simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaNis:Chron ܂ ܒܗ̇ ܟܬ̣ܒ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܓܪܬܐ ܠܘܬ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܡ̣ܝܬ ܘܠܝܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܟܕ ܐ
Tim1:Epist ܂ ܝ ܠܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܕܥܒܕ ܡܫܬܘܬ ܐ
Chron1234 ܡܪܩܝܢܐ ܪܒܚܝܠܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܝܘܣܛܢܝܢܘܣ ܕܢܫܪܐ ܥܠ
Chron1234 ܗܕܐ ܒܥ̇ܬܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܆ ܕܢܗܘܐ
Chron1234 ܗܘ̣ܐ ܫܪܒܐ ܕܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܀ ܡܛܠ ܐܒܓܪ
Chron1234 ܐܓܪܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܢܘܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܡܛܠ ܥܠܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܦܩ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܡܪܚ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܦܛܝܪܐ̈ ܥܒܕ ܕܘܩܠܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܟܬܒܐ̣ ܂ ܘܐܬܦܪܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܡܝܬ ܐܣܦܣܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܡܠܟ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܒܪ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܕܘܝܕ
BarṢal:ComGosp ܐܢܫ ܡܢ ܝܘܒܠ ܡܠܟܐ ܂ ܡܢܗ̇ ܡܩܝܡܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܠܗܐ ܃ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܕܝܣܪܝܠ ܝ ܐܦܢ
Nars:memCreat ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܘܝܐ ܡܠܟܐ ܚܕܬܐ ܘܐܦ ܚܘܫܒܐ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܪܒܘܬ ܢܦܫܐ ܚܘܝ ܡܠܟܐ ܆ ܫܘܐ ܠܛܘܒܐ̈
ActsGregPirang ܡܠܟܐ ܆ ܘܩܒܠܗ ܡܠܟܐ ܆ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ
P:5Macc [AB] ܕܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܟܘܪܫ ܡܠܟܐ ܟܕ ܡܬܢܒܐ ܚܓܝ
ChronMin ܝܝ ܂ ܐܒܘܓܥܦܪ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈
ChronEdes ܦܪܣܝܐ̈ ܀ ܘܐܬܟܬܫ ܡܠܟܐ ܥܡ ܕܪܐ ܂
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ‏ 56 ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܦܩܕ ܒܚܡܬܐ ܪܒܬܐ