simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Chr [AB] ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ ܒܝܘܡܐ ܚܕ : ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܐܫܬܠܡ . ܘܚܪܒ ܡܢܗ ܚܪܒܐ ܪܒܬܐ . ܘܩܛܠ ܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ : ܡܢ
Chron1234 ܂ ܘXܡܠ̣ܟ ܒܬܪܗ ܠܐܘܢ ܂ Xܢܐ ܒܢܗ̇ ܝ ܃ ܠܩܐܠܠܝܢܝܩܘܣ ܂ ܂ ܡܠܟܐ ܥܠ ܓܒܗ̇ ܂ ܂ ܘܒܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܂ ܡܝ̣ܬ ܡܐܪܩܝܐܢܘܣ
CaveTreas . ³ ܘܝܫܘܥ ⁴ܒܪ ܝܘܙܕܩ ܪܒܟܗܢܐ̈ . ⁵ܘܥܙܪܐ ⁶ܡܟܬܒܢܐ⁷ ܡܠܟܐ . ܐܢܝܢܚ XXXX ( 6 ) ܘܐܡܠܟ ¹ܙܘܪܒܒܠ ܒܐܘܪܫܠܡX ²ܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ملك . ܦܪܥܘܢ ܬܘܒ ܐܬܦܪܥܢ ܥܠ تفرعن عليّ . ܒܪܬ̇ ܦܪܥܘܢ ܡܠܟܐ ܫܡܐ ܗܘ ܐܝܓܘܦܛܝܐ ܕܡܬܦܫܩ ܣܘܪܝܐܝܬ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ
P:1Macc [AB] ܠܠܣܬܢܝܣ ܐܒܝ : ܫܠܡ . ܠܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܪܚܡܝܢ̈ : ܘܢܛܪܝ̈ ܡܠܟܐ . ܟܬܒܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܘܬܟܘܢ : ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܕܥܘܢ . ܕܡܛܪܝܘܣ
LiberGrad ܐܪܥܢܐ ܘܠܣܦܪܘܗܝ̈ : ܠܐ ܦܠܛ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܡܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܢܬܚܝܒ : ܘܥܪܩ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܐܢ ܓܝܪ ܠܗܢܐ
Chron1234 ܬܐܘܕܘܣܝܣ ܠܪܘܡܝ ܇ ܐܬܬܚܕ ܒܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܢܝX ܡܢ ܪܘܡܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܂ ܘܡܣܬܒܪ ܗܘܐ ܠܒܢܝ̈ ܛܘܗܡܗ ܕܥܢܝܕ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܝ ܐܬ̣ܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܬܘܪ ܂ ܘܐܬܝܬܒܘ ܒܐܪܥܐ ܕܫܡܪܝܢ ܂ ܘܥܒܕܘ ܠܗܘܢ ܒܪܝܫܐ ܡܠܟܐ ܘܡܢ ܥܘܐ ܂ ܘܡܢ ܚܡܬ ܘܡܢ ܣܦܪܘܝܡ ܐܫܬܕܪܘ ܡܢ ܫܠܡܢܥܣܪ
JnRufus:Pleroph ܡܪܩܝܢܐ : ܗ̇ܝ ³ܕܒܝܘܡܬܗ̈ ܘܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܡܠܟܐ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܡܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ . ܟܕ ܐܡܪ ܘܫܡܗ ܕܪܫܝܥܐX X X
ActsMari ܐܒܓܕ̇ ܚܙܐ ܨܝܪܐ̈ ܚܟܝܡܐ̈ ܘܦܩܕ ܐܢܘܢ : ܕܢܐܙܠܘܢ ܥܡ ܡܠܟܐ ܫܘܐ ܠܗܕܐ ܚܙܬܐ : ܒܥܩܬܐ ܪܒܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܥܒܕ
Tim1:Epist ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܒܐܣܟܡܐ ܕܝܢ ܫܐܝܠܐܝܬ ܘܒܕܘܡܝܐ ܝX ܡܠܟܐ ܘܒܕܘܡܝܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܡܬܚܙܐ ܃ ܘܒܩܢܘܡܗ ܡ̇ܢ ܡܪܐ ܘܒܪ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܢܚܬ ܠܡܚܙܐ ܠܝܘܪܡ ܒܪ ܐܚܒ ܕܟܪܝܗ ܗܘܐ ܡܠܟܐ : ܟܕ ܡܬܟܬܫ ܥܡ ܚܙܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ . ܘܐܚܙܝܐ ܒܪ ܝܘܪܡ
Eph:madCarNis ܘܡܛܘܠ ܕܒܠܐ ܠܗ ܡܬܚܫܠ ܒܐܘܡܢܐ̈ ܨܠܡܐ ܕܠܐ ܒ̇ܠܐ -- ܡܠܟܐ ⁵ Xܝ 7ܒܨܒܥܐ ܕܨ̇ܝܪܐ ܘܥܘܬܪܐ ܕܣܡܡܢܐ̈ ܡܬܬܨܝܪ ܨܠܡ
JacSer:memBirthSavFlesh ܡܢ ܒܝܬ ܥܒܕܐ ܠܒܝܬܗ̇ ܕܐܡܗ ܐܬܬ ܨܝܕ ܝܘܣܦ ܒܬܘܠܬܐ ܛܥܝܢܬ ܡܠܟܐ ܫܪܓܐ ܙܥܘܪܐ ܫܢܝ ܡܟܐ ܠܐ ܢܨܛܥܪ ܦܐܪܟܝ ܡܢܢ 555 ܗܦܟ ܗܘܐ
ActsGregPirang ܡܥܪܒܝܐ ܕܢܚܙܝܘܗܝ . ܘܡܢ ܕܝܠܦܗ̇ ܠܗܕܐ ܗܘ ܛܘܒܢܐ ܆ ܫܢܝ ܡܠܟܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܘܕܡܝܬܪܘܬX ⁷ܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܆ ܐܬܪ ܓܪ ܓ ܗܘܐ ܐܦ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܠܡܐܡܪ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܒܫܢܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܕܝܘܝܩܝܡ ܒܪ ܝܘܫܝܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܢܦܩ ܡܪܘܕܐ 180 ܕܗܘ ܢܬܟܬܫ ܥܠ ܕܩܫܐ ܗܘܐ ܩܪܒܐ ܡܢܗ ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܚܘܐ ܠܐ ܐܬܐ ܚܘܝܐ ܐܝܟ ܩܕܡܝܐ ܐܦܝܢ̈ ܒܐܦܝܢ̈ ܠܘܩܒܠ
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܕܥܠܡܐ̈ : ܗܘ ܕܡܛܠ ܢܡܘܣܗ ܡܝܬܝܢ ܚܢܢ : ܗܘ ܢܩܝܡܢ ܡܠܟܐ ܕܢܡܘܬ ܐܡܪ . ܐܢܬ ܐܘ ܪܫܝܥܐ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܙܒܢܐ ܫܪܐ ܐܢܬ ܠܢ .
IšoMerv:ComOT ܕܟܘܫ ܘܥܠ ܗܕ ܗ̣ܦܟ ܠܐܬܪܗ ܇ ܘܬܘܒ ܕܚܕܪܗ̇ ܠܐܘܪܫܠܡ ܇ ܡܠܟܐ ܕܫܕܪ ܣܢܚܪܝܒ ܠܚܙܩܝܐ ܘܕܫܪܟܐ ܇ ܘܗ̇ܝ ܕܫܡ̣ܥ ܛܒܐ ܕܬܪܗܩ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܥ̣ܩܪ ܐܢ̇ܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܫܘܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܘܟܒܫܘܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܘܚܣܢܘܗܝ̈ ܘܐܡܠܟ ܒܗ̣̇ ܂ ܦܩ̣X ܝX