simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܘܝܬܒ ܒܬܪܥܐ . ܘܚܘܝܘ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܘܐܡܪܘ : ܕܗܐ ܡܠܟܐ ܝܬܒ ܡܠܟܐ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܐܬܝ̈ ܥܠܝܟ ܡܢ ܛܠܝܘܬܟ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ . ܘܩܡ
EliaQarṭ:memPhiloxMab ܓܒܪܐ ܟܐܢܐ ܐܦ ܩܕܝܫܐ ܡܠܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܀ ܘܐܣܪܚܗ ܓܒܝܐ ܡܠܟܐ ܘܦܫܬ ܐܪܡܠܬܐ ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܓܒܝܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܒܦܘܩܕܢ
Ps-Zach:EccHist ܣܠܢܛܝܢ ܂ ܘܟܕ ܥܠܘܢ ܦܛܪܝܩܝܘX ܐ̇ܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܠܐ ܡܠܟܐ ܕܢܚܙܐ ܟܠܗܘܢ ܓܘܕܦܘܗܝ̈ ܂ ܒܫܒܥܐ ܕܝܢ ܘܥܣܪܝܢ ܟ̇ܢܫ
Ps-Zach:EccHist ܕܗܘܝܢ ܒܗ̇ ܬܪܢܓܠܐ̈ ܕܩܢܢܐ̈ ܂ ܘܥܘܪܒܐ̈ ܚܘܪܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܡܪܝܩܘܢܛܐ ܐܝܟܐ ܕܗܘܐ ܢܪܕ ܢ ܂ ܦܪܝܓܘܠܝܦܘܢ ܡܕܝܢܬ
HistChurchEast ܛܡܐܐ . ܘܐܡܕ̇ ܠܗ ܠܟܐܢܐ ܪܚܝܡܐ . ܕܫܒܝܪ ܗܢ ܟܠܗ ¹ܥܡܐ . ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܫܒܝܬܟ ܡܪܚܡܢܐ . ܘܬܫܟܚ ܪܚܡܐ ܘܚܢܝܐ ܀ ܘܥ̣ܢܐ ܗܘ
EliaNis:Chron ܠܒܬ̈ ܐ ܕܙܢܝܘܬ ܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܪܗܘܡܐ ܡܕܝܢܬ ܐ ܂ ܘܫܒ̣ܩ ܒܗ̇ ܡܠܟܐ Xܝܢ ܂ XܝXܠܣܝܝXܢܩܐ ܕܣܘܝXܪXܢܝܣ ܂ ܒܗ̇ ܥܩܪ ܬ ܐܕܣܝܣ
P:2Chr [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܚܘܚܐ ܕܐܝܬ ܒܠܒܢܢ ܫܕܪ ܠܘܬ ܐܪܙܐ ܡܠܟܐ ܐܦܐ̈ ܚܕ ܕܚܕ . ܘܫܕܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܘܬ ܐܡܘܨܝܐ
IsaacAnt:memHom : ܐܢ ܚܙܐ ܠܗ ܕܡܬܥܣܩ . ‏ ‏ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܗܘ ܡܪܗܛ ܠܗ : ܕܐܢ ܡܐܬ ܡܠܟܐ ‏ܡܐܡܪܐ . ܣܙ . ‏ ‏ܕܬܪܝܢ ܥܠܘܗܝ ܕܫܪܒܐ . ‏ ‏ܡܢ ܕܡܪܒܐ ܠܒܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ : ܫܡܥ ܩܠܐ ܕܒܥܘܬܝ . ܘܗܒ ܢܟܠܝ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܪܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ : ܒܪܘܝܐ ܕܡܝܐ̈ :
P:Sam [AB] : ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟܘܢ̈ ܥܒܕܘ . ܘܩܡ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܕ ܬܪܥܐ . ܡܠܟܐ ܠܕܘܝܕ : ܚܢܢ ܢܦܘܩ ܘܢܣܬܪܗܒ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗܘܢ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ
