simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܐܚܙ ܠܐܘܪܝܐ ܟܗܢܐ
IšoMerv:ComOT ܪܕܘ ܐܠܐ ܒܥܘ ܡܠܟܐ ܆ ܘܥܠ ܗܕܐ
P:Kings [AB] ܝܘܪܡ ܒܪ ܝܘܫܦܛ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ .
P:Kings [AB] ܘܬܫܥ ܫܢܝܢ̈ ܠܥܘܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܐܡܠܟ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܗܠܝܢ ܐܚܪܝܬܐ̈ ܗܘ ܡܠܟܐ ܪܢܐ . ܫܪܬ
Ps-Zach:EccHist ܘܐܡܪܝܢ ܂ ܐܓܘܣܛܘܣ ܡܠܟܐ ܕܠܥܠܡܝܢ ܂ ܫܝܢܐ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܐܬ̣ܐ ܐܠܡܢܨܘܪ ܡܠܟܐ ܠܒܝܬ ܢܗܪܝܢ̈ ܘܐܠܨ
SevAnt:LuqJul ܕܠܘܬ ܕܚ̇ܠ ܠܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܣܝܣ : ܟܕ
Tim1:Epist ܕܡܠܟܘܬܐ ²⁹⁵ܕܩܢܘܡܗ : ܡܠܟܐ ܘܫܠܝܛܐ |M716b|ܡܬܩܪܐ ܗܘ̣ܐ
P:Dan [AB] ܝܗܘܕܝܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܠܒܝܠ ܬܒܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܫܡܥܘܢ ܡܪܘܕܐ ܒܐܝܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܃ ܕܗܐ ܠܡ ܡܠܟܐ ܕܦܘܪܣܝܐ̈ ܥܡ ܟܘܠܗ
P:Matt [AB] ܗܢܘ ܝܫܘܥ ܁ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܀
JnRufus:Pleroph ²ܠܝܫܘܩܐ ܛܘܒܬܢܐ ܬܐܘܕܣܝܣX ܡܠܟܐ . ܢܦܠ ܩܪܡܝܕܐ
P:Kings [AB] ܘܠܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ .
Ps-Dion:ChronZuq ܦܠܛܝܢ ܠܘܬ ܙܝܢܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܡܛܠ ܕܒܓܢܣܗ
BarKepha:CelebNat ܐܖܒܥܝܢ̈ ܘܬܖܬܝܢ̈ ܕܐܓܘܣܛܘܣ ܡܠܟܐ ܕܖܗܘܡܝܐ̈ ܐܫܬܡܫ .
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܫܦܪܬ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܕܪܐ ܬܬܒܢܐ
P:Isa [AB] ܗܟܢܐ ܢܕܒܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܫܒܝܬܐ ܕܡܨܪܝܢ
P:Kings [AB] . ܘܟܢܫ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܢܒܝܐ̈ ܐܝܟ