simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܢܘܢ ܕܛܓ̇ܢ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܒܢܘܪܐ ܀
Chron1234 ܬܐܕܐ ܆ ܐܬܛܝܒ ܡܠܟܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܕܢܥܒܪ ܠܐܬܪܘܬܐ̈
EliaNis:Chron ܡ̣ܝܬ ܐܪܩܕ ܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܪܫܗ ܕܢܝܣܢ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܕܩܒܠ ܒܠܛܫܨܪ ܡܠܟܐ ܚܢܦܐ ܘܐܬܟܣܣ ܗܘܐ
P:Kings [AB] : ܘܐܢܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܠܐ ܝܕܥܬ .
ActsMari ܗܘܝܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܒܪܢܫܐ
SevAnt:Epist ܕܒܫܒܒܘܬܗܘܢ : ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܘܠܥܘܓ ܡܠܟܐ
P:2Macc [AB] ܠܗ ܠܘܬ ܕܡܛܪܝܘܣ ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ
IsaacAnt:memHom ܠܟ . ܦܬܘܪ ܡܠܟܐ ܐܢ ܢܚܣܪ :
P:2Chr [AB] . ܘܐܬܪܥܝ ܡܠܟܐ : ܘܥܒܕ ܬܪܝܢ
SevAnt:LuqJul ܘܒܪܐ ܚܒܝܒܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܕܟܠ . ܘܒܬܪ
Chron1234 ܝX ܡܝܬ ܩܡܒܘܣܝܣ ܡܠܟܐ ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܡܠܟ
P:2Macc [AB] ܘܐܩܝܡܬ ܠܒܪܝ ܐܢܛܝܟܘܣ ܡܠܟܐ . ܠܗܘ ܕܟܕ
ChronMin ܒܗ̇ ܡܝܬ ܐܢܘܪܝܣ ܡܠܟܐ ܝ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܩXܪܒܐ Xܝܡ ܐܪܐܛܐ ܡܠܟܐ ܂ ܒܝX Xܐܬܬܫܝܛܬ
Chron1234 ܫܡ̣ܥ ܝ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܕܐܝܒܪܝܐ̈ ܂ ܟ̣̇ܢܫ
Chron1234 ܕܡܠܟܐ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܡܠܟܐ ܡܐܡܘܢ ܕܬܬܒܢܐ ܛܐܘܢܐ
IsaacAnt:memHom ܀ ܐܦ ܐܠܘ ܡܠܟܐ ܐܝܬܝܟ : ܫܠܝܐ
P:Dan [AB] ܘܕܢܝܐܝܠ ܒܥܐ ܡܢ ܡܠܟܐ : ܘܐܫܠܛ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܕܬܨܠܚ . [XX]ܘܢܥܒܕ ܡܠܟܐ ܐܢܛܝܟܘܣ ܐܦܝܦܢܘܣ ܐܝܟ