simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܆ ܫܘܐ ܠܛܘܒܐ̈ ܡܛܠ ܚܘܒܐ X ³⁸ܕܗܝܡܢܘܬܐ . XX 4ܐܬܘ ܟܬܒܐ̈ ܡܠܟܐ ܠܟܘܢ ܡܬܦܢܝܢ ³⁸⁸ܕܠܐ ܒܘܨܪܐ . ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܪܒܘܬ ܢܦܫܐ ܚܘܝ
ActsGregPirang ܆ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܙܒܪ ܓܢ ܠܡܠܟܐ ܇ ܡܛܠ ܩܝܡܐ ܡܠܟܐ ܡܫ . ܝܢܬܐ . ܘܐܬܐ ܥXܗ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܥܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܆ ܘܩܒܠܗ
P:5Macc [AB] ܟܕ ܡܬܢܒܐ ܚܓܝ ܥܕܡܐ ܠܚܘܪܒܐ ܕܡܢ ܘܝܣܦܣܝܢܘܣ ܟܢܫܢ̈ ܡܠܟܐ ܚܡܫܬܥܣܪ . ܡܢ ܒܢܝܢܐ ܕܝܢ ܐܚܪܝܐ ܕܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܟܘܪܫ
P:Gen [AB] ܠܢܚܘܪ ܐܚܘܗܝ ܕܐܒܪܗܡ . ܘܕܪܘܟܬܗ ܫܡܗ̇ ܪܘܡܐ : ܘܝܠܕܬ ܐܦ ܡܠܟܐ : ܘܠܒܬܘܐܝܠ . ܘܒܬܘܐܝܠ ܐܘܠܕ ܠܪܦܩܐ : ܬܡܢܝܐ ܗܠܝܢ ܝܠܕܬ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܬܩܪܝ̈ ܪܘܓܙܐ ܪܒܐ ܐܬܡܠܝ ܘܢܝܒܘܗܝ̈ ܚܪܩ ܘܐܝܕܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܠܒܝܬ ܗܘܙܝܐ̈ ܒܝܕ ܒܝܠܝܕܪܐ̈‏ ‏ 11 ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܩܕܡ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܟܬܒܘ ܐܘܪܚܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܠܫܠܝܛܢܐ̈ ܡܛܠ ܫܡܢܘܢ ܗܟܢܐ ܡܠܟܐ ܕܡܛܠ ܛܘܒܢܐ ܫܡܥܘܢ ܐܬܟܬܒ ܐܬܩܪܝ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܬܘܒ ܦܩܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܦܩܕ ܒܚܡܬܐ ܪܒܬܐ ܕܩܪܩܦܬܗ ܡܢܗ ܢܣܒܘܢ . ܘܟܕ ܡܪܗܛܝܢ ܠܗ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܘܝܗܝܒܢ̈ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܒܪܢܫܐ‏ ‏ 56 ܗܝܕܝܢ
JacSer:memElishKgMoabSacrSon ܕܡܘܐܒ ܘܕܒܚ ܠܗ ܒܪܗ ܒܚܘܒܐ ܪܒܐ 287 105 ܘܐܢܐ ܕܐܝܬܝ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܠܦܬܟܪܐ̈ ܠܗܘ ܠܐ ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܠܡܕܡ ܪܒܐ ܪܚܡܗ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܒܝܪܚܐ ܕܥܣܪܐ : ܐܬܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܗܘ ܡܠܟܐ : ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܐܬܟܒܫܬ ܐܘܪܫܠܡ . </chapter><chapter> ܒܫܢܬܐ ܕܬܫܥ ܕܨܕܩܝܐ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܟܠܗܘܢ ܣܒܐ̈ ܕܐܪܥܐ : ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܕܥܘ ܘܚܙܘ ܡܠܟܐ ܕܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܢܣܒܘܢ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܘܢܐܬܘܢ . ܨܚ ܝܙ ܘܩܪܐ
P:Mark [AB] ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܅ ܘܡܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܥܠ ܪܝܫܗ ܒܩܢܝܐ . ܘܪܩܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܣܡܘ ܠܗ ܟܠܝܠܐ ܕܟܘܒܐ̈ ܆ ܘܫܪܝܘ ܠܡܫܐܠ ܒܫܠܡܗ ܇ ܫܠܡ
P:PsSol [AB] ܥܠ ܝܣܪܐܝܠ ܘܐܢܬ ܝܡܝܬ ܠܗ ܥܠ ܙܪܥܗ . ܕܠܐ ܬܬܥܛܐ ܡܢ ܩܕܡܝܟ ܡܠܟܐ ܕܐܠܗܢ ܠܥܠܡ ܥܠ ܥܡܡܐ̈ ܒܕܝܢܐ . ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܓܒܝܬ ܠܕܘܝܕ
BarṢal:ComGosp ܂ ܡܢܗ̇ ܡܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܟܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܣܟܠ ܗܘܐ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܘܣܓܝ ܡܝܩܪܐ ܗܘܬ̇ ܂ ܘܐܢ ܠܐ ܡܫܬܟܚ Xܘܐ ܐܢܫ ܡܢ ܝܘܒܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܣܪܝܠ ܝ ܐܦܢ ܒܗܘܪܐܝܬ Xܘܦܓܪܢܐܝܬ ܡܣܒܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܠܐ ܡܠܟܐ ܡܣܟܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠܙܫX ܒ̣̇ܝܬܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܃ ܐܝܟ
ChronMin ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝXܢ ܘܚܕܐ ܘܝܪܚܐ̈ ܬܠܬܐ ܂ ܘ[ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܘܫܩܠ ܟܠܡܐ [ܪ ]ܬ ܀ ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ [ܡܝܬ ܝܝ ܂ ܐܒܘܓܥܦܪ
ChronEdes ܥܡ ܕܪܐ ܂ ܘܒܢ̣ܐ ܩܠܩܘܡܐ̈ ܂ ܘܥܒܕܘ ܚܠܠܐ̈ ܬܚܝܬ ܫܘܪܐ̣ ܂ ܡܠܟܐ ܩܪܒܐ ܂ ܘܐܫܦܠܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܩܕܡ ܦܪܣܝܐ̈ ܀ ܘܐܬܟܬܫ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܓܪܬܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܕܒܗ̇ ܡܦܝܣ ܠܗ ܡܠܟܐ ·ܝ· ܐ ܠܘܠ ܕܫܢܬ Xܪܓ· ܕܝܘܢܐ̈ ܂ ܝ ܬܐܒܬ ܒܪ ܣܐܢ ܂ ܒܗ̇ ܟܬ̣ܒ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܟܕ ܐ ܬܘܗܝ ܒܩܪܒܐ ܕܥܡ ܒܪܒܪܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܕܬܫܥܐ ܡܠܟܐ ܘܬܫܥ ܂ XܝXܢܝܝܣXܢܩܐ ܕܣܘܩܪXܢܝܝX ܂ ܒܗ̇ ܡ̣ܝܬ ܘܠܝܣ
Tim1:Epist ܕܥܒܕ ܡܫܬܘܬ ܐ ܠܒܪܗ ܂ ܘܫܕܪ · ܂ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܢܩܪܘܢ ܡܠܟܐ ܐ ܐܚܪܬ ܐ ܐܡܪ ܂ ܐܬܕܡܝܬ ܠܡ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ̣ ܂ ܝ ܠܓܒܪܐ
Chron1234 ܝܘܣܛܢܝܢܘܣ ܕܢܫܪܐ ܥܠ ܢܨܝܒܝܢ ܃ ܟܬ̣ܒ ܠܘܬܗ ܐܓܪܬܐ ܇ ܡܠܟܐ ܛܝܝܐ̈ ܀ ܒܗ̇ܘ ܝ ܙܒܢܐ ܆ ܟܕ ܐܫܬܕܪ ܡܪܩܝܢܐ ܪܒܚܝܠܐ ܡܢ
Chron1234 ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܆ ܕܢܗܘܐ ܡܥ̇ܩܒ ܥܠ ܚܢܦܐ̈ ܆ ܝܝ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܫܠܡܘ ܠܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ ܂ ܐܬܬܣܝܡ ܕܝܢ ܥܠ ܗܕܐ ܒܥ̇ܬܐ ܡܢ
Chron1234 ܀ ܡܛܠ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܟܕ ܝX ܬܚܒܘ ܓܢܣܐ ܡܠܟܐ ܘܒܩܘܪܐ̈ ܕܚܕܪܝ̈ ܐܘܪܫܠܡ ܀ ܒܗܢ ܙܒܢܐ ܗܘ̣ܐ ܫܪܒܐ ܕܐܒܓܪ
Chron1234 ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܕܫܝܢܐ ܠܡ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܝ ܝ ܥܕܬܐ ܕܬܪܝܨܝ̈ ܫܘ ܂ ܕܟܕ ܐܬܝ̈ ܠܢ ܐܓܪܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܢܘܐܝܠ
Nars:memCreat ܚܕܬܐ ܘܐܦ ܚܘܫܒܐ ܒܥܦܪܗ ܕܐܕܡ . ܠܡ̇ܢ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܥܕܪܐ ܥܡܟ ܡܠܟܐ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ ܡܠܟܐ . ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܡܫܚܠܦ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܘܝܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܡܪܚ ܕܢܦܠܘܚ ܒܚܪܒܫܒܐ̣ ܂ X ܘܠܐ ܩܝܬܪܐ ܐܘ ܡܠܟܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܝ ܫܒܥܡܐܐ̈ ܘܫܒܥܝܢ̈ ܘܫܬ̣̈ ܂ ܐܦܩ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܟܬܒܐ̣ ܂ ܘܐܬܦܪܣ ܒܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܢ̈ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܒܗ̣ ܕܥܕܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܘܬܐ ܂ ܒܝܪܚ ܐܕܪ ܒܥܐܕܐ ܕܦܛܝܪܐ̈ ܥܒܕ ܕܘܩܠܛܝܢܘܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܐܡܠܟ ܡܢ ܒܬܪܗ ܛܛܘܣ ܒܪܗ̣ ܫܢܝܐ̈ ܬܪܬܝܢ̈ ܘܝܪܚܐ̈ ܡܠܟܐ ܀ ܫܢܬ ܬܪܢ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܘܬܫܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̣̈ ܂ ܡܝܬ ܐܣܦܣܝܢܘܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܕܘܝܕ ܂ ܘܟܕ ܚܘܝܗ ܠܗܘܢ ܠܝܘܐܫ̣ ܂ ܚܕܝܘ ܝ · ܡܠܟܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܘܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕ̣ ܂ ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܒܪ
FindCross-JudKyr ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܘܐܢܐ ܐܡܪܬ ܠܗ ܐܒܝ . ܐܠܘ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ . ܘܗ̣ܘܡ̇ܡܠܟ̈ ܠܥܠܡ 8 ܥܠܡܝܢ . ܗܘܝܘ ܓܝܪ
ActsGregPirang ܗܟܢ ܦܩܕ ܡܛܠܬܟ . ܕܐܢܗܘ ܕܫܒܩ ܐܢܬ ܕܚܠܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܆ ܡܠܟܐ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ . ܘܫܕܪܘ ܘܩܪܐܘܗܝ ܠܟܢܘܫܝܗܘܢ ܘܐܡܪܘ ܠܗ .
P:Dan [AB] : ܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܪܒ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܩܕܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ . ܘܡܠܠ ܡܠܟܐ ܒܟܠ ܚܙܘܝܢ̈ ܘܚܠܡܝܢ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܫܠܡܘ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܦܩܕ
P:Dan [AB] : ܢܫܬܕܐ ܒܓܘܒܐ ܕܐܪܝܘܬܐ̈ . ܡܟܝܠ ܡܠܟܐ : ܬܦܩܘܕ ܦܘܩܕܢܐ ܡܠܟܐ ܒܥܘ ܡܢ ܟܠ ܐܠܗ ܘܐܢܫ : ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܝܢ̈ ܬܠܬܝܢ : ܐܠܐ ܐܢ ܡܢܟ
P:Ezek [AB] ܕܡܨܪܝܢ : ܘܐܬܢܒܐ ܥܠܘܗܝ : ܘܥܠ ܟܠܗ̇ ܡܨܪܝܢ . ܡܠܠ ܘܐܡܪ : ܡܠܟܐ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܠܡܐܡܪ . ܒܪܢܫܐ : ܣܝܡ ܐܦܝܟ̈ ܥܠ ܦܪܥܘܢ
ActsMarBenh&Sar ܕܢܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܘܐܡܪ . ܠܐ ܗܐ ܚܙܝܬܘܢ ܆ ܕܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܡܠܟܐ ܢܘܩܝܐ̈ . ܘܐܬܟܢܫܬ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܠܗ ܠܚܓܐ ܗܘ . ܀ ܘܫܪܝ
ActsMarBenh&Sar ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܠܓܝܙܒܪܐ ܐܘܟܝܬ ܪܒ ܒܝܬܐ ܕܝܠܗ . ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ . ܘܦܢܝܘ ܕܐܝܟ ܕܦܩܕܐ ܪܒܘܬܟ ܡܪܝ
P:Sam [AB] ܥܠ ܝܕ ܬܪܥܐ . ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܢܦܩܘ ܠܡܐܘܬܐ̈ ܘܠܐܠܦܐ̈ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟܘܢ̈ ܥܒܕܘ . ܘܩܡ
P:Sam [AB] : ܐܚܝ̈ ܐܢܬܘܢ : ܘܒܣܪܝ : ܘܓܪܡܝ̈ . ܠܡܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܐܚܪܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ
P:Isa [AB] ܐܬܘܪܝܐ . ܘܐܬܠ ܠܟ ܬܪܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ ܪܟܫܐ̈ : ܐܢ ܐܝܬ ܠܟ ܡܠܟܐ : ܕܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܚܕ ܬܣܓܕܘܢ . ܘܗܫܐ ܐܬܚܠܛ ܥܡ ܡܪܝ
P:Kings [AB] ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܝܘܡܐ ܗܘ : ܩܕܫ ܡܠܟܐ ܠܓܘܗ̇ ܡܠܟܐ : ܘܥܢܐ̈ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ . ܘܚܕܬܘ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ :
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܐܡܠܟ ܝܗܘܐܚܙ ܒܪ ܝܗܘ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܫܡܪܝܢ ܡܠܟܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗ .   </chapter><chapter> ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܠܝܘܐܫ ܒܪ ܐܚܙܝܐ
P:Kings [AB] ܕܐܫܬܟܚܘ ܒܩܪܝܬܐ : ܘܠܣܦܪܐ ܘܠܪܒ ܚܝܠܐ ܕܡܚܝܠܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܥܠ ܓܒܪܐ̈ ܩܪܒܬܢܐ̈ : ܘܚܡܫܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܕܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ
P:ProvQohSong [AB] ܒܕܝܢܐ ܡܩܝܡ ܐܪܥܐ . ܘܓܒܪܐ ܥܘܠܐ ܡܚܣܪ ܠܗ̇ . ܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܚܟܡܬܐ : ܢܚܕܐ ܠܐܒܘܗܝ . ܘܕܪܥܐ ܒܙܢܝܘܬܐ : ܢܘܒܕ ܩܢܝܢܗ .
P:Ps [AB] ܡܢ ܠܓܘ : ܘܡܨܒܬ ܠܒܘܫܗ̇ ܒܕܗܒܐ ܛܒܐ .     ܒܩܘܪܒܢܐ̈ ܬܐܙܠ ܡܠܟܐ ܐܦܝܟܝ̈ ܢܒܥܘܢ ܥܬܝܪܘܗܝ̈ ܕܥܡܐ . ܟܠܗ ܫܘܒܚܗ̇ ܕܒܪܬ
P:Sam [AB] ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ : ܡܢܐ ܚܙܝܬܝ : ܘܐܡܪܬ ܐܢܬܬܐ ܠܫܐܘܠ : ܐܠܗܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܥܒܕܬ ܠܝ : ܠܡܢܐ ܢܟܠܬܢܝ : ܘܐܢܬ ܫܐܘܠ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇
P:Sam [AB] . ܥܒܕܟ ܗܘ ܝܘܐܒ ܦܩܕܢܝ : ܘܗܘ ܣܡ ܒܦܘܡܗ̇ ܕܐܡܬܟ ܟܠܗܝܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܕܠܐ ܠܝܡܝܢܐ ܘܠܐ ܠܣܡܠܐ ܤܛܝܬ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܡܪ ܡܪܝ
ChronMin ܙX ܝܝ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܡܠܟ ܗܪܩܠܝܣ ܂ 1 ܫܢܬ ܂ ܝ ܂ XܕܛܝܝܐẌ ܡܠܟܐ ܂ ܝܘ ܂ ܒܬܡܘܙ ܝ ܂ ܂ ܪܦܗ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܨ̇ܟܐ ܂ ܒܗ̇ ܐܬܩܛܠ ܦܘܩܐ
Chron1234 ܂ XX ܒܥܩܒܬܗ̈ ܕܐܚܘܗܝ ܪܕܐ ܗܘܐ ܘܐܬ̇ܐ ܂ ܘܣ̇ܐܡ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܕܫܝܪܘ ܥܠ Xܫܝܢܐ ܕܗܘܐ ܒܝܬ ܪܘܡܝܐ̈ ܠܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܗ̣ܘ
Chron1234 ܝ - ܣܓܝ ܂ ܘܐܦܩ ܠܕܝܘܐ ܡܢ ܒܪܬܗ ܂ ܘܟܕ ܩܒܠܗ̇ ܝܙܕܓܐܪܕ ܡܠܟܐ ܚܝܠܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܣܥ̣ܪ ܬܡܢ ܘܬ̇ܠܡܕ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܂ ܐܚܒܗ ܕܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܀ ܝ XܝXܝX XܝXܝXXXܥܘXܪ ܂ X ܡܛܠ 1ܨܒܬܐ̈ 2ܘܬܘܩܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܥܡܘܪ̈ ܗ̇ ܐܬܩ̣ܪܝܬ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܆ ܡܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܚܙܩܝܐ
Eph:ComGen&Exd ܘܢܒܝܐ ܝX ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܝܗܘܕܐ . ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܡ̇ܢ ܕܕܝܠܗ ܗ̣ܝ ܡܠܟܐ ܝܫܘܥ ܒܪ ܕܘܝܕ ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܗ̇ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܠܐ ܠܡ ܢܥܢܕ
IšoMerv:ComOT ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ . ܡܬܚܙܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܩܕܡ ܕܓܒܝܗܝ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܥܠܘܗܝ XX ܕܢܫܬܩܦ ܘܢܬܐܠܨ ܥܡ ܥܡܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܠܐ ܕܢܗܘܐ
P:TweProph [AB] ܘܕܠܐ ܫܠܝܛܐ : ܘܕܠܐ ܕܒܚܬܐ : ܘܕܠܐ ܡܕܒܚܐ : ܘܕܠܐ ܠܒܫ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܢܬܒܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܠܐ
SergStyl:epLuqJew ܗܟܢܐ ܡܩܒܠ . ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܝܘܩܢܗ ܡܝܩܪܝܢ ܘܣܓܕܝܢ ܆ ܠܗ ܡܠܟܐ ܚ̇ܙܝܢ ܆ ܡܩܪܒܝܢ ܒܪܚܡܬܐ ܣܓܕܬܐ ܠܝܘܩܢܗ ܕܡܪܗܘܢ . ܐܦ ܗܘ
P:Dan [AB] ܕܬܝܡܢܐ : ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܘܢܬܩܦ ܥܠܘܗܝ ܘܢܫܠܛ ܫܘܠܛܢ ܪܒ ܡܠܟܐ : ܐܠܐ ܬܬܥܩܪ ܡܠܟܘܬܗ : ܘܠܝܬ ܐܚܪܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܘܢܥܫܢ
ActsMarMaʿIn . 78 . ‏ ‏ܗܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܡܪ . ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܣܓ̇ܕ ܐܢܐ ܆ ܗܘ̇ ܡܠܟܐ ܡܠܬܐ ܕܪܒ ܗܘ ܙܘܣ . ܘܫ̇ܪܐ ܐܢܐ ܠܟ . ܘܐܠܐ ܡܘܒܠ ܐܢܐ ܠܟ ܠܘܬ
P:Judg [AB] ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ : ܫܒܛܐ ܕܕܢ ܒܥܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܡܪܝܐ : ܕܗܘܐ ܠܝ ܠܘܝܐ ܟܘܡܪܐ . </chapter><chapter> ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ : ܠܝܬ ܗܘܐ
P:Luke [AB] ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܂ ܐܢܬ ܐܡܪܬ ܀ ܘܐܡܪ ܦܝܠܛܘܣ ܡܠܟܐ ܂ ܕܡܠܟܐ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܀ ܦܝܠܛܘܣ ܕܝܢ ܫܐܠܗ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܢܬ ܗܘ
P:ProvQohSong [AB] ܣܒܐ ܕܣܟܠ : ܕܠܐ ܝܕܥ ܠܡܙܕܗܪܘ ܬܘܒ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܬܠܬܐ ܠܐ ܥܓܠ ܡܬܦܣܩ . ܛܒ ܛܠܝܐ ܕܡܣܟܝܢ ܘܚܟܝܡ : ܡܢ
P:ProvQohSong [AB] ܪܒܐ ܘܚܕܪܗ̇ . ܘܒܢܐ ܥܠܝܗ̇ ܩܠܩܘܡܐ̈ . ܘܐܫܬܟܚ ܒܗ̇ ܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܙܥܘܪܬܐ : ܘܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܕܒܗ̇ ܙܥܘܪܝܢ . ܘܐܬܐ ܥܠܝܗ̇
P:Sam [AB] . ܗܝܕܝܢ ܩܪܐ ܫܡܘܐܝܠ ܠܡܪܝܐ : ܘܝܗܒ ܡܪܝܐ ܩܠܐ ܘܡܛܪܐ ܡܠܟܐ ܘܡܛܪܐ . ܘܕܥܘ ܘܚܙܘ ܕܒܝܫܬܟܘܢ ܪܒܐ ܗܝ : ܕܫܐܠܬܘܢ ܠܟܘܢ
BarAphton:ActsSev . ܫܡܫ ܒܟܘܪܣܝܐ ²ܫܢܝܐ̈ ܘ- . ܘܟܕ ܡܠܟܐ ܬܪܝܨ ܫܘ- ܥܢܕ ܘܘܡ ܡܠܟܐ ܣܡ ܡܢ ¹ܥܠܘ- ܐܝܕܐ ܆ ܐܒܪܗܡ ܐܦܝܣ- ܕܚܠܒ : ܒܝܘܡܝ̈ ܐܢܣܛܣ
BarḤadbš:FoundSch ܒܕܝܢܐ . X ܟܢ ܥܡ ܡ̇ܢ ܕܥܒܕܗ . ܘܫܡܝܐ ܪܡܝܝܢ : ܘܐܪܥܐ ܡܠܟܐ ܟܝܢܐ ܐܠܘܝܐ ܡ̇ܝܢ ܢܫܟܚܝܘܘܝ . ܘܡܢܘ ܠܡ ܓܒܪܐ ܕܢܥܘܠ ܒܬܪ
MartOrient . - ܚ . ܕܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ ܘܕܐܒܐ ܐܪܣܢܝܘܣ . - ܛ . ܡܠܟܐ . - ܢ . ܕܚܙܬܗ ܕܨܠܝܒܐ ܙܟܝܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
BarEbr:CandSanc ܒܠܚܘܕ . ܘܐܠܐ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܠܗ ܠܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܩܢ̣ܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܡܠܟܐ ܕܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܕܢܐܬܐ ܐܠܗܐ ܗܘܐܘ ܒܪ ܐܠܗܐ . ܐܠܐ
Eph:memHom ܘܫܠܚ ܢܚܬܘܗܝ̈ ܘܫܠܚܘ ܟܠܗܘܢ ܢܚܬܝܗܘܢ̈ 0 Xdd·X . 1 . . X ܡܠܟܐ 8X1ܐܟܘܬܝ ܗܟܝܠ ܐܙܕܝܢܘ ܐܘX ܚܝܠܘܬܝ̈ ܚܒܝܒܐ̈ ܩܡ
