simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom : ܕܠܕܫܐܠ ܠܗ ܠܐ ܟܠܐ ܀ ܕܡܝ ܠܡܠܟܐ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܟܠܐ : ܫܐܠܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܠܐ ܬܟܠܝܘܗܝ : ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܟܐ ܝܗܒ ܠܟ . ‏ ‏ ܒܗܕܐ ܗܘ ܡܝܩܪ
P:Esd [AB] ܝܘܫܝܐ . ܚ ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܥܒܕܐ̈ ܕܝܠܗ . ܐܪܚܩܘܢܢܝ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܩܝܡ ܠܘܬܗ ܩܪܒܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܡܓܕܘ ܀ ܘܢܚܬܘ ܪܝܫܢܐ̈ ܠܘܬ
P:TweProph [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܡܥܒܪܘ ܡܥܒܪ ܐܢܐ ܟܠ ܡܢ ܐܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܒܪ ܐܡܪܝܐ ܒܪܗ ܕܚܠܩܝܐ : ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܝܘܫܝܐ ܒܪ ܐܡܘܢ
P:Josh [AB] ܕܫܡܪܝܢ ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܕܐܟܫܦ . ܘܥܠ ܡܠܟܐ̈ ܕܠܓܪܒܝܐ ܡܢܗ : ܡܠܟܐ ܫܡܥ ܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܕܚܨܘܪ : ܫܕܪ ܥܠ ܝܘܒܒ ܡܠܟܐ ܕܡܪܘܢ : ܘܥܠ
Chron1234 ܕܐܘܢܓܪܝܐ̈ ܠܠܓܪܕ ܬܚܠܘܦܗ ܕܦܦܐ ܕܪܘܡܝ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܡܠܟܐ ܕܝܒܪ ܠܗܘܢܐ ܂ ܘܟܕ ܐܡܠܟܘܗ̇ ܦܪܢܓܝܐ̈ ܗܘܐ ܟܫܠܐ ܒܝܢܬ
sugMary&Magi ܘܟܢ ܬܣܓܕܘܢ . ܕܠܡܐ ܐܘܪܚܐ ܐܫܬܚܠܦܬ ܘܡܠܟܐ ܗܘ ܐܚܪܢܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܡܢܗܪ ܕܢܣܒܪܘܢ ܡܪܝܡ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܢܫܐ̈ ܕܬܥܩܒܘܢ ܡܢܘ
IšoMerv:ComOT . ܒܗ̇ܝ ܕܥܝܕܐ ܗܘܐ ܗܝܕܝܟ ܕܗܠܝܢ ܡܝܩܪܐ̈ ܘܡܫܡܗܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܩܢܗ ܘܕܫܪܟܐ . ܥܠ ܕܛܥܝܢ ܗܘܐܐܒܠܐ ܘܟܪܝܘܬܐ ܇ ܥܠ ܐܦܝ̈
P:Jer [AB] ܨܕܩܝܐ ܘܐܣܩܗ : ܘܫܐܠܗ ܡܠܟܐ ܒܒܝܬܐ ܡܛܫܝܐܝܬ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܠܟܐ ܓܘܒܐ ܠܓܘܒܐ : ܘܗܘܐ ܬܡܢ ܐܪܡܝܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܫܕܪ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܫܢܬ ܢܝXܫܝXܐX ܘܫܬܝܢ ܘܢܝXܫ ܂ ܙܒܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܬܪܬܝẌ ܂ ܙܒܐ̈ · 1ܝXܠܥܐ ܕܬXܘܢ ܂ ܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܓܐܠܘܣ
ZachSch:ActsSev ܕܝܠܢ ܥܒܕܘ . ܟܕ ܡܦܝܣܝܢ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܠܘܬܢ ܢܓܠܘܢ ܡܠܟܐ ܕܠܫܘܒܚܐ ܬܪܝܨܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܐܝܙܓܕܘܬܐ̈ ܣܒܝܣܬܐ̈ ܠܘܬ
