simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin X ܕܝܘܝܩܝܡ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܂ ܕܗ ܂
ChronMin ܠ̇ܚ ܂ ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܕܫܬܐ ܒܪܘܡܝ ܝ
ChronMin ܗܢܐ ܕܙܟܐ ܠܐܪܦܟܫܪ ܡܠܟܐ ܕܡ[ܕܝ]ܐ̈ ܘܠܡܨܪܝܐ̈ ܘܝܘܢܝܐ̈
ChronMin ܂ ܘܟܕ ܝܠ̣ܦ ܡܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܪܓ̣ܙ ܥܠ
ChronMin ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܂ ܡܠܟܐ ܗܟܝܠ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܃
ChronMin ܘܟܕ ܐܬܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܘܥܠ̣ܘ ܂ ܗܘܘ
ChronMin ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܛܪܕ ܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܡܢ
ChronMin ܙ X ܐܪܓ̣ܫ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܬܝ̇ܩܪ ܘܐܬܝ̣ܨܦ
ChronMin ܂ ܡܝ[ܬ ܦܘܩܐ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܘܐܡܠܟ]
ChronMin ܚܘܝܚܐܝܬ ܬܒ̣ܥ ܡܢ ܡܠܟܐ ܣܝܓܝXܠܝܢ1 ܂ ܂
ChronMin ܬܘܒ ܐܠܨ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܠܐܦܝܣ ܘܥܒܕܘܗܝ ܦܛܪܝܪ
ChronMin ܘܫܒܥܝܢ 3ܘܬܠܬ ܒܢ̣ܐ ܡܠܟܐ ܥܒܕ ܐܠܗ ܐܒܘܓܥܦܪ
ChronMin ܪܫܝܥܐ ܕܘܝܕ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܂ ܘܣܓܝܐܬ̈ ܐ
ChronMin [ܕܝܠܝ ܂ ]ܘܝܕܥ ܡܠܟܐ ܕܡܢ ܚܣܡܐ ܐܫܠܡܘܗܝ
ChronMin ܐܣܝܪܐ̈ ܂ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܩܪܐ ܠܐܦܝܣ̈ ܂
ChronMin ܝܝ ܂ ܐܒܘܓܥܦܪ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈
ChronMin ܒܫܢܬܐ ܥܢܕܝ ܩܘܢܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܘ[ܡܝ̇ܐ ܂ ܘܩܡ
ChronMin ܢܣܒ ܣܝܓܝܠܝܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܫܡܠܝ ܝ
ChronMin ܘܥXܣܪ ]ܩXܘܢܣܛܢܛܝܢܘܣ ܝ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ]ܐܫܬܪܝ ܠܟܠܗ̇
ChronMin ܘܬܪܬܝܢ̈ ܡܝܬ ܢܝܩܘܦܘܪܐ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ 10ܘܐܡ̣ܠܟ