simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܫܒܬܐ ܒܡܛܪܬܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܘܬܘܠܬܐ
P:Kings [AB] ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܐܡܘܨܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܐܝܙܓܕܐ̈ :
P:Kings [AB] ܐܚܙ ܒܪ ܝܘܬܡ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ .
P:Kings [AB] ܘܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܐܘܪܫܠܡ
P:Kings [AB] ܥܕܠܐ ܢܐܬܐ ܐܚܙ ܡܠܟܐ ܡܢ ܕܪܡܣܘܩ .
P:Kings [AB] : ܕܒܢܐ ܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܥܣܬܪܘܬ
P:Kings [AB] ܚܝܠܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܒܬܪ ܡܠܟܐ . ܘܐܕܪܟܘܗܝ ܠܡܠܟܐ
P:Mark [AB] ܐܠܐ ܡܚܕܐ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܐܣܦܘܩܠܛܪܐ ܆ ܘܦܩܕ
P:Matt [AB] . ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܐܡܪ
P:Neh [AB] ܕܝܘܡܬܐ̈ ܐܫܬܐܠܬ ܡܢ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܝܬ
P:ProvQohSong [AB] ܒܬܪܗ . ܡܠܟܐ ܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ
PhiloxMab:Disc ܢܚܫܘܒ ܢܦܫܗ ܕܠܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܡܪܒܐ ܇ ܘܒܟܣܝܬܐ̈
PhiloxMab:Disc ܗܟܝܠ ܢܒܗܬ ܒܢ ܡܠܟܐ ܕܓܒܢ ܇ ܘܢܬܥܕܠ
P:Sam [AB] ܝܪܚܐ : ܘܐܣܬܡܟ ܡܠܟܐ ܥܠ ܠܚܡܐ ܠܡܠܥܣ
P:Sam [AB] : ܡܛܠ ܕܢܦܩ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܒܥܐ ܠܦܘܪܬܥܢܐ
P:Sam [AB] ܟܕ ܫܐܘܠ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠܝܢ : ܐܢܬ
P:Sam [AB] ܠܗܕܪܥܙܪ ܒܪ ܪܚܘܒ ܡܠܟܐ ܕܨܘܒܐ : ܟܕ
P:Sam [AB] : ܒܪ ܪܚܘܒ ܡܠܟܐ ܕܨܘܒܐ .
P:Sam [AB] : ܐܬܘ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܐܪܝܡܘ ܩܠܗܘܢ
P:Sam [AB] ܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ : ܡܢ ܕܐܡܪ