simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] : ܘܐܢܬ ܩܐܡ ܗܘܝܬ ܡܢ ܩܒܘܠ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܘܐܒ : ܠܐ ܗܟܢܐ : ܐܢܐ ܡܠܟܐ . ܐܠܘ ܥܒܕܬ ܒܢܦܫܝ : ܡܣܟܠ ܗܘܝܬ : ܘܡܕܡ ܠܐ ܡܬܛܫܐ ܗܘܐ ܡܢ
P:Sam [AB] ܠܥܡܣܐ : ܘܥܕ ܠܝ ܠܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܘܐܢܬ ܡܠܟܐ ܒܐܘܠܨܢܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܡܝܬ : ܘܗܘܝ̈ ܐܪܡܠܬܐ̈ . ܘܐܡܪ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ . ܗܒܘܗܝ ܠܝ ܒܠܚܘܕܘܗܝ : ܘܐܙܠ ܠܝ ܡܢ ܩܪܝܬܐ . ܐܡܪܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܛܘܪܐ ܕܐܦܪܝܡ : ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ ܫܡܗ : ܐܘܫܒ ܐܝܕܝܐ̈ ܥܠ
P:TweProph [AB] .   ܘܒܝܪܚܐ ܫܒܝܥܝܐ ܒܚܕ ܘܥܣܪܝܢ : ܗܘܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܒܝܕ ܡܠܟܐ ܐܪܒܥܐ ܘܥܣܪܝܢ ܒܝܪܚܐ ܫܬܝܬܝܐ : ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܕܪܝܘܫ
P:TweProph [AB] : ܗܘܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܙܟܪܝܐ‍‍ : ܒܐܪܒܥܬܐ ܒܝܪܚܐ ܡܠܟܐ ܒܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ .   ܘܗܘܐ ܒܫܢܬ ܐܪܒܥ ܕܕܪܝܘܫ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ : ܡܐ ܕܫܠܡܘ ܠܗ̇ ܬܪܥܣܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܡܠܟܐ . ܨܚ ܘ ܘܡܐ ܕܡܛܐ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܕܚܕܐ ܡܢ ܥܠܝܡܬܐ̈ : ܠܡܥܠ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܗܡܢ ܠܡܫܬܝܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܐܣܬܝܪ ܒܡܫܬܝܐ ܕܚܡܪܐ : ܡܢܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܒܥܓܠ ܚܙܘ ܠܗܡܢ : ܢܥܒܕ ܐܝܟ ܕܐܡܪܐ ܐܣܬܝܪ . ܘܐܬܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܫܬܟܚ ܕܟܬܝܒ : ܕܚܘܝ ܡܘܪܕܟܝ ܥܠ ܒܓܬܢ ܘܬܪܫ ܬܪܝܢ ܡܠܟܐ ܠܡܥܠܘ ܣܦܪ ܥܘܗܕܢܐ̈ ܕܡܠܐ̈ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܘܗܘܘ ܩܪܝܢ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܘܣܘܣܝܐ ܕܪܟܒ ܥܠܘܗܝ ܡܠܟܐ : ܟܕ ܐܢܬ ܬܣܝܡ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܨܒܐ ܒܐܝܩܪܗ . ܢܝܬܘܢ ܠܒܘܫܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ : ܕܠܒܫ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܘܐܢ ܥܠ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪ : ܬܬܝܗܒ ܢܦܫܝ ܒܫܐܠܬܝ : ܘܥܡܝ ܡܠܟܐ ܠܟܝ . ܘܥܢܬ ܐܣܬܝܪ ܘܐܡܪܬ . ܐܢ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