Eph:memHom ܒܝܬ ܐܪܥܢܐ̈ ܕܚܠܦ ܡܪܟܒܬܐ ܕܢܘܪܐ XX ܥܠ ܥܝܠܐ ܡܙܕܝܚ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܠܗ XX ܬܠܡܝܕܐ̈ ܘܝܬܒ ¹ܥܠܘܗܝ ܘܕܘܡܪܐ ²ܟܡܐ ܐܬܡܟܟ ܒܪ
ActsMarMaʿIn ܢܦܠ ܒܬܥܫܐ ܕܩܪܒܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܕܒܥܘ ܕܢܣܩܘܢ ܥܠܘܗܝ . ܘܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܛܝܗܝ . ܘܐܬܓܙܙ ܘܐܬܥܠܝ ܡܢܗ ܀ 54 . ‏ ‏ܫܒܘܪ ܕܝܢ
sugMary&Magi ܗܘ ܣܒܪܢ ܡܪܝܡ ܠܐ ܒܥܝܐ ܐܢܐ ܕܬܡܠܠܘܢ ܗܠܝܢ ܒܐܬܪܐ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܕܫܒܝܚ ܣܓܝ ܡܢ ܟܘܟܒܐ̈ . ܘܐܪܥܢ ܒܢܘܗܪܗ ܐܬܓܘܙܠܬ ܘܕܕܢܚ
JacSer:memElij&NabJezr ܘܩܘܡ ܥܠ ܥܡܐ ܠܒܒܬܗ ܗܘܬ ܗܝ ܪܫܝܥܬܐ ܠܚܢܦܐ ܪܒܐ ܘܛܝܒܬ ܡܠܟܐ ܠܟ ܟܪܡܗ ܕܢܒܘܬ ܐܝܟ ܕܫܐܠܬܝܗܝ ܐܟܘܠ ܘܐܬܬܢܝܚ ܘܐܟܫܪ
JacSer:memJudgSolom ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܡܢ ܦܘܡܝܗܝܢ̈ ܘܐܚܕܗ ܬܗܪܐ ܒܕܝܢܐ ܕܢܫܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܐܚܕܐ ܐܢܐ ܕܐܝܟ ܚܟܝܡܬܐ ܢܛܪܬ ܠܪܚܘܡܝ ܫܡܥ ܗܘܐ
P:Isa [AB] ܕܡܨܪܝܢ ܠܟܠ ܕܡܬܬܟܠܝܢ ܥܠܘܗܝ . ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܠܝ ܕܥܠ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ ܥܠܘܗܝ : ܥܐܠ ܒܐܝܕܗ ܘܒܙܥ ܠܗ̇ . ܗܟܢܐ ܗܘ ܦܪܥܘܢ
SynOr ܒܓܠܝܬܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܛܠ ܟܢܘܫܝܢ . ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܡܠܟܐ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܡܪܐ ܕܠܥܠܡܝܢ . ܕܐܝܟ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܢܬܠ ܐܦ
BarAphton:ActsSev ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܛܠܝܗ ܕܐܠܝܫܥ ܐܡܪ ܆ ܐܫܬܥܐ ܠܝ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕ ܡܠܟܐ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܬܕܡܪܬܘ̈ ܕܗ̇ܘ ܬܒܥ ܐܢܬ ܠܢ ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܒܙܒܢ̇
ChronEdes ܘܚܒܫܗ̣ ܂ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܙܩܦܗ ܒܒܗܐܪܕܫܝܪ ܒܡܨܥܬ ܡܠܟܐ ܘܗܘ̤ܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܂ ܘܡܨܚܐ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܘܠܟܘܢ ܂ ܘܫܕܪ
BarKoni:Schol ܕܒܒܠ ܝ ܩܘܪܒܢܐܝ̈ ܂ ܕܫܬܬܥܣܪ ܡܢܫܐ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܚܡܫܝܢ ܡܠܟܐ ܥܣܪܐ ܕܪܓܝܢ̈ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܡܢܥܣܪܐ ܕܝܠܗ17 ܫܕܪ ܠܗ ܡܪܘܕܟ
EliaNis:Chron ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܫܡܫܐ ܕܡܥ ܠܣܝܡܝܘܢ ܕܫܘܝܘܬܐ ܣܬܘܝܬܐ ܒܝܘܡ ܡܠܟܐ ܂ ܂ ܘܐܬܥܒܕܬ̣ ܢܛܘܪܬܐ ܒܡܕܝܢܬ ܫܠܡܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܠܘܐܬܩ
Chron1234 ܂ ܘܐܢܫܝܢ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܝ ܥܡܗ ܡܢ ܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܩܛܠܘܗܝ ܡܠܟܐ ܀ ܘܒܫܢܬ ܐܠܦ ·ܘܟܐ· ܡܪܕ ܦܝܠܠܦܝܩܘܣ ܦܐܛܪܝܩܘܣ ܥܠ
Chron1234 ܆ ܠܐܘܠܢܛܝܢܘܣ ܃ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܗܘܝ ܗܘܐ ܒܓܢܣܐ ܡܢ ܦܘܢܝܩܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܢܝܩܝܐܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܬܘܢܝܐ ܃ ܐܣܪܚܘ ܠܗܘܢ ܪܘܡܝܐ̈
Chron1234 ܠܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܦܐܦܐ ܂ ܕܢܣܪܚܝܘܗܝ ܠܐܬܢܐܣܝܘܣ ܩܫܝ″ ܡܠܟܐ ܡܠܟܘܬܐ ܆ ܗܢܐ ܐܬܢܐܣܝܘܣ ܝ̣ܪܬ ܝ ܡܪܗܛܘܗܝ̈ ܂ ܐܦܝܣ ܕܝܢ
Chron1234 ܝ ܒܓܕܘܝܢ ܂ ܘܐܬܟܢܫܘ ܥܡܗ ܒܐܘܪܫܠܡ ܡܠܟܐ ܕܐܠܢܝܐ̈ ܘܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܥܠ ܕܪܡܣܘܩ ܡܕܝܢܬܐ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܐܘܪܫܠ̣ܡ
Chron1234 ܇ ܘܚ̣ܪܒܬ̇ ܡܢ ܟܕܘ ܂ ܘܐܬܢܨܒ ܒܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܓܢܬܐ ܗ̇ܝ ܡܠܟܐ ܂ ܬܡܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ̇ · ܡܢܩܕܝܡ ܦܠܛܝܢ ܕܐܒܓܪ
Ps-Zach:EccHist ܩܕܡܝܐ ܂ ܘܐܠܗܐ ܫܪ ܪܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܨܒܐ ܕܢܚܘܐ̣ ܕܠܝܬ ܐܠܗ ܡܠܟܐ ܒܗܢܐ ܢܝܫܐ - ܐܙܕܕܩ ܚܘܠܡܢܐ ܂ ܥܠ ܕܟܦܪܬ 3ܒܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈
SergStyl:epLuqJew ܕܐܝܩܪܐ̈ . . 2ܘܕܝ̇ܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܗ ܕܐܒܐ ܆ ܕܘܝܕ ܐܡܕ̇ ܡܠܟܐ ܬܪܥܐ̈ ܪܫܝܟܘܢ̈ ܘܐܬܬܪܝܡܘ ܬܪܥܐ̈ ܕܡܢ ܥܠܡ . ܘܢܥܘܠ
CaveTreas ܩܕܡܝܐ X ܢܡܪܘܕ X ܓܢܒܪܐ X ܒܐܪܥܐ ⁴ܚܡܫܝܢ̈ ⁵ܘܬܫܥ̈ ܡܠܟܐ X ܫܢܝܢ̈ . Xܘܐܘܠܕ ܠܣܪܘܓX . ( X ) ܒܝܘܡܝ̈ ܐܪܥܘ X . ܐܡܠܟ
P:Isa [AB] ܡܠܟܐ̈ ܫܛܝܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܬܐܡܪܘܢ ܠܦܪܥܘܢ ܕܚܟܝܡܐ̈ ܚܢܢ : ܡܠܟܐ ܕܢܦܫܐ . ܫܛܘ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܨܥܢ . ܘܚܟܝܡܐ̈ ܕܡܠܟܝܢ ܠܦܪܥܘܢ
P:Kings [AB] ܕܨܝܕܢܝܐ̈ . ܘܐܙܠ ܘܦܠܚ ܠܒܥܠܐ : ܘܣܓܕ ܠܗ . ܘܐܩܝܡ ܡܕܒܚܐ ܡܠܟܐ ܒܪ ܢܒܛ : ܐܙܠ ܘܢܣܒ ܐܢܬܬܐ ܠܐܝܙܒܝܠ ܒܪܬ ܐܝܬ ܒܥܠ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܐܚܙ ܒܪ ܝܘܬܡ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܡܠܟܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗ .   </chapter><chapter> ܒܫܢܬ ܬܡܢܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ ܠܡܬܢܝܐ ܕܕܗ ܚܠܦܘܗܝ . ܘܫܡܝ ܫܡܗ ܨܕܩܝܐ . ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܡܠܟܐ ܩܪܒܐ : ܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܒܓܠܘܬܐ ܠܒܒܠ . ܘܐܡܠܟ
