simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElishAppSaints ܕܐܕܘܡ ܘܡܚܕܐ ܒܓܠܝܐ ܡܬܡܠܠܝܢ ܗܘܘ ܒܝܬ ܥܒܪܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܬܦܪܣܝ ܠܗ ܡܢ ܐܠܝܫܥ ܓܠܐ ܐܪܙܐ̈ ܚܫܠ ܐܪܙܐ̈ ܒܓܘ ܩܝܛܘܢܗ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܗܘܢ̈ . ܨܚ ܝܕ ܘܒܫܢܬ ܬܠܬ ܠܐܣܐ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܩܪܒܐ ܗܘܐ ܒܝܬ ܒܥܫܐ ܘܒܝܬ ܐܣܐ
IšoMerv:ComOT ܒܪܘܓܙܝ ܘܕܫܪܟܐ . ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܬ ܒܙܒܢܗ ܕܫܐܘܠ ܐ̇ܡܪ ܀ ܡܠܟܐ Xܝ ܕܐ̇ܬܐ ܘܡܚܒܠ ܠܟܠܗ̇ ܟܗܝܢܘܬܗܘܢ . [XX]ܗ̇ܝ ܕܝܗܒ̇ܬ
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܢܩܡܥܡ ܘܕܟܪܡܠܐ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܕܘܪ ܘܕܢܦܬܕܘܪ : ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܬܥܢܟ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܡܓܕܘܠ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܪܩܡ :
Eph:madCrucifix ܠܒܝܫ ܗܘܐ ܓܘܢܐ ܕܡܝܬܐ ܦܛܩܐ ܨܠܡܗ ܓܘܢܐ ܪܡܠܟܐ̈ ܠܘ ܨܠܡܗ ܡܠܟܐ X ܛܘܒܝܟ ܦܛܩܐ ܕܐܝܟ ܕܠܨܠܡܐ ¹ ܕܡܠܟܐ ܨܪܘܟ ܥܡܗ ܩܒܥܘܟ̈
Chron1234 ܪܒܐ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܆ ܒܚܝܠܐ ܬܩܝܦܐ ܠܥܟܘ ܡܕܝܢܬܐ ܆ ܟܕ ܟܫܝܠ ܡܠܟܐ ܡܢ ܡܠܟ ܐܠܟܡܠ ܀ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܂ ܘܢܠܚ· ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܢܦܩ
P:Kings [AB] ܕܡܘܐܒ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܢܦܩ ܡܠܟܐ ܝܘܪܡ ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܡܠܟܐ : ܘܡܐܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܕܟܪܐ̈ ܕܥܡܪܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܐܚܒ : ܡܪܕ
IšoMerv:ComOT ܚܡܝܫܝܐ ܩܛܠܗ ܒܡܣܪܐ ܕܩܝܣܐ . X ܘܐܬܩܒܪ ܥܠ ܓܝܒ ܫܝܠܘܚܐ . ܡܠܟܐ ܫܢܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܡܐܐ ܘܬܠܬܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ . ܡܢܫܐ ܕܝܢ
P:ApocBar [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܕܒܗܘ ܙܒܢܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܫܥܒܕ ܗܘܐ ܠܚܝܠܬܢܐ ܡܠܟܐ ܢܗܝܪܐ̈ ܕܚܙܝܬ ܆ ܗܝ ܗܝ ܫܦܝܘܬܐ ܕܬܘܠܕܬܗ̈ ܕܝܘܫܝܐ
sugJoseph&Benjamin ܟܐܒܐ ܪܒܐ ܕܐܝܬ ܠܝ . ܕܡܘܩܕ ܠܝ ܘܠܐ ܫܠܐ ܢܘܗܪܐ ܕܥܝܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܥܝܝܩ ܠܒܟ ܘܟܡܐ ܫܦܥܢ̈ ܕܡܥܝܟ̈ ܒܢܝܡܝܢ ܓܠܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܪܝ