simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCrucifix ܠܒܝܫ ܗܘܐ ܓܘܢܐ ܕܡܝܬܐ ܦܛܩܐ ܨܠܡܗ ܓܘܢܐ ܪܡܠܟܐ̈ ܠܘ ܨܠܡܗ ܡܠܟܐ X ܛܘܒܝܟ ܦܛܩܐ ܕܐܝܟ ܕܠܨܠܡܐ ¹ ܕܡܠܟܐ ܨܪܘܟ ܥܡܗ ܩܒܥܘܟ̈
Chron1234 ܡܢ ܪܫܢܐ̈ ܕܒܗܘܢ ܇ ܘܐܘܡܝܘ ܠܡܠܟܐ ܘܠܦܐܛܪܝܪ ܘܐܫܠܡܘܗ̇ ܡܠܟܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܃ ܬܒܥܘ ܡܘܡܬܐ̈ ܥܠ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܇ ܘܢܦܩܘ ܠܘܬ
ChronMin ܂ ܘܫܡܠܝ ܝ ܐܘܪܚܗ ܘܗܦܟ ܐܕܪܟܗ ܦ[ܘܩܕܢ]ܐ [ܕܐܠܗܐ] ܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܂ ܘܟܕ [ܢܦܩ ]ܕܢܐܙܠ ܢܣܒ ܣܝܓܝܠܝܢ ܡܢ
P:Sam [AB] . ܘܐܪܝܡܘ ܩܠܗܘܢ ܘܒܟܘ : ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܘܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܒܟܘ ܡܠܟܐ ܕܐܡܪ ܥܒܕܟ : ܗܟܢܐ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܫܠܡ ܠܡܡܠܠܘ : ܐܬܘ ܒܢܝ̈
Chron1234 ܕܝܘܢܝܐ̈ ܕܢܥܒܪ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܂ ܘܫܠܚ ܠܘܬ ܐܚܝܕܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐܐ ܀ ܘܟܕ ܥܒ̣ܪ ܣܬܘܐ ܘܡ̣ܛܐ ܬܐܕܐ ܆ ܐܬܛܝܒ
P:Kings [AB] ܕܨܘܒܐ ܡܪܗ . ܘܟܢܫܘ ܥܠܘܗܝ ܓܒܪܐ̈ . ܘܗܘܐ ܪܒ ܓܝܣܐ . ܘܟܕ ܡܠܟܐ ܠܗ ܡܪܝܐ ܤܛܢܐ ܠܗܕܪܘܢ ܒܪ ܐܠܝܕܥ : ܕܥܪܩ ܡܢ ܠܘܬ ܗܕܪܥܙܪ
P:Sam [AB] ܠܥܡܣܐ : ܘܥܕ ܠܝ ܠܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܘܐܢܬ ܡܠܟܐ ܒܐܘܠܨܢܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܡܝܬ : ܘܗܘܝ̈ ܐܪܡܠܬܐ̈ . ܘܐܡܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܘܫܒܥܐ̈ ܦܝܫܣܦܝܓ̈ ܕܥܡܗ ܥܡ ܐܓܪܬܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܟܕ ܩܪܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܓܝܪ ܡܛܐ ܝܘܡܐ ܕܐܫܬܐ̈ ܘܐܬܐ ܓܘܝܐ ܗܘ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܫܒܘܪ
Ps-Zach:EccHist ܪܫܝܢܐ ܂ ܘܗܘܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܒܥܕܠܝܐ̈ ܂ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܐܘܪܒ ܡܠܟܐ ܕܒܡܕܢܚܐ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܬܡܢܥܘ ܂ 7ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܒܝܪܚܐ ܕܬܫܥܐ : ܓܙܪܘ ܨܘܡܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܟܠܗ ܥܡܐ ܡܠܟܐ ܕܡܪܝܐ . ܘܗܘܐ ܒܫܢܬܐ ܚܡܝܫܝܬܐ ܕܝܘܝܩܝܡ ܒܪ ܝܘܫܝܐ
