270 ܕܢܙܝܚܢܝܗܝ̈ ܟܕ ܐܬܐ ܗܘܐ ܨܝܕ ܐܠܝܐ ܡܠܟܐ ܐܫܬܕܪ ܗܘܐ ܕܢܣܕܘܪ ܢܥܒܪ ܬܩܝܦܐܝܬ ܢܦܩ ܠܓܝܘܢܐ̈ ܠܐܝܩܪ
P:Kings [AB] ܬܡܢ : ܐܠܐ ܐܠܝܫܥ ܗܘ ܢܒܝܐ ܕܒܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܚܘܐ ܠܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܥܢܐ ܚܕ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܐܡܪ : ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܕܝܠܢ ܡܪܝ
Ps-Zach:EccHist ܬܡܢ ܗܘܐ ܆ ܘܠܐ ܫܩܠ ܡܢܗ ܩܘܪܒܢܐ ܂ ܠܐ ܗ̣ܘ̣ ܘܠܐ ܡܠܟܬܐ ܂ ܡܠܟܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܒܥܪܘܒܬܐ ܂ ܒܝܬ ܣܗܕܐ̈ ܒܐܒܕܡܢ ܂ ܘܗ̣ܘ ܝ ·
BarBahl:SyrLex ܬܡܢܝܢ̈ . ܘܒܪ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܡܝܬ . ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܟܕ ܐܝܬܘ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܘܛ ܥܠ ܝܥܩܘܒ ܠܡܨܪܝܢ . ܘܗܘܐ
IšoMerv:ComPs ܬܢܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܩ̇ܪܐ ܘܠܘ ܠܦܪܨܘܦܐ ܐܢܫX . ܐܢܫܝܢ̈ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ . 20 [6]ܗ̇ܝ ܕܐܘܣܦ̣ܬ ܝܘܡܬܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ .
MiaphysiteDocs ܬܥܩܒ ܘܒܥܩܒܬܗܝܢ̈ ܬܪܕܐ ܘܠܘ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܬܬܘܦ ܡܠܟܐ ܗܘ̣ܐ ܠܟ ܓܝܪ ܕܠܪܥܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܗ ܕܝܟ ܐܬܦܩܕ ܡܢ ܡܪܚܡܢܐ
Eph:Adden ܬܩܝܟܐ ܕܠܡܠܟܘܬܗ ܠܐ ܐܝܬ ܣܘܦ ܘܫ̇ܡܥܬ ܗܠܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܪ ܝ ܥܡܟܝ ܛܘܒܢܝܬܐ ܚܝܠ ܥܠܝܐ ܫ̇ܪܐ ܒܟܝ X X5ܘܝܠܕXܝ
P:Dan [AB] ܬܩܝܦ ܐܦܐ̈ : ܘܡܣܬܟܠ ܐܘܚܕܢ . ܘܬܩܝܦ ܚܝܠܗ : ܘܠܐ ܒܚܝܠܐ ܡܠܟܐ ܒܚܝܠܗܘܢ . ܘܒܣܘܦ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܐ ܕܫܠܡܘ ܚܘܒܐ̈ : ܢܩܘܡ
P:Ecclus [AB] ܬܩܝܦܐ . ܫܪܐ ܒܫܠܝܐ ܫܠܝܡܘܢ . ܘܐܠܗܐ ܐܢܝܚ ܠܗ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܘܝܗܒ ܠܗ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܥܠܡ . ܘܩܡ ܒܬܪܗ
SynWestSyr ܬܪܝܨ XX ܫܘܒܚܐ . ܗ̇ܘ ܕܫܝܢ ܘܚܝܕ ܠܥܕܬܐ ܒܙܒܢܗ . ܘܒܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܝܬܪܐ̈ ܘܪܚܡܝ̈ ܫܝܢܐ ܡܬܕܡܐ ܐܢܬ . ܒܙܝܢܘܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ
BarAphton:ActsSev ܬܪܝܨ ܫܘ- ܥܢܕ ܘܘܡ ܥܠܘ- ܢܟܠܐ ܡܢ ܐܪܛܝܩܘ̈ ܒܝܘܡܝ̈ ܡܠܟܐ : ܒܝܘܡܝ̈ ܐܢܣܛܣ ܡܠܟܐ . ܫܡܫ ܒܟܘܪܣܝܐ ²ܫܢܝܐ̈ ܘ- . ܘܟܕ
Chron1234 ܬܪܝܨ ܫܘܒܚܐ ܆ ܕܐܡܠܟ ܫܢܬ ·ܥܣܛ· ܀ ܘܟܕ ܡܝܬ ܡܐܪܩܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܂ ܘܫܢܝ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܬܢܢ ܘܕܠܗܠ ܀ ܡܚ ܀ ]ܡܠܟܘܬܗ ܕܠܐܘܢ
Eph:madCarNis ܬܪܬܝܢ̈ ܠܬܪܝܢ̈ ܕܐܢ ܗܘ ܠܡ ܕܐܬܦܠܓܬܘܢ ܐܬܛܠܩܬܘܢ [68] ܡܠܟܐ ܘܐܢܬ ܒܓܠܝܐ ܘܗܐ ܓܡܪܢܗ̇ [64] X 16ܚܛܝܬܐ ܘܫܝܘܠ ܝܗܒ
P:Esd [AB] ܬܫܒܘܚܬܐ : ܟܕ ܐܫܟܚ ܛܝܒܘܬܐ ܩܕܡܘܗܝ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܦܝܣܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܡܘܫܐ . ܗܘ ܕܐܬܝܗܒ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܝܗܒ ܠܗ
P:ProvQohSong [AB] ܬܬܩܝܡ . ܚܕܘܬܐ ܠܓܒܪܐ ܡܠܬܐ ܕܦܘܡܗ . ܘܕܡܡܠܠ ܒܙܒܢܗ : ܡܠܟܐ ܡܚܫܒܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܝܩܪܝܢ ܟܢܘܫܬܐ . ܘܒܣܘܓܐܐ ܕܡܠܟܝ̈
ActsPaulQenṭ&JnEdes ‏ ‏ܫܦܝܪ ܐܡܪܬ . ܗܝܕܝܢ ܐܢܝܦ ܐܝܕܗ ܥܠ ܕܩܠܐ ܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܡܠܟܐ ‏ ‏ܐܠܗܐ ܕܙܟ̇ܐ ܬܬܦܨܐ ܡܫܪܝܬܗ ܡܢ ܚܪܒܐ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ
BarEbr:Ethic ⁴X⁷ܕܝܣܪܝܠ . ⁴X⁸ܕܐܬܓܠܝ ܠܥܝܢ ܐܡܗܬܐ̈ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܡܠܟܐ . ܒܣܪܬ ܥܠܘܗܝ ܘܐܗܠܬ ܒܗ . ܘܐ̇ܡܪܐ . ⁴X⁰ܡܐ ܝܩܝܪ ܝܘܡܢܐ