simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Macc [AB] ܠܡܟܢܫܘ ܚܝܠܐ . ܘܐܫܠܡܘ ܝܬܒܝ̈ ܡܪܕܐ ܗܡܝܪܐ̈ ܠܝܘܢܬܢ : ܡܠܟܐ ܡܪܕܐ . ܘܕܚܠܘ ܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ : ܕܫܡܥܘ ܕܝܗܒ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ
LiberGrad ܕܡܢ ܕܗܘܐ ܠܗ ܐܝܟ ܫܩܠܛܥܢܐ ܕܫܦܝܪܬܐ̈ : ܘܓܠܙܗ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܚܢܩ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܕܢܬܥܠܘܢ ܠܪܘܡܐ ܥܠܝܐ : ܡܛܠ ܕܫܡܥ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܥܠ ܐܒܕܢܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܘܐܬܟܬܒ ܠܗ ܕܒܚܦܝܛܘܬܐ ܢܥܩܒ ܡܠܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܗܘܐ 31 ‎ ܗܘ ܕܝܢ ܡܚܕܐ ܟܬܒ ܘܐܘܕܥ ܠܫܒܘܪ
P:2Chr [AB] ܕܘܟܬܐ . ܘܐܦ ܠܐ ܘܠܐ ܠܟ ܕܬܣܩ ܒܣܡܐ̈ ܥܠ ܡܕܒܚܐ . ܘܒܗ̇ ܡܠܟܐ . ܘܥܠ ܗܘܐ ܒܬܪܗ ܥܘܙܝܐ ܟܗܢܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ . ܠܐ ܗܘܬ ܕܝܠܟ
P:Rev [AB] ܕܥܠܡܐ̈ . ܡܢ ܠܐ ܢܕܚܠ ܠܟ ܡܪܝܐ ܆ ܘܢܫܒܚ ܠܫܡܟ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܡܠܟܐ ܥܒܕܝܟ̈ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ : ܟܐܢܝܢ ܘܫܪܝܪܝܢ ܥܒܕܝܟ̈
BarBahl:SyrLex مجلس القضاء بيت الملك . وآخرون دُكّان القضاء . ܨ ܡܠܟܐ . ܨ ܒܝܬ ܕܝܢܐ . ܨ ܥܬ ܘܒܪ ܣܪܘ اي فيها مجلس الشرطة ܒܝܬ
IsaacAnt:memHom ܒܫܘܠܛܢܗ : ܘܚܕܘܪܐ ܒܚܬܗ ܛܥܢܗ̇ . ܛܥܝܢ ܠܗ̇ ܒܥܘܬܪܗ ܡܠܟܐ ܛܥܢܗ̇ ܐܕܡ : ܘܒܐܪܥܐ ܕܟܘܒܐ̈ ܝܪܘܬܘܗܝ̈ ܀ ܛܥܝܢ ܠܗ̇