simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܘܟܕ ܐܬܚܙܝܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܆ ܐܬܕܡܪ ܒܢܟܦܘܬܗܘܢ
JacSer:memElishAppSaints ܐܪܙܐ̈ ܒܓܘ ܩܝܛܘܢܗ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܘܡܚܕܐ ܒܓܠܝܐ
Chron1234 ܗܐܫܡ ܂ ܘܩܒܠܗ ܡܠܟܐ ܒܐܝܩܪܐ ܂ ܘܟܕ
SermHolyWeek ܠܟ ܝܘܕܝܐ̈ ܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܚܘܐ
IšoMerv:ComOT ܟܕ ܣܪܕܢܦܘܠܝܣ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܢܝܢܘܐ̈ ²ܘܕܒܒܠ .
EliaNis:Chron ܪܓ̣ܙ ܥܠܘܗܝ ܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟܐ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܕܢܗܦܘܟ
Eph:madLuqHeres ܣܢܗܕܘܣ ܝ ܕܟܝܪ ܡܠܟܐ ܕܟܢܫ ܐܢܘܢ ܪ
JnMaron:Expos ܒܐܓܪܬܗ ܕܠܘܬ ܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡܠܟ ܒܬܪ
Chron1234 ܙܒܢܐ ܐܫܬܡܥ ܠܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝ Xܠܐܒܐ ܕܡܫܝܚܐ
Chron1234 ܕܐܝܬܝܗ̇ Xܘܬ̇ ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܕܐܝܒܪܝܐ̈ ܀ ܪܦܘ
IsaacAnt:memHom ܕܬܒܝܠ . ܘܠܒܪ ܡܠܟܐ ܕܫܡܝܐ : ܡܟܝܪܬܝ
P:ApocBar [AB] ܫܦܝܘܬܐ ܕܬܘܠܕܬܗ̈ ܕܝܘܫܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܕܒܗܘ
CaveTreas ³ܘܬܠܬ ⁴ܕܝܠܗ ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ⁵ܢܡܪܘܕ ܓܢܒܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܠܐ ܫܡܥܝܢܝ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܦܩܘܕ ܕܢܐܬܐ
SevAnt:LuqJul ܘܒܪܐ ܚܒܝܒܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܕܟܠ . ܘܒܬܪ
Eph:madCrucifix ܨܪܘܟ ܥܡܗ ܩܒܥܘܟ̈ ܡܠܟܐ ܠܒܝܫ ܗܘܐ ܓܘܢܐ
Chron1234 ܂ ܘܐܬܚܫܒ ܗܘ ܡܠܟܐ ܐܬܘܪܝܢ ܕܢܒܢܝܗ̇ ܘܢܚܝܪ
Chron1234 ܝ Xܐܬܥܬܪ-ܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܝܠܗ̣ܘܢ ܕܫܡܗ ܗܘܐ
P:Matt [AB] . ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܐܡܪ
Eph:madCrucifix ܕܥܡܕ ²ܚܝܐ ܕܥ̣ܢܕ ܡܠܟܐ ܕܨܥܪ ܕܢܝܩܪ ܟܘܠ