P:Kings [AB] ܠܐ ܝܕܥܬ . ܘܕܒܚ ܬܘܪܐ̈ ܘܡܦܛܡܐ̈ ܘܥܢܐ̈ ܣܘܓܐܐ . ܘܩܪܐ ܡܠܟܐ : ܘܗܘ ܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝ . ܘܗܫܐ ܗܐ ܐܕܘܢܝܐ ܐܡܠܟ : ܘܐܢܬ ܡܪܝ
JacSer:memProphElij ܫܕܪ ܟܢܫ ܥܡܐ ܟܠܗ ܠܛܘܪܐ ܕܟܪܡܠܐ ܕܬܗܘܐ ܒܥܬܐ ܕܫܪܝܪܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܠܗ 290 ܥܠ ܕܐܙܠܬܘܢ ܒܬܪ ܒܥܠܐ ܘܪܚܡܬ݁ܘܢܝܗܝ ܘܗܫܐ
Nars:memCreat . ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܡܫܚܠܦ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܘܝܐ ܡܠܟܐ ܚܕܬܐ ܘܐܦ ܚܘܫܒܐ ܡܠܟܐ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܢ ܐܦ ܒܕܡܘܬܢ ܘܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ
SergStyl:epLuqJew ܙܕܝܩܐ . ܟܬܝܒ ܆ ܕܟܕ ܚܙܝܗܝ ܝܘܫܝܐ ܠܢܝܫܐ ܕܥܠ ܩܒܪܗ ܡܠܟܐ ܘܕܥܡܐ ܇ ܝܩܕܢܐ ܕܓܪܡܝܗܘܢ̈ ܕܥܘܠܐ̈ ܒܝܕ ܝܘܫܝܐ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܠܐ ܢܬܦܠܛ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ : ܡܛܠ ܕܡܫܬܠܡܘ ܡܠܟܐ ܗܕܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܘܢܟܒܫܝܗ̇ . ܘܨܕܩܝܐ
P:2Chr [AB] ܕܠܐ ܓܠܐ ܠܗ̇ . ܘܚܙܬ ܡܠܟܬ ܫܒܐ ܚܟܡܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ : ܘܒܝܬܐ ܡܠܟܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܟܠ ܡܕܡ : ܘܐܪܙ ܠܒܗ̇ . ܘܠܐ ܡܕܡ ܟܣܐ
Chron1234 ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܡܠܟ ܕܪܝXX ܐܚܪܢܐ ܫܢܝܐ̈ ·ܠܘ· ܂ ܘܒܫܢܬ ·ܒ· ܡܠܟܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܨܪܝܢ ܀ ܘܒܫܢܬ ·ܣܚ· ܕܫܒܝX ܝX ܡܝܬ ܩܡܒܘܣܝܣ
IšoMerv:ComPs ܪܡ̇ܙ ܥܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܩܝܡܢ̈ ܘܡܫܒܚܢ̈ ܠܗ . X ܘܐܟܙܢܐ ܡܠܟܐ ܠܡܠܬܗ ܠܘܬ ܥܕܬܐ ܘܐ̇ܡܪ . ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܠܫܘܒܚܐ . ܡܢ ܚܕܐ ܒܪܬ
P:Josh [AB] ܕܠܟܝܫ : ܘܠܘܬ ܕܒܝܪ ܡܠܟܐ ܕܥܓܠܘܢ . ܘܫܠܚ ܠܗܘܢ : ܕܣܩܘ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܚܒܪܘܢ : ܘܠܘܬ ܒܪܐܢ ܡܠܟܐ ܕܝܪܡܘܬ : ܘܠܘܬ ܢܦܝܥ
Tim1:DisputCalMahdi 3ܕܡܠܟܐ̈ . ܐܢܗܘ ܕܐܝܬ ܠܡܠܟܘܬܟܘܢ |L 47b| 4ܒܝܬܐ ܐܝܢܐ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܨܒܝܢܗܘܢ 2ܡܪܝܪܐ . 9 , 114ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܘ