simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇
BarṢal:ComGosp ܕܫܡܝܐ ܃ ܠܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܂ ܕܨ̣ܒܐ ܠܡܣܒ
Chron1234 ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܙܝܕ ܡܠܟܐ ܐ ܂ ܚܘܗܝ
Chron1234 ܗܐܫܡ ܂ ܘܩܒܠܗ ܡܠܟܐ ܒܐܝܩܪܐ ܂ ܘܟܕ
Chron1234 ܐܝܙܓܕܐ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܥܘܡܪ ܘܝXܒ ܐܓܪܬܐ
Chron1234 ܡ̇ܛܝܐ ܡܢ ܣܘܠܝܡܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܂
Chron1234 ܂ ܘܐܬܚܝܠ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܢ ܡܠ̇ܟܘܬܐ
Chron1234 ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܛܪܕܗ ܐܦ
Chron1234 ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܡܦܠܚ ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܇ ܒܬܪ
Chron1234 ܥܘܢܕܢܗ ܪܛܝܒܪܝܘܣ ܩܐܣܪ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܗ̇ܘ
Chron1234 ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܀ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܫܕܪ
Chron1234 ܐܬܥܗܕܢܢ ܂ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ
Chron1234 ܗܘܐ ܃ ܦܩܕܗ ܡܠܟܐ Xܠܐ ܢܥܒܕ ܡXܡ
Chron1234 Xܝܕܝܢ ܐܙ̣ܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܘܬܢܝ ܠܗ ܐܝܠܝܢ
Chron1234 ܀ ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܡܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܕܪܘܡܝ ܕܐܝܬܝܗ̇
Chron1234 ܙܒܢܐ ܐܫܬܡܥ ܠܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝ Xܠܐܒܐ ܕܡܫܝܚܐ
Chron1234 ܂ ܘܐܬܚܫܒ ܗܘ ܡܠܟܐ ܐܬܘܪܝܢ ܕܢܒܢܝܗ̇ ܘܢܚܝܪ
Chron1234 ܀ ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܪܘܡܠܐܘܣ ܐܡܠܟ ܩܕܡܝܐ
Chron1234 ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܝX ܕܝܘܫܝܐ ܡܠܟܐ ܟܐܢܐ ܂ ܘܬܠܝܬܝܐ
Chron1234 ܝX ܡܝܬ ܩܡܒܘܣܝܣ ܡܠܟܐ ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܡܠܟ