simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs ܬܢܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܩ̇ܪܐ ܘܠܘ ܠܦܪܨܘܦܐ ܐܢܫX . ܐܢܫܝܢ̈ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ . 20 [6]ܗ̇ܝ ܕܐܘܣܦ̣ܬ ܝܘܡܬܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ .
Chron1234 ܕܩܢܘܡܐܝܬ ܢܬܛܝܒ ܘܢܦܘܩ ܥܡܗܘ̇ܢ ܒܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܐ ܝܡܝܢܐ̣ ܠܚܕܕܐ̈ ܘܝܡ̇ܝX ܂ ܡܘܡܬܐ̈ ܇ ܘܐܬܛܝܒ ܗܘ ܐܠܟܣ
CaveTreas ܕܨܒܘܐܝܡXX . ܘܫܫܪܘܢ X⁶ܡܠܟܐ ܕܒܠܥXX ܘܝܒܘܣXX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܥܡܘܪܐ̈ . ܘܫ ܇ ܢܐܒ ²²ܡܠܟܐ ܕܐܕܡܐX . ² ܘܫܡܐܝܪXX
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܨܪܝܢ ܘܐܡ̣ܠܟ ܟܢܟܪܝܣ ܫܢܝܐ̈ ·ܝܘ· ܂ ܂ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟܐ ܐ ܟ ܕܡܟܬܒ ܦܠܛܘܢ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܬܫܥܝܢ̣ ܂ ܡܝܬ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܡܠܟܐ ܕܚܬܝܐ̈ : ܘܠܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܐ̈ ܕܢܐܬܘܢ ܡܠܟܐ ܪܟܒܐ̈ ܘܩܠ ܚܝܠܐ ܥܫܝܢܐ . ܘܐܡܪ ܓܒܪ ܠܚܒܪܗ : ܗܐ ܐܓܪ ܥܠܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܦܘܠܝܣ ܕܢܩܒܠܝܘܗܝ ܡܠܟܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܫܬ̣̈ ܂ ܐܬܩܒܠ ܐܪܝܘܣ ܒܥܕܬ ܐ̣ ܂ ܘܦܩ̣ܕ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܥܕܡܐ ܠܡܥܪܒܝ̈ ܫܡܫܐ ܕܟܒܪ ܡܨܐ ܕܢܬܩܪܒ ܠܘܬ ܡܥܪܬܐ ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܘܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܡܘܬܐ ܕܚܠܦ ܡܫܝܚܐ . 66 ‎ ܟܕ ܕܝܢ ܥܙܝ
P:Isa [AB] : ܚܙܝܬ ܠܡܪܝܐ ܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܪܡܐ . ܘܫܩܠܐ ܕܫܦܘܠܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܢܘܗܪܐ ܢܚܫܟ ܒܥܡܛܢܗܘܢ . ܒܫܢܬܐ ܕܡܝܬ ܥܘܙܝܐ
Eph:madParad&LuqJul 9ܬܝܫܐ̈ ܕܡܢ ܓܢܣܗ ܕܗ̇ܘ ܨܦܪܝ ܥܙܐ̈ X ܕܩܘܨܬܗܘܢ̈ ܪܒܝܘ ܡܠܟܐ ܩܫܝܐ ܚܒܠܗ ܠܗ̇ܘ ܥܓܠܐ ܘܒܢܝܙܟܐ ܕܚܝܠܐ ܚܒܠܗ ܠܗ̇ܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܚܡܫܝܢ̈ ܘܬXܬ̣ ܂ Xܘ̣ܐ ܪXܥܠܐ ܪܒܐ ܘܬܩܝܦܐ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܠܘܩܒܠ XX ܩܠܢܝܩܘܣ̣̇ ܂ ܕܐܝܬ ܥܠ ܦܪܬ̣ ܡܢ Xܝܫܡ
JacSer:memBirthSavFlesh ܘܫܪܐ ܒܢܘܣܐ ܕܒܬܘܠܘܬܐ ܥܢܬܗ ܠܥܝܪܐ ܒܚܘܒܐ ܪܒܐ ܕܢܐܬܐ ܡܠܟܐ ܕܐܕܢܐ ܘܟܕ ܐܙܕܗܝ ܒܝܬܐ ܒܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐܝܬ 410 ܥܠ ܒܪ
Chron1234 ܂ ܘܚܙܬ̇ܗ ܠܡܘܫ̇ܐ ܕܪܓܝܓ ܘܫܦܝܪ ܂ ܘܐܬܪܓܪܓܬ̇ ܠܗ ܂ ܡܠܟܐ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܟܘܫܝܬܐ Xܢ̇ ܫܘܪܐ ܂ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ̇ ܒܪܬ
P:Sam [AB] : ܕܕܢܗ ܡܪܝܐ ܝܘܡܢܐ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܟܠ ܡܢ ܕܩܝܡܝܢ ܥܠܘܗܝ . ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܗܪܟܐ : ܘܐܬܗܦܟ ܘܩܡ . ܘܗܐ ܟܘܫܝ ܐܬܐ : ܘܐܡܪ : ܢܣܬܒܪ ܡܪܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܐܡܪܐ ܡܬܝܗܒ ܠܗ̇ : ܠܡܥܠ ܥܡܗ̇ : ܡܢ ܒܝܬ ܢܫܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܒܣܡܐ . ܘܒܬܨܒܝܬܐ ܕܢܫܐ̈ . ܘܗܟܢܐ ܥܐܠܐ ܥܠܝܡܬܐ ܩܕܡ
PhiloxMab:Disc ܚܒܪܗ ܇ ܘܕܢܐܪܘܥ ܒܥܣܪܐ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܇ ܠܗܘ ܕܐܬܐ ܥܠܘܗܝ ܡܠܟܐ ܠܐ ܐܫܟܚ . ܘܐܝܢܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܐܙܠ ܠܩܪܒܐ ܕܢܬܟܬܫ ܥܡ
P:Ps [AB] ܕܪܒ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܐܠܗܐ̈ . ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܐܢܝܢ ܫܬܐܣܝܗ̇̈ ܡܠܟܐ : ܘܒܙܡܝܪܬܐ̈ ܢܫܒܚܝܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܪܒܐ ܡܪܝܐ :
Chron1234 ܀ ܡܛܠ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܟܕ ܝX ܬܚܒܘ ܓܢܣܐ ܡܠܟܐ ܘܒܩܘܪܐ̈ ܕܚܕܪܝ̈ ܐܘܪܫܠܡ ܀ ܒܗܢ ܙܒܢܐ ܗܘ̣ܐ ܫܪܒܐ ܕܐܒܓܪ
ActsMarMaʿIn ܩܠܝܠܐܝܬ . ܒܗܘ̇ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܚܕ ܐܝܙܓܕܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܢܗܘܐ ܡܡܪܕ ܐܢܫܐ ܡܢ ܡܠܟܐ . 46 . ‏ ‏ܘܡܚܕܐ ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܥܠܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܕܐܬܝܦܥܬ X X - ܕܠܕܩܐ X X - ܒܫܢܬܐ ܕXܫܝ ܡܠܟܐ ܘܕܛܥܝܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܐܬܠܒܟܘ ܂ ܦܩܕ ܗܘܐ
Chron1234 ܕܟܙܪܝܐ̈ ܂ ܘܬܒܥ ܡܢܗ ܕܢܡ̇ܟܪ ܠܗ ܒܪܬܗ ܂ ܘܟܕ ܢܣܒܗ̇ ܐܚܕ ܡܠܟܐ ܡܢ ܝX ܟܪ ܕܫܕܐ ܗܘܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܠܘܬ ܟܐܓܢ