Babai:BookUnion ܠܡܬܓܠܝܘ ܂ ܐܪܗܒܘ ܠܗܘܢ ܡܣܒܪܢܐ̈ ܒܪܗܛܐ ܩܠܝܠܐ ܂ ܫܪܝܘ ܡܠܟܐ ܗܘܬ ܠܫܡܥܐ ܂ ܂ ܐܠܐ ܘܡܢܐ ܡܟܝܠ ܂ ܂ ܕܗܐ ܡܢ ܟܕܘ ܫܪܝ ܠܗ
P:Num [AB] ܕܐܡܘܪܝܐ̈ . ܘܚܩܠܬܐ̈ ܕܚܫܒܘܢ ܐܒܕ ܥܕܡܐ ܠܪܝܒܘܢ : ܡܠܟܐ : ܝܗܒ ܒܢܘܗܝ̈ ܒܗܡܝܪܐ̈ : ܘܒܢܬܗ̈ ܒܫܒܝܐ : ܠܣܝܚܘܢ
Chron1234 ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܕܗܕܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܥܕܪܐ ܆ ܐܬܦܪܣ ܘܫܠܚ ܡܠܟܐ ܕܐܝܬ ܥܡܟ ܠܬܘܪܟܝܐ̈ ܕܢܫܒܩܘܢ ܠܢ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܗܢܐ ܂
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܐܬܪܐ ܕܐܡܪ ܠܗ ܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܙܗܪܗ ܕܢܙܕܗܪ ܡܠܟܐ : ܠܐ ܬܥܒܪ ܐܬܪܐ ܗܢܐ : ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܐܕܘܡܝܐ̈ ܟܡܝܢܝܢ . ܘܫܕܪ
ActsMarMaʿIn ܚܕܝ . ܘܥܒܕ ܕܘܟܪܢܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ̇ ܠܟܠܗܘܢ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܘܠܟܠ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ ܗܘ̇ ܘܣܠܩ ܠܘܬ ܡܪܗ ܆ ܘܐܫܬܥܝ ܠܗ ܟܠܡܕܡ . ܘܟܕ ܫܡܥ
IsaacAnt:memHom : ܕܟܠܗܘܢ ܒܥܝܢ ܙܟܘܬܐ . ‏ ‏ܒܕܓܘܢ ܫܩܠ ܚܠܫܐ : ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܠܟܐ ܕܢܛܪ ܢܦܫܗ ܒܠܚܘܕ : ܡܢ ܥܘܠܐ ܘܫܘܝܢ ܐܢܘܢ ܀ ܨܒܝܢܗܘܢ ܚܙܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܝܠܝܕ ⁶ܢ ܒܝܗܘܕ ܐܝܟ ܣܘܟܝܐ . ܟܘܟܒ ܢܘܗܪܐ ܓܠܐ ܘܒ̣̇ܕܩ ܡܠܟܐ X -- X ܟܣܝܐ XXX -- X ܢܝܬܘ X -- XX⁰ܟܝܢܐ X -- ⁰⁰ ܕܐܝܟܘ
P:Dan [AB] . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܗܐ ܚܙܐ ܐܢܐ ܓܒܪܐ̈ ܟܕ ܫܪܝܢ : ܘܡܗܠܟܝܢ ܡܠܟܐ ܝܩܕܬܐ ܟܕ ܦܟܝܪܝܢ : ܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܡܠܟܐ : ܐܝܢ ܒܩܘܫܬܐ
BarKoni:Schol ܪ ܂ ܒܒܠX ܠܐܘܪܫܠܡ 10ܘܟܕܢܗ ܒܡܕܐܬܐ̣ ܂ ·X ܂ ܝ ܂ X ܘܒܬܪ ܡܠܟܐ ܕܒܪܗ ܝ ܥܡܗ 7ܘܡܝܬ ܒܡܨܪܝܢ ܂ ܘܒܝܘܡܝ̈ ܐܠܝܩܝܡ ܣܠܩ
Chron1234 ܕܛܝܝܐ̈ ܒܝܪܚ ܫܒܛ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܥܠ ܛܝܝܐ̈ ܒܕܪܡܣܘܩ ܡܠܟܐ ܆ ܘܚXܐ ܕܐܢܣܛܐܣܝܘܣ ܂ ·ܘܝܘ· ܕܛܝܝܐ̈ ܡܝܬ ܘܠܝܕ