simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܒܛܠܝܐ̈ . ܕܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܐ ܫܛܘܗܝ : ܠܗܘ
P:Kings [AB] ܙܢܝܬܐ̈ ܠܡܕܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ .
P:Kings [AB] . ܘܥܒܕ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܡܐܬܝܢ ܣܟܪܝܢ̈
P:Kings [AB] : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܫܠܡ . ܘܐܡܪ
Chron1234 ܐܫܬܥܒܕܘ ܥܒܪܝܐ̈ ܠܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܫܢܝܐ̈ ·ܒ· ܀
Eph:madFaith ܠܡܘܗܒܬܗ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡܠܟܐ ܫܩܠܗ ܘܝܗܒܗ ܠܢ
JnRufus:Pleroph ܗܘܐ ܡܢ ܛܘܒܬܢܐ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܣܝܣ ܆ ܘܢܙܕܒܢ
Chron1234 ܇ ܘܬܒܥܘ ܡܢ ܡܠܟܐ ܬܠX ܝܬܠܓ ܐܫܬܘܕܥ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܚܪܒܐ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ‏ ‏ܫܦܝܪ ܐܡܪܬ
CaveTreas ܠܐ ܓܘܣܛܘܣ X ܡܠܟܐ ⁶ܠܪܗܘܡܐ . ܠܐ