simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܠܗܕܪܥܙܪ ܒܪ ܪܚܘܒ ܡܠܟܐ ܕܨܘܒܐ : ܟܕ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ . ܘܫܒܥܐ̈ ܦܝܫܣܦܝܓ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢܗܘܢ ܃ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܪܒܐ
P:Mark [AB] ܐܠܐ ܡܚܕܐ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܐܣܦܘܩܠܛܪܐ ܆ ܘܦܩܕ
P:Kings [AB] : ܕܒܢܐ ܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܥܣܬܪܘܬ
P:Kings [AB] ܘܗܘܐ ܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ ܥܠ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ
P:Jer [AB] . ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܫܡܥܗܘܢ ܘܐܬܪܫܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܫܢܬܐ ܣܠܩ ܫܦܘܪ ܡܠܟܐ ܕܦܘܪܣܝܐ̈ ܥܠ ܣܘܪܝܐ̣
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܥܒ̣ܕ ܬܐܕܣܝܘܣ ܡܠܟܐ ܠܒܪܗ ܐܪܩܕܝܣ ܡܠܟܐ
Chron1234 ܂ ܘܥܪܩ ܬܐܘܦܝܠܐ ܡܠܟܐ ܥܡ ܕܠܝܠܐ̇̈ ܂