Chron1234 ܂ ܣ̣̇ܦܪ ܣܥܪܗ ܘܗܘ̣ܐ ܒܪ ܩܝܡܐ ܂ ܘܦܝܠܠܣܦܘܬܐ ܝ̇ܠܦ Xܘܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܬܕܪܫ ܗܘܐ Xܝ XܗܝܛܪܘXܐ ܃ ܘܟX ܕܚ̣ܠ ܡܢ ܡܘXܐ ܕܡܢ
P:Dan [AB] : ܠܐ ܚܫܚܝܢܢ ܥܠ ܗܕܐ ܡܠܬܐ : ܦܬܓܡܐ ܠܡܬܒܘܬܟ . ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܐܝܕܝ̈ . ܥܢܘ ܫܕܪܟ ܡܝܫܟ ܘܥܒܕܢܓܘ : ܘܐܡܪܝܢ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Sam [AB] ܕܨܘܒܐ . ܘܥܒܕ ܬܡܢ ܕܘܝܕ ܩܪܒܐ ܟܕ ܗܦܟ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܚܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ : ܘܡܢ ܥܡܠܩܝܐ̈ : ܘܡܢ ܫܘܠܛܢܗ ܕܗܕܪܥܙܪ : ܒܪ ܪܚܘܒ
MartOrient . - ܒܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܒܐܝܪ . ܕܘܟܪܢܐ ܕܕܚܠܐ̈ ܕܘܘܘ ܡܠܟܐ ܘܬܪܝܢ̈ ܒܐܝܪ ܕܫܟܚܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
PhiloxMab:TenMem ܐܟܠܝܢ ܘܫ̇ܬܝܢ . ܘܕܡ̇ܟܝܢ ܬܥܝܪܝܢ : ܘܠ̇ܐܝܢ ܘܡܬܢܝܚܝܢ ܡܠܟܐ . ܐܦ ܗܝܟܠܐ ܣ̇ܥܪ ܘܡܬܗ ܀ 5ܠܐ ܓܝܪ ܐܪܓXܘܢܐ̈ ܥܡ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܫܠܝܡ̣ ܂ [ܗ̇ܘ ܕܐܝ]ܬܘܗܝ ܟܘܡܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܡܠܟܐ ܕܗ̣ܢܘܢ [ܝܗ]ܘܕܝܐ̈ ܂ ܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܡܠܟܙܕܝܩ
BarṢal:ComGosp ܫ̣̇ܐܠܘ ܂ ܘܐܝܪܘܕܝܣ ܥܡ ܟܗܢܐ̈ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܂ ܡܢ ܫܘܐܠܐ̈ ܡܠܟܐ ܀ X ܘܡܫܐܠ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܕܐܝܟܐ ܡܬܝܠܕ ܡܫܝܚܐ ܀ ܡܓܘܫܐ̈ ܥܠ
Chron1234 ܐܚܕ ܠܐܝܓܘܦܛܘ̇ܣ ܂ ܘܒܛܠܬ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܨܪܝܢ ܀ ܘܒܫܢܬ ܡܠܟܐ ܩܡܒܘܣܝܣ ܒܪܗ ܫܢܝܐ̈ ·ܚ· ܀ ܘܒܫܢܬ ·ܣܗ· ܕܫܒܝܐ ܩܡܒܘܣܝܣ
Chron1234 ܕܐܠܡܢܝܐ̈ ܘܢܦܩ ܕܢܐܬܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܢܦܩ ܡܠܟܐ ܡܬܚܐ ܕܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܀ ܬܘܒ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܆ ܐܬܥܬ̣ܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܘܪ̣ ܂ ܠܐܘܪ ܟܗܢܐ̣ ܕܢܠܦ ܐܢܘܢ ܢܡܘܣܐ̈ ̤ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ 1ܫܕܪ ܂ ܘܥܠ ܕܡܬܩܛܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܐܪܝܘܬ̈ ܐ̣ ܂ ܫܕܪ ܠܗܘܢ
Babai:BookUnion X0 ܒܟܠܗܝܢ ܨܘܪܬܗ̈ ܘܕܡܘܬܗ̈ ܃ ܘܐܦ ܫܘܡܗܐ ܕܩܢܐ ܘܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܬܢܣܒ ܂ ܐܝܬܐ ܡܕܝܢ ܡܢܬܐ ܕܕܗܒܐ ܕܟܝܢܐ ܂ ܘܓܠܘܦ ܒܗ̇ ܨܠX
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܒ̣̇ܕܩܘ ¹X⁶ܘܐܟܪܙܘ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܟܣܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠ . ܡܠܟܐ ܒ̣̇ܕܩ ܥܠ ܫܘܠܛܢܗ . ܬܠܬܐ ܩ̣̇ܪܒܘ ܬܠܬ ܕܒܚܬܐ̈ ܒܗܝܟܠ