simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] . ܘܬܘܠܬܐ ܒܬܪܥܐ ܕܩܐܪܣܐ . ܘܬܘܠܬܐ ܒܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܪܗܛܐ̈ . ܡܠܟܐ ܬܘܠܬܐ ܡܢܟܘܢ ܢܗܘܘܢ ܢܛܪܝܢ ܒܡܥܠܝ̈ ܫܒܬܐ ܒܡܛܪܬܐ ܕܒܝܬ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܐܝܙܓܕܐ̈ : ܠܘܬ ܝܗܘܐܫ ܒܪ ܝܗܘܐܚܙ ܒܪ ܝܗܘ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܘܩܪܐ ܫܡܗ̇ ܢܩܬܐܝܠ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ . ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܐܡܘܨܝܐ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܗܘܐ ܫܢܝܢ̈ ܐܚܙ ܟܕ ܐܡܠܟ : ܡܠܟܐ ܠܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܐܚܙ ܒܪ ܝܘܬܡ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܐܘܪܫܠܡ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗ̇ . ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܡܠܟܐ ܕܥܒܝܛ . ܗܝܕܝܢ ܣܠܩ ܪܨܢ ܡܠܟܐ ܕܐܪܡ : ܘܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ
P:Kings [AB] ܡܢ ܕܪܡܣܘܩ . ܘܐܬܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܕܪܡܣܘܩ . ܘܚܙܐ ܐܚܙ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܐܚܙ ܡܢ ܕܪܡܣܘܩ : ܗܟܢܐ ܥܒܕ ܐܘܪܝܐ ܟܗܢܐ : ܥܕܠܐ ܢܐܬܐ ܐܚܙ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܥܣܬܪܘܬ ܐܠܗܬܐ ܕܨܝܕܢܝܐ̈ : ܘܠܟܡܘܫ ܡܠܟܐ ܐܘܪܫܠܡ : ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܛܘܪܐ ܡܚܒܠܢܐ : ܕܒܢܐ ܫܠܝܡܘܢ
P:Kings [AB] . ܘܐܕܪܟܘܗܝ ܠܡܠܟܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܝܪܝܚܘ . ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܡܠܟܐ : ܘܐܙܠܘ ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܩܥܬܐ . ܘܪܕܦܘ ܚܝܠܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܒܬܪ
P:Mark [AB] ܐܣܦܘܩܠܛܪܐ ܆ ܘܦܩܕ ܕܢܝܬܐ ܪܝܫܗ ܕܝܘܚܢܢ . ܘܐܙܠ ܦܣܩܗ ܡܠܟܐ ܁ ܘܡܛܠ ܣܡܝܟܐ̈ ܂ ܠܐ ܨܒܐ ܕܢܓܠܙܝܗ̇ . ܐܠܐ ܡܚܕܐ ܫܕܪ
P:Matt [AB] ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܐܢܬ ܐܡܪܬ ܀ ܘܟܕ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܂ ܩܡ ܩܕܡ ܗܓܡܘܢܐ . ܘܫܐܠܗ ܗܓܡܘܢܐ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܢܬ ܗܘ
P:Neh [AB] . ܘܐܬܝܬ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܣܬܟܠܬ ܒܝܫܬܐ ܕܥܒܕ ܐܠܝܫܒ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܐܬܝܬ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܒܚܪܬܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܐܫܬܐܠܬ ܡܢ
P:ProvQohSong [AB] ܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܕܝܢܐ : ܘܡܬܒܕܪܢ̈ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܟܠܗܝܢ ܡܠܟܐ ܙܕܝܩܐ ܕܡܗܠܟ ܒܬܡܝܡܘܬܐ : ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪܗ .
PhiloxMab:Disc ܡܪܒܐ ܇ ܘܒܟܣܝܬܐ̈ ܘܒܓܠܝܬܐ̈ ܢܗܘܐ ܥܝܪ ܘܫܗܪ ܥܠ ܡܠܟܐ ܆ ܗܟܘܬ ܐܦ ܪܒܐ ܕܗܘܐ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܆ ܢܚܫܘܒ ܢܦܫܗ ܕܠܒܢܝ̈
PhiloxMab:Disc ܕܓܒܢ ܇ ܘܢܬܥܕܠ ܕܦܠܚܐ̈ ܪܦܝܐ̈ ܓܒܐ ܘܚܠܛ ܒܡܫܪܝܬܗ ܇ ܡܠܟܐ ܆ ܗܘ ܕܐܩܝܡܢ ܒܐܓܘܢܐ ܕܙܟܝܐ̈ ܢܗܘܐ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܢܒܗܬ ܒܢ
P:Sam [AB] ܥܠ ܠܚܡܐ ܠܡܠܥܣ . ܘܐܣܬܡܟ ܡܠܟܐ ܥܠ ܣܡܟܗ ܐܝܟ ܕܒܟܠܙܒܢ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ . ܘܐܬܛܫܝ ܕܘܝܕ ܒܚܩܠܐ : ܘܗܘܐ ܪܝܫ ܝܪܚܐ : ܘܐܣܬܡܟ
P:Sam [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܒܥܐ ܠܦܘܪܬܥܢܐ ܚܕ : ܐܝܟ ܕܪܕܦ ܚܓܠܐ ܒܛܘܪܐ ܡܠܟܐ . ܗܫܐ ܠܐ ܢܦܠ ܕܡܝ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܕܢܦܩ
P:Sam [AB] ܥܠܝܢ : ܐܢܬ ܗܘ ܡܦܩ ܗܘܝܬ ܘܡܥܠ ܠܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܡܪ ܠܟ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܚܢܢ ܘܓܪܡܟ . ܐܦ ܡܢ ܐܬܡܠܝ ܘܐܦ ܡܢ ܡܢܬܡܠܝ ܟܕ ܫܐܘܠ ܗܘܐ
P:Sam [AB] ܕܨܘܒܐ : ܟܕ ܐܙܠ ܕܢܗܦܟ ܐܝܕܗ ܒܢܗܪܐ ܦܪܬ . ܘܚܪܒ ܕܘܝܕ ܡܢܗ ܡܠܟܐ ܠܕܘܝܕ ܡܩܪܒܝ̈ ܩܘܪܒܢܐ . ܘܡܚܐ ܕܘܝܕ ܠܗܕܪܥܙܪ ܒܪ ܪܚܘܒ
P:Sam [AB] ܕܨܘܒܐ . ܘܥܒܕ ܬܡܢ ܕܘܝܕ ܩܪܒܐ ܟܕ ܗܦܟ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܚܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ : ܘܡܢ ܥܡܠܩܝܐ̈ : ܘܡܢ ܫܘܠܛܢܗ ܕܗܕܪܥܙܪ : ܒܪ ܪܚܘܒ
P:Sam [AB] . ܘܐܪܝܡܘ ܩܠܗܘܢ ܘܒܟܘ : ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܘܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܒܟܘ ܡܠܟܐ ܕܐܡܪ ܥܒܕܟ : ܗܟܢܐ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܫܠܡ ܠܡܡܠܠܘ : ܐܬܘ ܒܢܝ̈
P:Sam [AB] : ܡܢ ܕܐܡܪ ܠܟܝ ܡܕܡ : ܐܝܬܐܝܘܗܝ ܠܘܬܝ : ܘܬܘܒ ܠܐ ܡܬܩܪܒ ܡܠܟܐ ܥܠܝ ܘܥܠ ܒܝܬ ܐܒܝ : ܘܡܠܟܐ ܘܟܘܪܣܝܗ ܡܦܨܝ . ܐܡܪ ܠܗ̇