simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܡܝܛܪܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ̇ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܛܠ ܩܢܘܡܗ
P:Isa [AB] ܒܫܢܬܐ ܕܡܝܬ ܐܚܙ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܡܫܩܠܐ ܗܢܐ
P:Kings [AB] ܥܕܠܐ ܢܐܬܐ ܐܚܙ ܡܠܟܐ ܡܢ ܕܪܡܣܘܩ .
P:2Chr [AB] : ܠܘܬ ܐܚܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܘ
IsaacAnt:memHom ܀ ܐܦ ܐܠܘ ܡܠܟܐ ܐܝܬܝܟ : ܫܠܝܐ
EliaNis:Chron ܫܠܡܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܠܘܐܬܩ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܫܡܫܐ
P:2Chr [AB] ܘܐܬܡܠܟ ܐܡܘܨܝܐ ܡܠܟܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ .
P:Kings [AB] ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܐܡܘܨܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܐܝܙܓܕܐ̈ :
CaveTreas X . ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ X ܢܡܪܘܕ
CaveTreas ³ܘܬܠܬ ⁴ܕܝܠܗ ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ⁵ܢܡܪܘܕ ܓܢܒܪܐ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܚܪܒܐ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ‏ ‏ܫܦܝܪ ܐܡܪܬ
P:Kings [AB] : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܫܠܡ . ܘܐܡܪ
SermHolyWeek ܠܟ ܝܘܕܝܐ̈ ܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܚܘܐ
SermHolyWeek ܐܡܪ ܠܝ ܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܕܐܢ ܡܠܟܐ
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܢܘܢ ܕܛܓ̇ܢ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܒܢܘܪܐ ܀
ChronMin ܒܗ̇ ܡܝܬ ܐܢܘܪܝܣ ܡܠܟܐ ܝ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ
P:2Macc [AB] ܘܐܩܝܡܬ ܠܒܪܝ ܐܢܛܝܟܘܣ ܡܠܟܐ . ܠܗܘ ܕܟܕ
P:Kings [AB] ܒܥܫܐ ܘܒܝܬ ܐܣܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܟܠܗܘܢ
PersMartKgYaz1 ܠܗ . ܐܦ ܡܠܟܐ ܛܝܒܘܬܟ ܡܩܒܠ .
Ps-Dion:ChronZuq ܕܒܚܪܬ ܐ ܐܦ ܡܠܟܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܐܬܩܛܠ