simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܗܘ ܕܟܠܗܘܢ ܐܕܫܐ̈ ܠܐ ܪܓܘܫܐ̈ ܂ ܙܕܩܐܝܬ ܠܡܠܟܐ ܕܪܓܘܫܐ̈ ܡܠܟܐ ܠܗܕܡܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܂ ܐܝܟ ܕܝ̣ܠܝܬܐ ܕܡܘܪܐ ܀ ܬܘܒ ܡܛܠ ܕܕܗܒܐ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ ܘܝܬܒ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܐܡܪ : ܡܢ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܘܡܢܐ ܗܘ ܡܠܟܐ : ܘܟܠܗ ܚܙܘܐ ܗܢܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܢܬܢ ܢܒܝܐ ܠܕܘܝܕ . ܘܐܬܐ
JacSer:memLord'sPrayer ܪܒܐ ܘܝܪܒܐ ܢܦܫܟ ܕܠܐܝܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܛܐ ܕܚܝܚܟ ܒܪ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܠܟ ܕܬܕܥ ܡܢ ܐܢܬ ܘܟܡܐ ܪܒ ܐܢܬ 225 ܗܝ ܡܠܦܐ ܠܟ ܕܐܝܬ ܠܟ ܐܒܐ
JnEph:ActsEastSaints ܗ̇ܘ ܕܣܕܝܪ ܗܘܐ ܠܘܩܒܠܘܘܢ ܡܢ ܥ̣ܠܬ ܣܘܢܗܘܕܘܣ ܡܠܟܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܥ̇ܒܕܐ ܗܘܬ ܫܦܝܥܐܝܬ . ܒܟܠ ܡܕܡ . ܟܕ ܐܦ ܗ̣ܘ
P:1Macc [AB] ܫܬܩ ܠܗ . ܘܐܪܥܗ ܝܘܢܬܢ ܠܡܠܟܐ ܒܝܘܦܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܪܒܬܐ . ܡܠܟܐ ܘܐܫܬܥܝܘ ܠܗ ܠܡܠܟܐ ܟܠ ܕܥܒܕ ܐܝܟ ܕܠܨܥܪܗ ܕܝܠܗ . ܘܟܕ ܫܡܥ
BarṢal:ComLiturg ܕܝܠܢ ܂ ܙ XXܝ X ܘܐܟܢܐ ܕܫܝܦܘܪܐ ܬܘܒ ܐܘ ܟܪܘܙܐ ܡܟ̇ܫ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܃ ܗܟܢܐ ܘܢ̇ܩܘܫܐ ܡܟ̇ܢܫ ܠܢ ܠܘܬ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡܫܝܚܐ
ChronMin ܕܢܐܙܠ ܢܬܪܥܐ ܠܕܡܣܘܣ ܂ ܘܦܠܘܝܢܐ ܦ̣ܢܝ ܠܡܠܟܐ ܂ ܐܢܕܝܢ ܡܠܟܐ ܀ ܝX ܬܘܒ ܗܘ̣ܐ ܦܘܠܓܐ ܒܝܢܬ ܦܠܘܝܢܐ ܠܕܡܣܘܣ ܂ ܘܦܩ̣ܕ
Eph:ComGen&Exd ܠܝܬ ܗܘ̣ܐ . ܝܕܝܥܐ ܕܒܗ ܗ̣ܘ ܒܕܘܝܕ . ܘܒܒܢܝ̈ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܒܝܗܘܕܐ ܘܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܬܓܐ ܠܕܘܝܕ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܩܕܡ ܕܘܝܕ
Eph:madVirg ܡܫܒܚܐ ܫ̇ܪܐ ܒܓܘܟܝ ܢܗܘܐ ܚܘܒܗ ܫܘܪܐ ܠܫܘܦܪܟܝ ܥܘܒܟܝ ܡܠܟܐ ܒܝܪܬܐ ܒܝܪܬ ܡܠܟܐ XX ܕܪܒ ܗܘ ܬܪܥܟܝ ܡܢ ܡܝܘܬܐ̈
Chron1234 ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܩܒܪܘܗܝ ܒܕܪܡܣܘܩ ܂ ܕܒܪ ܕܝܢ ܠܣܘܪܝܐ ܆ ܟܕ ܡܠܟܐ ·ܢܛ· ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܚܕܥܣܪܐ̈ ܆ ܡܝܬ ܡܥܘܝܐ
P:Kings [AB] ܕܡܨܪܝܢ : ܣܠܩ ܗܘܐ ܘܟܒܫܗ̇ ܠܓܙܪ : ܘܐܘܩܕܗ̇ ܒܢܘܪܐ . ܡܠܟܐ ܫܘܪܐ ܕܐܘܪܫܠܡ : ܘܡܠܘ : ܘܚܨܘܪ : ܘܡܓܕܘ : ܘܓܙܪ . ܘܦܪܥܘܢ
P:2Chr [AB] ܐܡܘܢ . ܘܐܡܠܟܘ ܥܡܐ ܕܐܪܥܐ : ܠܝܘܫܝܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗ .   ܨܚ ܟܛ ܡܠܟܐ : ܘܩܛܠܘܗܝ ܒܒܝܬܗ . ܘܩܛܠܘ ܥܡܐ ܕܐܪܥܐ ܠܟܠ ܡܢ ܕܐܬܢܟܠ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܕܐܪܥܢܝܐ̈ ܂ ܒܝܕ ܡܘܪܐ ܠܗܠܝܢ ܂ ܠܗ ܂ ܝ X ܂ ܬܘܗܬ ܐ ܂ ܒܝܬܐ ܂ ܐ ܡܠܟܐ ܫܡܝܢܐ ܡܘܕܥ ܂ ܒܝܕ ܠܒܘܢܬܐ ܠܐܪܥܢܝܐ̈ ܂ ܕܐ ܬܘܗܝ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܘܦܩܝܕ ܗܘܐ ܡܢܗ ܕܒܐܬܪܐ ܕܐܘܚܕܢܗ ܗܘ ܢܪܕܘܦ ܗܘܐ ܘܢܘܒܕ ܡܠܟܐ ܐܒܗܬܐ10̈ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܗܘ ܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܕܫܒܘܪ
EliaNis:Chron ܠܢܨ ܂ ܒܝܢ ܫܢܬ ܬܢܬܝXܐX ܬܢܬܝܢ ܘܬܢܬ ܥܠܬ̤ ܒܫܒܬX ·ܟܪ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܘܢܐܨܪ ܐܠܕܘܠܗ ܠܡܘܨܠ ܂ ܘܗܦܟ ܬܘܙܘܢ ܠܒܓܕܕ ܂ ܘܥܪܩ
P:Sam [AB] ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܒܓܠܓܠܐ . ܘܐܙܠ ܫܡܘܐܝܠ ܠܪܡܬܐ . ܘܫܐܘܠ ܣܠܩ ܡܠܟܐ ܚܪܒܟ : ܗܟܢܐ ܬܬܓܙܐ ܐܡܟ ܡܢ ܢܫܐ̈ . ܘܦܫܚ ܫܡܘܐܝܠ ܠܐܓܓ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ : ܐܩܝܡ ܥܠܝܗܘܢ ܠܓܕܠܝܐ ܒܪ ܐܚܝܩܡ ܒܪ ܫܦܢ . ܘܫܡܥܘ ܡܠܟܐ ܕܐܫܬܚܪܘ ܒܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܐܝܠܝܢ ܕܫܒܩ ܗܘܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
IsaacAnt:memHom ܠܡܦܩ : ܕܢܣܓܘܢ ܒܐܪܥܐ ܦܠܚܝܟ̈ ܀ ܡܘܬܐ ܒܐܪܥܟ ܠܐ ܬܪܡܝܢܝ ܡܠܟܐ ܀ ܚܬܢܐ ܩܘܐ ܒܓܢܘܢܟ : ܥܕ ܚܠܛ ܐܢܐ ܒܚܕܘܓܝܟ̈ . ܠܐ ܬܣܪܗܒ
Ps-Zach:EccHist ܠܒܝܬ ܝ ܣܗܕܐ̈ X ܝ· ܕܐܦܡܝܐ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܂ ܘܐܝܡܘ ܠܚܕܕܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܫܚܠܦܐ̈ X 2ܘܓܘܬܝܐ̈ X X X ܂ ܂ 3 ܘܬܟܝܠܐܝܬX ܐܬܐ ܂ ܘܢܦܩ
Chron1234 ܐܒܘ ܣܚܩ ܃ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬ ܐ ܦܘܢܝܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬ̣ܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܢ ܥܠܬܐ ܗܕܐ ܐܬܥܟ̣ܪܬ̇ ܡܥܠܬܗ ܕܓܐܘܪܓܝ ܆ ܝXܝܕ