P:Deut [AB] ܕܚܫܒܘܢ ܒܡܠܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܠܡܐܡܪ ܠܗ . ܢܥܒܪ ܒܐܪܥܟ : ܒܐܘܪܚܐ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܟ . ܘܫܕܪܬ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܡܢ ܡܕܒܪܐ ܕܩܪܡܘܬ : ܠܘܬ ܣܝܚܘܢ
Eph:Adden ܕܡܠܟܐ̈ ܬܩܝܦܐ ]ܘܠܐ ܐܝܟ ³[ܕܥܠ ܠܗ̇ ܢܦܩ ܡܢܗ̇ ܕܡܢܗ̇ ܡܠܟܐ ܘܚܫܚ ܠܝ ܕܒܗܘܢ ܐܩܪܝܗ̇ 1X3ܒܝܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܫ̣ܪܐ ܒܗ̇
IšoMerv:ComPs ܐ̇ܡܕ̇ ܘܕܠܝܬ ܠܡ ܒܟܬܒܐ̈ ܥܬܝܩܐ̈ ܐܬܘܬܐ ܕܠܡܕ ܡܠܟܐ ܒXܘܟܢܐ XܣܝXܢܩ ܐܢܐ ܠܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ . ܚܢܢܐ ܕܝܢ ܆ ܥܒܕܝ̈
P:Dan [AB] ܬܩܝܦ ܐܦܐ̈ : ܘܡܣܬܟܠ ܐܘܚܕܢ . ܘܬܩܝܦ ܚܝܠܗ : ܘܠܐ ܒܚܝܠܐ ܡܠܟܐ ܒܚܝܠܗܘܢ . ܘܒܣܘܦ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܐ ܕܫܠܡܘ ܚܘܒܐ̈ : ܢܩܘܡ
Chron1234 ܂ ܘܫܪܝ ܕܢܫܕܪ ܐܢܘܢ ܚܕ ܚܕ ܫܘܩܐ ܂ XܟX ܐܫXܡܝ ܛܐܒܐ ܡܠܟܐ ܂ ܐܠܐ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܂ ܡܛܠ ܕܡܣ̇ܟܐ ܗܘܐ ܕܢܐXܐ ܫXܒܩܢܐ ܡܢ
Chron1234 ܩܕܡܝܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܫܝܐ̈ ·ܠ· ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܥܠ ܒܒܝܠ ܘܫܩܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܝܝ ܒܒܒܝܠ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ·ܠ· ܕܫܒܝܐ ܐܡܠܟ ܟܘܪܫ
P:Sam [AB] ܩܠܗ ܘܒܟܐ ܥܠ ܩܒܪܗ ܕܐܒܢܝܪ : ܘܒܟܘ ܟܠܗ ܥܡܐ . ܘܐܬܐܒܠ ܡܠܟܐ ܐܙܠܝܢ ܒܬܪ ܥܪܣܐ . ܘܩܒܪܘܗܝ ܠܐܒܢܝܪ ܒܚܒܪܘܢ . ܘܐܪܝܡ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܘ ܝܕܥܝܢ ܕܐܝܬ ܒܗ ܙܐܦܐ ܕܗܪܣܝܣ ܂ ܢܩܒܠܘܢ ܡܢܗ ܫܘܠܛܢܗ ܡܠܟܐ ܘܡܘܡܐ ܠܗܘܢ̣ ܕܠܘ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܒܫܪܪܐ ܠܐ ܫܦܪ ܠܗܘܢ
Chron1234 ܡܢ ܡܠܟܘܬ ܐ ܂ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܒܪܐ ܫܒܗܪܢܐ̣ ܕܫܡܗ ܡܠܟܐ ܘܒܬܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܆ ܕܚܐ ܐܢܘܢ ܠܐܚܘܗܝ̈ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
MiaphysiteDocs ܂ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܚ̇ܕܝܬ ܂ ܘܟ̇ܬܒܬ ܟܕ ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܠܗ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡܠܟܐ ܡܪܝ ܦܘܠܐ ܘܠܚܣܝܘܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܂ ܘܕܐܝܬ ܠܗ ܦܪܗܣܝܐ ܩܕܡ