simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ProvQohSong [AB] ܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܕܝܢܐ : ܘܡܬܒܕܪܢ̈ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܟܠܗܝܢ ܡܠܟܐ ܙܕܝܩܐ ܕܡܗܠܟ ܒܬܡܝܡܘܬܐ : ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪܗ .
P:Sam [AB] ܕܨܘܒܐ : ܟܕ ܐܙܠ ܕܢܗܦܟ ܐܝܕܗ ܒܢܗܪܐ ܦܪܬ . ܘܚܪܒ ܕܘܝܕ ܡܢܗ ܡܠܟܐ ܠܕܘܝܕ ܡܩܪܒܝ̈ ܩܘܪܒܢܐ . ܘܡܚܐ ܕܘܝܕ ܠܗܕܪܥܙܪ ܒܪ ܪܚܘܒ
CaveTreas ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ( 3 ) . ⁶ܗܐ X ܚܙܘ X ܕܐܦܠܐ X ܕܝܢ X ܒܡܘܬܗ ܡܠܟܐ ¹ܠܗ X ²ܘܐܡܪܘ ܠܗ X XX ܒܦܘܡܗܘܢ X ܕܠܐ X ܒܩܛܝܪܐ X ⁵ܫܠܡ ܠܟ
Chron1234 Xܠܐ ܢܥܒܕ ܡXܡ ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܝX ܕܪܝܫܝ̈ ܚܝܠܐ ܂ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܡܠܟܐ X ܥܠ Xܒܪܒܪܝܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܒܫܢܝܐ̈ ܛܠܐ ܗܘܐ ܃ ܦܩܕܗ
P:2Chr [AB] ܥܠ ܕܘܟܬܗ . ܘܝܡܐ ܡܘܡܬܐ̈ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܠܡܐܙܠ ܒܬܪ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܣܦܪܐ ܕܕܝܬܩܐ ܗܕܐ ܕܐܫܬܟܚ ܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܩܡ
P:Dan [AB] : ܢܫܬܕܐ ܒܓܘܒܐ ܕܐܪܝܘܬܐ̈ : ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܒܩܘܫܬܐ ܗܝ ܡܠܟܐ ܒܥܘ ܡܢ ܟܠ ܐܠܗ ܘܐܢܫ : ܥܕܡܐ ܠܬܠܬܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ : ܐܠܐ ܐܢ ܡܢܟ
IšoMerv:ComOT ܚܕܬܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܝܘܣܦ . ܠܘ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܝܘܣܦ ܇ ܡܠܟܐ ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐܐܠܗܝܐ X ܐܫܬܪܬܚܘ . [8]ܗ̇ܝ ܕܩܡ
P:Esd [AB] ܟܘܪܫ ܦܩܕ ܕܒܝܬܐ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܢܬܒܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܡܠܟܐ ܡܥܗܕܢ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܀ ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܟܕ ܡܡܠܟ ܗܘܐ ܟܘܪܫ .
P:Esd [AB] ܘܬܠܬܐ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܦܪܣ ܕܡܠܬܐ ܕܝܠܗ ܝܬܝܪ ܚܟܝܡܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܡܐ ܕܐܬܬܥܝܪ ܡܠܟܐ : ܢܬܠܘܢ ܠܗ ܠܟܬܒܐ . ܘܗܘ ܡܢ ܕܐܢ ܢܕܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܐܚܪܝܬ ܕܝܢ ܟܕ ܝ ܓܪܡܬ ܕܬܗܘܐ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗ ܂ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܥܠ ܡܥܕܪܢܘܬ ܐ ܕܦܠܚܐ̈ ܕܦܠܛܝܢ ܕܘܥܘܗܝ̈ ܂ ܘܝܠܦ
SermHolyWeek ܐܝܬܝܟ ܝܐܝܐ ܠܟ ܡܠܟܘܬ ܐܒܘܟ ܐܢܗܘ ܕܐܢܬ ܗܟܢ ܝܩܝܪ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ ܕܫܦܝܪܐ ܠܟ ܡܠܟܘܬܐ X 11ܘܐܢܗܘ ܕܒܪ
JacSer:Epist ܕܠܐ ܒܙܒܢܗ ܇ ܘܢܬ[ܝܕܥ ]ܐܦ ܗ̣ܘ ܫܐ[ܘܠ ]ܕܠܘ ܐ ܟ [ܕ ]ܒܝܢܐ ܡܠܟܐ ܂ ܕܢ[ܒ1ܣܘܪ ܗܘܐ ܠܗܠܝܢ ܕܫܐ̣[̣ܠܘ ]ܗܘܘ ܠܗܘܢ
Chron1234 ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܒܫܢܬ ܂ ܝܝܝ ܂ ܂ ܝ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܘܬܗ ܕܡܘܪܝܩܝ ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܪܛܝܒܪܝܘܣ ܩܐܣܪ
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܢܩܡܥܡ ܘܕܟܪܡܠܐ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܕܘܪ ܘܕܢܦܬܕܘܪ : ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܬܥܢܟ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܡܓܕܘܠ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܪܩܡ :
Ps-Zach:EccHist ܪܫܝܢܐ ܂ ܘܗܘܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܒܥܕܠܝܐ̈ ܂ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܐܘܪܒ ܡܠܟܐ ܕܒܡܕܢܚܐ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܬܡܢܥܘ ܂ 7ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ
P:Neh [AB] . ܘܐܬܝܬ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܣܬܟܠܬ ܒܝܫܬܐ ܕܥܒܕ ܐܠܝܫܒ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܐܬܝܬ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܒܚܪܬܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܐܫܬܐܠܬ ܡܢ
P:2Chr [AB] : ܘܬܘܠܬܐ ܒܬܪܥܐ ܕܛܒܚܐ̈ . ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܢܛܪܝܢ ܒܕܪܬܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ ܫܒܬܐ ܕܟܗܢܐ̈ ܘܕܠܘܝܐ̈ : ܘܕܢܛܪܝ̈ ܬܪܥܐ̈ . ܘܬܘܠܬܐ ܒܝܬ
P:Kings [AB] ܕܐܕܘܡ ܟܠܗ̇ ܡܫܪܝܬܗ : ܘܣܠܩ ܘܫܪܐ ܥܠ ܫܡܪܝܢ : ܘܐܬܟܬܫ ܡܠܟܐ ܠܡܐܬܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ : ܟܢܫ ܒܪ ܗܕܕ
P:2Chr [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܘ ܪܫܝܥܐ : ܕܐܣܓܝ ܠܡܥܒܕ ܒܝܫܬܐ̈ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܟܓ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܬܩܪܒ ܝܗܘܫܦܛ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܠܘܬ ܐܚܙܝܐ
IšoMerv:ComOT ܡܫܝܚܐ ܝXXXXܝXX ܘܢܦܪܘܩ ܠܟܠ ܘܕܫܪܟܐ . X ܕܠܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܠܟܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܠܡܘXX ܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܨܝܕ ܐܒܗܬܐ̈ . ܘܕܢܕܢܚ