simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܐܚܙ ܠܐܘܪܝܐ ܟܗܢܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܪܒܐ ܐܣܩ ܥܠܬܐ ܡܠܟܐ ܘܡܢ ܒܝܬ ܡܪܝܐ . ܘܣܡܗ ܥܠ ܓܢܒ ܡܕܒܚܐ ܡܢ ܓܪܒܝܐ . ܘܦܩܕ
IšoMerv:ComOT ܆ ܘܥܠ ܗܕܐ X ²ܐܬܚܡܬ . ܬܘܒ ܐܟܙܢܐ ܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܗܘܐ ܒܕܒܚܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܒܒܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܒܥܘ ܡܠܟܐ ܆ ܒܗܢܐ ܙܕܝܩܐ ܠܐ ܪܕܘ ܐܠܐ ܒܥܘ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܗܘܐ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܟܕ ܐܡܠܟ : ܘܬܡܢܐ ܡܠܟܐ ܕܝܘܪܡ ܒܪ ܐܚܒ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܝܘܪܡ ܒܪ ܝܘܫܦܛ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܐܡܠܟ ܡܚܢܝܡ ܒܪ ܓܕܝ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܒܫܡܪܝܢ : ܡܠܟܐ ܒܛܢܬܗ̇̈ ܦܪܬ . ܨܚ ܟܛ ܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢܝܢ̈ ܠܥܘܙܝܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܪܢܐ . ܫܪܬ ܡܚܫܒܬܗ ܕܣܒܐ ܚܟܝܡܐ ܠܚܘܫܒܗ ܕܡܠܟܐ ܣܟܠܐ . ܡܠܟܐ . ܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܓܘܫܬܐܙܕ ܐܬܚܫܒ ܘܗܠܝܢ ܐܚܪܝܬܐ̈ ܗܘ
Ps-Zach:EccHist ܕܠܥܠܡܝܢ ܂ ܫܝܢܐ ܕܡܠܟܘܬܟ ܐܦ ܠܪܚܝܩܐ̈ ܝ ܃ ܡܩܪܒ ܠܕܒܚܐ ܡܠܟܐ ܐܟܠܘ ܩܪܨܝܗܘܢ̈ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܥܘܠܐ̣ ܘܐܡܪܝܢ ܂ ܐܓܘܣܛܘܣ
EliaNis:Chron ܠܒܝܬ ܢܗܪܝܢ̈ ܘܐܠܨ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܬܒܥܬܐ̈ ܡܪܝܪܬ̈ ܐ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܝ ܂ ܚܢܢ ܂ ܫܘܥ ܐܦܝܣܩܘܦܐ · ܕܚܪܬX ܂ ܒܗ̇ ܐܬ̣ܐ ܐܠܡܢܨܘܪ
SevAnt:LuqJul ܬܐܘܕܣܝܣ : ܟܕ ܐܬ̇ܐ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܬܐܘܪܝܐ : ܠܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܡܠܟܐ ܀ ܘܒܡܐܡܪܐ ܕܝܢ ܦܪܘܣܦܘܢܛܝܩܘܢ ܗ̇ܘ ܕܠܘܬ ܕܚ̇ܠ ܠܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܘܫܠܝܛܐ |M716b|ܡܬܩܪܐ ܗܘ̣ܐ ܆ ܐܘ ܕܠܡܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܣܣܢ ܡܠܟܐ ܐܝXܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ . ܐܪܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ²⁹⁵ܕܩܢܘܡܗ :
P:Dan [AB] . ܠܒܝܠ ܬܒܪ ܆ ܘܠܬܢܝܢܐ ܗܐ ܩܛܠ . ܘܠܟܘܡܪܐ̈ ܩܛܠ ܐܢܘܢ . ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܗܦܟܘ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܚܕ ܠܚܕ ܆ ܝܗܘܕܝܐ ܗܘܐ ܠܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܫܡܥܘܢ ܡܪܘܕܐ ܒܐܝܕܐ ܡܚܫܒܬܐ ܒܬܬ ܝܘܡܢܐ ܕܬܦܘܫ ܠܘܬܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܟܕ ܥܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܣܓܕ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܩܕܡܘܗܝ . ܐܡܪ ܠܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܦܘܪܣܝܐ̈ ܥܡ ܟܘܠܗ ܚܝܠܗ̣ ܥܐ̇ܠ ܝܝ ܠܡܕܝܢܬܐ̣ ܂ ܘܗܐ ܡܠܟܐ ܘܙܘܥܬܐ ܂ ܟܕ ܛܒ̣ܐ X ܣܪܝܩܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܢܦ̣ܠ ܃ ܕܗܐ ܠܡ
P:Matt [AB] ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܀ ܘܐܙܕܩܦܘ ܥܡܗ ܂ ܬܪܝܢ̈ ܠܣܛܝܐ̈ . ܚܕ ܡܢ ܡܠܟܐ ܀ ܘܣܡܘ ܠܥܠ ܡܢ ܪܝܫܗ ܥܠܬܐ ܕܡܘܬܗ ܂ ܒܟܬܒܐ . ܗܢܘ ܝܫܘܥ ܁
JnRufus:Pleroph . ܢܦܠ ܩܪܡܝܕܐ ܡܢ ܠܥܠ ܘܓܫܦ ܒܪܝܫܗ̇ . ܘܥܕܡܐ ܠܩܠܝܠ ܡܠܟܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ : ܟܕ ܢܦܩ ²ܠܝܫܘܩܐ ܛܘܒܬܢܐ ܬܐܘܕܣܝܣX
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܫܟܒ ܝܘܬܡ ܥܡ ܐܒܗܘܗܝ̈ : ܘܐܬܩܒܪ ܥܡ ܡܠܟܐ ܠܡܓܪܝܘ ܒܝܗܘܕܐ : ܠܪܨܢ ܡܠܟܐ ܕܐܪܡ : ܘܠܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܡܛܠ ܕܒܓܢܣܗ ܐܣܘܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܘܡ̣ܪܕ ܥܠܘܗܝ ܡܠܟܐ ܂ ܣܐܢܬܐ 2ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘ̣ܬ ܠܗܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܝ ܦܠܛܝܢ ܠܘܬ ܙܝܢܘܢ
BarKepha:CelebNat ܕܖܗܘܡܝܐ̈ ܐܫܬܡܫ . ܒܚܕܘܬܐ ܡܥܕܥܕܝܢܢ ܝܘܡܢܐ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ : ܘܒܫܢܬܐ ܐܖܒܥܝܢ̈ ܘܬܖܬܝܢ̈ ܕܐܓܘܣܛܘܣ
Ps-Zach:EccHist ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܕܪܐ ܬܬܒܢܐ ܗܘܬ ܡ̇ܕܝܢܬܐ ܂ ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܠܟܐ ܠܡ̇ܠܟܐ ܥܡܗ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܬܐܘܡܐ ܂ ܘܫܦܪܬ ܒܥܝܢܝ̈
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ ܫܒܝܬܐ ܕܡܨܪܝܢ : ܘܫܒܝܬܐ ܕܟܘܫ : ܥܠܝܡܐ̈ ܘܣܒܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܬܕܡܪܬܐ̈ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܘܥܠ ܟܘܫ . ܗܟܢܐ ܢܕܒܪ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܢܒܝܐ̈ ܐܝܟ ܐܪܒܥܡܐܐ ܓܒܪܝܢ̈ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܫܐܠ ܢܐ ܝܘܡܢܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܟܢܫ