simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCrucifix XX ܒܚܘܛܪܗ ܕܒܪ ܡܠܟܐ ܐܫܬܥܒܕ ܗܘܐ X
Chron1234 ܐܠܗܝܐ ܂ ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܡܐܡܘܢ ܝXX X
Babai:BookUnion ܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܃ ܡܠܟܐ ܃ ܩܕܝܫܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܡܛܠܗܕܐ ܐܦ ܕܬܥܒܕܘܢܢܝ ܡܠܟܐ ܐܬܚܦܛܬܘܢܕܐܢܗܘ̣ ܕܐܩ ܂
IšoMerv:ComPs ܕܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܣܪܝܠ . ܘܟܕ
P:Sam [AB] : ܘܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ ܢܚܙܝܢ̈ : ܘܡܪܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠ ܪܕܘܦܝܐ̣ ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ̣ ܂ ܩܕܡ
P:ProvQohSong [AB] ܕܩܘܗܠܬ ܒܪ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܫܠܡ .
Ps-Dion:ChronZuq [ܒܪܗܘܡܐ̣ ܘܩܛܠܘܗܝ ܠܩܘܣܛܣ ܡܠܟܐ ܂ ܀ 3]ܘܒܗ̇
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܬܡܠܠ ܗܘܝ̈ ܛܐܒܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܒ̣ܕ ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܘܦܘܠ ܡܠܟܐ ܕܗ̈ ܝ ܘܝܐ
Chron1234 ܕܚܙܩܝܐ ܣܠ̣X ܣܢܚܝܪܝܒ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ
EliaQarṭ:memPhiloxMab ܐܠܗܝܐ̈ ܘܡܚܕܐ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܟܐܢܐ ܒܬܪ ܦܐܦܐ
IsaacAnt:memHom ܠܘ ܡܛܠ ܕܪܚܝܩ ܡܠܟܐ : ܡܬܬܫܝܛܝܢ ܠܗܘܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܐܪܝܡ ܘܥܒܕܗ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܢ ܪܥܝܐ
BarBahl:SyrLex اكليل . ܟܠܝܠ ܡܠܟܐ اكليل الملك .
P:Kings [AB] ܡܢ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ
P:Kings [AB] : ܣܠܩ ܫܝܫܩ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ
P:Ecclus [AB] ܫܘܠܛܢܐ . ܘܡܢ ܡܠܟܐ ܡܘܗܒܬܐ ܕܐܝܩܪܐ .
ChronMin ܒܗ̇ ܡ̣ܝܬ ܛܒܪܝܣ ܡܠܟܐ ܂ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