simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Esd [AB] ܕܒܗܘܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܚܝܠܬܢܐ ܡܫܠܛ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܐܪܝܡ ܘܥܒܕܗ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܢ ܪܥܝܐ
ActsMarMaʿIn . ܘܟܕ ܒܥ̇ܐ ܡܠܟܐ ܕܢܩܘܡ ܢܩܒܠܝܘܗܝ ܐܝܟ
HistChurchEast . ܟܬܒ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܘܡܦܝܣ ܠܗ ܐܝܟ
CaveTreas X . ܘܫܡܘܐܝܠXX ܡܠܟܐ ܕܐܨܒܘܝܡXX . ܘܣ̇ܠܡXX
Eph:madCarNis ܡܢ ܨܐܕܝܢ ܠܬܪܥ ܡܠܟܐ 6ܝ̇ܕܥ ܗܘܝܬ ܟܕ
P:Sam [AB] ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܙܠ ܡܠܟܐ : ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ
Ps-Zach:EccHist ܗܠܝܢ ܐܝܙܓܕܐ ܕܟܣܪܘܢ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܘܡܢ
P:Sam [AB] . ܘܐܢܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܡܠܐܟܗ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܡ̣ܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ
EliaNis:Chron ܘܒܗ̇ ܡܝ̣ܬ ܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܡܠܟ
EliaNis:Chron ܩܘܣܛܘܣ ܒܪ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܘܗܘ̤ܬ ܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ
IšoMerv:ComOT ܕܠܒܪܝܪܐ ܠܐ ܥܒܕܝܢ ܡܠܟܐ . ܝܘܢܝܐ ܆
SynWestSyr ܪܝܫܐ ܕܒܗ ܗܘܢܐ ܡܠܟܐ ܫܪܐ ܘܒܟܠܗ ܠܟܠܗ
BarṢal:ComGosp ܡܐܬܝܬܐ ܀ ܐܝܟܘ ܡܠܟܐ ܪ ܂ ܝܗܘܕܝܐ̈
sugMary&Magi ܦܪܣ ܕܢܬܛܝܒܘܢ ܕܕܢܚ ܡܠܟܐ ܕܠܗ ܢܣܓܕܘܢ ܩܪܬ
BarḤadbš:Acts ܘܟܕ ܐܬܩܪܝ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܆ ܡܛܠ ܕܐܝܬ
Chron1234 ܠܡܩܡ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܣ̇ܟܝܢ ܗܘܘ
EliaNis:Chron ܥܩܪ ܬ ܐܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܠܒܬ̈ ܐ ܕܙܢܝܘܬ
P:Jer [AB] ܕܝܘܝܩܝܡ ܒܪ ܝܘܫܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܗܝ