simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
CaveTreas ܕܕܠܣܪX . ܘܐܕܪܘܟXX ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪ . ܘܟܪܕܠܥܡܪX
SynWestSyr . ܡܢ ܒܠܥܕ ܡܠܟܐ X ܕܝܢ ܐܘ̇
IsaacAnt:memHom ܗܘ ܢܥܘܠ : ܡܠܟܐ ܘܢܚܙܐ ܠܣܡܝܟܐ̈ .
BarṢal:ComGosp ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇
P:Jer [AB] : ܐܬܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܗܘ ܘܟܠܗ
Chron1234 ܀ ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܡܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܕܪܘܡܝ ܕܐܝܬܝܗ̇
Chron1234 ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܀ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܫܕܪ
Chron1234 ܀ ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܪܘܡܠܐܘܣ ܐܡܠܟ ܩܕܡܝܐ
Eph:madFaith ܠܡܘܗܒܬܗ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡܠܟܐ ܫܩܠܗ ܘܝܗܒܗ ܠܢ
P:Kings [AB] ܡܢ ܠܘܬ ܗܕܪܥܙܪ ܡܠܟܐ ܕܨܘܒܐ ܡܪܗ .
IšoMerv:ComOT ܒܐܝܪܝܚܘ . ܘܐܪܝܡ ܡܠܟܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܡܨܠܝܘ ܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܒܚܪܬ ܐ ܐܦ ܡܠܟܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܐܬܩܛܠ
SermHolyWeek ܬܓܟ 1X3ܡܕܝܢ ܗܟܝܠ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܡܢ ܦܠܐܬܟ
P:Cor [AB] ܐܚܝܕ ܐܢܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܝܗܒ ܐܢܐ
P:TweProph [AB] ܒܫܢܬ ܐܪܒܥ ܕܕܪܝܘܫ ܡܠܟܐ : ܗܘܐ ܦܬܓܡܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܡ̣ܪXܘ ]ܕܒܝܘܡܝ̈ ܒܣܝܠܝܣ ܡܠܟܐ ܛܟܣܘ ܐܒܗܬ̈ ܐ
Eph:madVirg ܫ̣ܪܐ ܗܘ ܒܪ ܡܠܟܐ ܒܒܬܘܠܬܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܦܪܘܫܐ
Chron1234 ܐܝܫܝ ܐܘܠܕ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܀ ܥܝܠܝ ܟܗܢܐ
P:Jer [AB] ܕܝܘܝܩܝܡ ܒܪ ܝܘܫܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܒܝܪܚܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܣܬܝܪ . ܘܐܬܐ ܡܠܟܐ ܘܗܡܢ ܠܡܫܬܝܐ .